Spoločným úsilím k zelenej konkurencieschopnejinkluzívnej Európe

 

realizuje projekt

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

„BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti získal grant z Nórska v sume 341 998;- €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 60.352-; € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je ponúknuť špecializované služby pre osoby zažívajúce násilie v kontexte závislosti. Ďalšou priamou cieľovou skupinou projektu sú deti klientok/ov ohrozených násilím v kontexte závislosti. Súčasťou projektu budú aj vzdelávacia aktivity.

 

Partnerom projektu je poradenské centrum ALEJ.

Poradenské centrum ALEJ dosahuje  štandardy EÚ a má vysokú odbornú kredibilitu. Uznávané odborníčky centra pracujú dlhodobo v oblasti domáceho a  rodovo podmieneného násilia, zameriavajú sa na poskytovanie efektívnych intervencií v oblasti násilia a traumy.

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti

Úvod

Nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ získala na implementáciu projektu „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ Nórsky grant v sume 341 997,50€, ktorý je spolufinancovaný sumou 60 352,50€ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt sa zameriava na ponuku špecializovaných služieb pre osoby zažívajúce násilie v kontexte závislosti a je priamo adresovaný cieľovej skupine. Ďalšou priamou cieľovou skupinou projektu sú deti klientok/ov ohrozených násilím v kontexte závislosti. Súčasťou projektu budú aj vzdelávacie aktivity zamerané na rozšírenie zručností a kompetencii učiteľov základných škôl. Cieľom projektu je taktiež realizácia kampane na zvýšenie povedomia v téme násilia páchaného na ženách a deťoch v kontexte závislosti.

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Projekt: „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti

O projekte

Kód výzvy: DGV03
Kód projektu: DGV03020
Programová oblasť: Domáce a rodovo podmienené násilie
Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu: 28.3.2022
Projektová zmluva č. : 1565/2022
Dĺžka realizácie aktivít projektu: október 2022 – marec 2024
Výstup Projektu: Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násiliaVýsledky projektu: Služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia rozšírené alebo zlepšené
Výška poskytnutého grantu: 402 350 €
Partner projektu: ALEJ, poradenské centrum, o.z. Bratislava – nefinančný partner
Cieľ projektu: Projekt sa zameriava na ponuku špecializovaných služieb pre osoby zažívajúce násilie v kontexte závislosti a je priamo adresovaný cieľovej skupine

Cieľová skupina:

  • klientky/klienti zažívajúce násilie v kontexte závislosti,
  • deti klientok/ov ohrozených násilím v kontexte závislosti,
  • pedagogickí zamestnanci základných škôl
  • široká verejnosť – plnenie požiadaviek povinnej publicity

Aktivity projektu:

  • Aktivita 1 : BUDÚCNOSŤ bez násilia. Zlepšenie a skvalitnenie práce v Poradenskom centre pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti.
  • Aktivita 2 : Detstvo bez násilia. Inovatívny prístup k podpore detí z rodín ohrozených násilím v kontexte závislosti.
  • Aktivita 3 : Nenásilne o násilí. Vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov v oblasti závislostí s presahom do násilia v kontexte závislostí.
  • Aktivita 4 : Publicita a podporné aktivity

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných zNórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku

 

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Aktivity

23.8.2023 – sme realizovali v rámci projektu Aktivitu 3 NENÁSILNE O NÁSILÍ. Vzdelávanie pedagogických pracovníkov/čok v oblasti závislostí s presahom do násilia v kontexte závislostí. Vzdelávania sa zúčastnilo 49 pracovníkov/čok.  

27.6.2023 – sa uskutočnilo v poradí tretie online stretnutie zamerané na vzdelávanie odborných zamestnankýň nášho poradenského centra. Tématicky bolo zamerané na stalking, kyberstalking a možnosti pomoci ženám zažívajúcim násilie. Detailnejšie bola okrem iného predstavená filozofia prístupu k ženám, založená najmä na rešpekte, prijatí, neodsudzovaní a na spolupráci.

25. apríla 2023 – sa uskutočnila druhá vzdelávacia aktivita venovaná teórií a praxi v poradenstve poskytovanom ženám zažívajúcim násilie. Účastníčky a účastníci vzdelávania sa dozvedeli o transteoretickom modeli zmeny, o dynamike násilia a tiež o stratégiách žien zažívajúcich násilie.

4. apríla 2023 – sa uskutočnilo vzdelávanie s názvom: Charakteristika násilia, formy násilia v partnerských vzťahoch. ambíciou bolo porozumieť charakteru a povahe násilia vo vzťahoch, porozumieť motiváciám násilia páchateľov, ich taktikám, obmedzeniam a prekážkam, ktoré svojím obetiam kladú a mnoho ďalších zásadných skutočností s násilím spojených. Vzdelávaciu aktivitu lektorovala Mgr. Daša Malíková, PhD., riaditeľka poradenského centra ALEJ, ktoré pôsobí v Bratislave a venuje sa ženám ohrozeným násilím a ženám zažívajúcim násilie.

Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia s vedúcou školstva na MÚ Nitra ohľadne realizácie Aktivity 3 – Nenásilne o násilí, v rámci ktorej plánujeme vzdelávať pedagogických pracovníkov v oblasti závislostí s presahom do násilia v kontexte závislostí.

8. február 2023 – Opäť sme zorganizovali pracovné stretnutie Okrúhly stôl, na ktorom sme so spolupracujúcimi organizáciami a inštitúciami diskutovali na tému: „Možnosti práce so závislým rodičom a jeho dieťaťom v rámci ambulantnej starostlivosti. Dopady závislosti rodičov na ich deti.“

Od januára 2023 sme vytvorili ďalšiu skupinu pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti pod vedením terapeuta a psychologičky.
S partnerom projektu Poradenské centrum ALEJ, ktoré dosahuje minimálne štandardy EÚ a má vysokú odbornú kredibilitu v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia, je zamerané na poskytovanie efektívnych intervencií v oblasti násilia a traumy, sme rozplánovali vzdelávanie pre zamestnancov na zvýšenie ich odbornosti. Počas realizácie projektu sme vo vzájomnej spolupráci.

Partner projektu dosahuje minimálne štandardy EÚ a má vysokú odbornú kredibilitu. Sú uznávanými odborníčkami pracujúcimi dlhodobo Organizácia bude zodpovedná za zlepšenie poradenských služieb a zvýšenie odbornosti účastníkov vzdelávacieho programu, vzájomnú spoluprácu v návrhoch na koncepčné systémové riešenia a inovácie v riešení problematiky násilia v kontexte závislosti na Slovensku.

V aktivite 3 Vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov na školách v Nitrianskom kraji prispejú k výstupom projektu svojimi praktickými zručnosťami v oblasti násilia a traumy.

Pre deti zabezpečujeme podporné služby psychologickej a špeciálno-pedagogickej a sociálnej starostlivosti. Do tejto aktivity sú zapojení aj študenti pomáhajúcich profesií vyškolených v programe BUDDY, ktorého prvky využívame pri práci s deťmi.

Realizujeme psychologické, sociálne, právne poradenstvo a krízovú intervenciu pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti. Pomoc poskytujeme formou skupinového a individuálneho poradenstva, pričom evidujeme nárast záujmu o individuálne poradenstvá rôzneho typu.

15. december 2022 – Zorganizovali sme pracovné stretnutie Okrúhly stôl, na ktorom sme so spolupracujúcimi organizáciami a inštitúciami riešili tému: „Nové postupy a inovácie pri riešení problematiky rizikového správania mládeže v kontexte užívania návykových látok: Terapeutická komunita a možnosti jej využitia.“

V mesiacoch október-december sme participovali na projekte MSSR v oblasti vzdelávania sudcov okresných súdov prokurátorov: Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike (skr. ADR). Zúčastnili sme sa vzdelávania na 5-tich Krajských súdoch – Prešov, Košice, Nitra, Trenčín, Trnava.

Otváracia konferencia – Dňa 23.9.2022 sa v priestoroch neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, Nitra konala otváracia konferencia k projektu spojená s oslavou 15-teho výročia založenia organizácie. Zúčastnili sa na je zástupcovia Mesta Nitra, NSK, zástupcovia pomáhajúcich organizácií a inštitúcií v rámci kraja, zástupcovia národných a miestnych médií.

WWW.NORWAYGRANTS.SK

September 2022 - Otváracia konferencia

December 2022 - Vianočné tvorenie a pečenie

December 2022 - Terapeutické komunity

Vzdelávanie zamerané na zvýšenie odbornosti zamestnankýň a zamestnancov BUDÚCNOSŤ, n.o