Spoločným úsilím k zelenej konkurencieschopnejinkluzívnej Európe

realizuje projekt

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

„BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti získal grant z Nórska v sume 341 998;- €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 60.352-; € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je ponúknuť špecializované služby pre osoby zažívajúce násilie v kontexte závislosti. Ďalšou priamou cieľovou skupinou projektu sú deti klientok/ov ohrozených násilím v kontexte závislosti. Súčasťou projektu budú aj vzdelávacia aktivity.

Partnerom projektu je poradenské centrum ALEJ.

Poradenské centrum ALEJ dosahuje  štandardy EÚ a má vysokú odbornú kredibilitu. Uznávané odborníčky centra pracujú dlhodobo v oblasti domáceho a  rodovo podmieneného násilia, zameriavajú sa na poskytovanie efektívnych intervencií v oblasti násilia a traumy.

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti

Úvod

Nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ získala na implementáciu projektu „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ Nórsky grant v sume 341 997,50€, ktorý je spolufinancovaný sumou 60 352,50€ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt sa zameriava na ponuku špecializovaných služieb pre osoby zažívajúce násilie v kontexte závislosti a je priamo adresovaný cieľovej skupine. Ďalšou priamou cieľovou skupinou projektu sú deti klientok/ov ohrozených násilím v kontexte závislosti. Súčasťou projektu budú aj vzdelávacie aktivity zamerané na rozšírenie zručností a kompetencii učiteľov základných škôl. Cieľom projektu je taktiež realizácia kampane na zvýšenie povedomia v téme násilia páchaného na ženách a deťoch v kontexte závislosti.

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Projekt: „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti

O projekte

Kód výzvy: DGV03
Kód projektu: DGV03020
Programová oblasť: Domáce a rodovo podmienené násilie
Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu: 28.3.2022
Projektová zmluva č. : 1565/2022
Dĺžka realizácie aktivít projektu: október 2022 – marec 2024
Výstup Projektu: Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násiliaVýsledky projektu: Služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia rozšírené alebo zlepšené
Výška poskytnutého grantu: 402 350 €
Partner projektu: ALEJ, poradenské centrum, o.z. Bratislava – nefinančný partner
Cieľ projektu: Projekt sa zameriava na ponuku špecializovaných služieb pre osoby zažívajúce násilie v kontexte závislosti a je priamo adresovaný cieľovej skupine

Cieľová skupina:

  • klientky/klienti zažívajúce násilie v kontexte závislosti,
  • deti klientok/ov ohrozených násilím v kontexte závislosti,
  • pedagogickí zamestnanci základných škôl
  • široká verejnosť – plnenie požiadaviek povinnej publicity

Aktivity projektu:

  • Aktivita 1 : BUDÚCNOSŤ bez násilia. Zlepšenie a skvalitnenie práce v Poradenskom centre pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti.
  • Aktivita 2 : Detstvo bez násilia. Inovatívny prístup k podpore detí z rodín ohrozených násilím v kontexte závislosti.
  • Aktivita 3 : Nenásilne o násilí. Vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov v oblasti závislostí s presahom do násilia v kontexte závislostí.
  • Aktivita 4 : Publicita a podporné aktivity

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných zNórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku

 

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Aktivity

Materiál sumarizujúci výsledky projektu nájdete TU

Záverečná konferencia– dňa 26.3.2024 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu. Konala sa v priestoroch našej organizácie na Wilsonovom nábreží v Nitre. Zúčastnili sa jej rôzni hostia: zástupkyne MIRRI SR, viceprimátor mesta Nitry, zástupkyňa ÚNSK z odboru sociálnych vecí, reprezentant odboru prevencie kriminality MV SR, zástupkyne ÚPSVR Nitra a ďalších organizácií z 3. sektora  pôsobiacich najmä na území mesta Nitry. Konferencia sa niesla v duchu bilancovania cieľov a aktivít v projekte definovaných a tiež upevňovania spolupráce s organizáciami pracujúcimi s tematikou násilia a závislostí, ako aj s  predstaviteľmi samospráv.

6.-8.12 2023 sa v historickej budove NR SR konala medzinárodná konferencia a stretnutie SYNERGY siete pod názvom “Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie“, na ktorej boli aj zástupkyne nášho centra. Zároveň sme sa zapojili do kampane „Zastavme násilie na ženách“. V rámci týchto dní nás navštívili účastníci a účastníčky konferencie, prevažne zástupcovia a zástupkyne relevantných organizácií z prijímateľkách štátov grantov EHP a Nórska.

29.11.2023 – sme streamovali cez aplikáciu facebook online prvú diskusia na tému „Násilie v kontexte závislosti“, ktorú moderovala Nikoleta Kováčová a jej hosťkami boli doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., riaditeľka našej organizácie a Mgr. Lenka Ambrušová,  naša psychologička.  Táto diskusia bola realizovaná pri  príležitosti  „16-tich dní aktivizmu proti násiliu páchaného na ženách“. Pozrieť si ju môžete tu: https://www.facebook.com/buducnostno/videos/1761173074346762

28.11.2023 sa uskutočnilo v poradí piate online stretnutie zamerané na vzdelávanie odborných zamestnankýň nášho poradenského centra. Tematicky bolo zamerané na dôsledky prežitej traumy spôsobenej s násilím. Týmto sme ukončili sériu vzdelávaní, ktoré realizoval náš nefinančný partner projektu  poradenské Centrum Alej, konkrétne Mgr. Dáša Malíková, PhD.

24.10.2023 – sa naša koordinátorka projektu Petra Balážiová v rámci kampane stretla s Niki Kováčovou v TV Nitrička, kde spolu hovorili o priebehu projektu a poskytovanej pomoci osobám ohrozených násilím v kontexte závislosti.

10.10.2023– bola odvysielaná relácia RTVS- Dámsky klub, v ktorom bola hostkou naša Petra Balážiová, kde priblížila tému násilia a závislosti.

4.10.2023 – zahájili sme rekonštrukciu strechy nášho centra.

30.9.2023 –  rok práce na projekte je za nami. V priebehu roka implementácie projektu sme poskytli psychologické, sociálne a právne poradenstvo 77 klientom/tkám. Z toho bolo 5 mužov, 12 detí  a 60 žien.

26.9.2023– sa uskutočnilo v poradí štvrté online stretnutie zamerané na vzdelávanie odborných zamestnankýň nášho poradenského centra. Tematicky bolo zamerané na dôležitosť vytvorenia bezpečnostného plánu klientok a potreby brania ohľadu na ich pripravenosť na odchod.

September 2023–  spustili sme osvetovú kampaň: „Násilie v kontexte závislosti“. Jej súčasťou sú návrhy a výroba loga a sloganu kampane, ale aj celkovej komunikačnej stratégie a kľúčového vizuálu.

23.8.2023 – sme realizovali v rámci projektu Aktivitu 3 NENÁSILNE O NÁSILÍ. Vzdelávanie pedagogických pracovníkov/čok v oblasti závislostí s presahom do násilia v kontexte závislostí. Vzdelávania sa zúčastnilo 49 pracovníkov/čok.  

27.6.2023 – sa uskutočnilo v poradí tretie online stretnutie zamerané na vzdelávanie odborných zamestnankýň nášho poradenského centra. Tématicky bolo zamerané na stalking, kyberstalking a možnosti pomoci ženám zažívajúcim násilie. Detailnejšie bola okrem iného predstavená filozofia prístupu k ženám, založená najmä na rešpekte, prijatí, neodsudzovaní a na spolupráci.

26.6.2023– nadobudnutie platnosti Zmluvy o dielo na návrh a výrobu osvetovej kampane.

25. apríla 2023 – sa uskutočnila druhá vzdelávacia aktivita venovaná teórií a praxi v poradenstve poskytovanom ženám zažívajúcim násilie. Účastníčky a účastníci vzdelávania sa dozvedeli o transteoretickom modeli zmeny, o dynamike násilia a tiež o stratégiách žien zažívajúcich násilie.

4. apríla 2023 – sa uskutočnilo vzdelávanie s názvom: Charakteristika násilia, formy násilia v partnerských vzťahoch. ambíciou bolo porozumieť charakteru a povahe násilia vo vzťahoch, porozumieť motiváciám násilia páchateľov, ich taktikám, obmedzeniam a prekážkam, ktoré svojím obetiam kladú a mnoho ďalších zásadných skutočností s násilím spojených. Vzdelávaciu aktivitu lektorovala Mgr. Daša Malíková, PhD., riaditeľka poradenského centra ALEJ, ktoré pôsobí v Bratislave a venuje sa ženám ohrozeným násilím a ženám zažívajúcim násilie.

Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia s vedúcou školstva na MÚ Nitra ohľadne realizácie Aktivity 3 – Nenásilne o násilí, v rámci ktorej plánujeme vzdelávať pedagogických pracovníkov v oblasti závislostí s presahom do násilia v kontexte závislostí.

8. február 2023 – Opäť sme zorganizovali pracovné stretnutie Okrúhly stôl, na ktorom sme so spolupracujúcimi organizáciami a inštitúciami diskutovali na tému: „Možnosti práce so závislým rodičom a jeho dieťaťom v rámci ambulantnej starostlivosti. Dopady závislosti rodičov na ich deti.“

Od januára 2023 sme vytvorili ďalšiu skupinu pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti pod vedením terapeuta a psychologičky.
S partnerom projektu Poradenské centrum ALEJ, ktoré dosahuje minimálne štandardy EÚ a má vysokú odbornú kredibilitu v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia, je zamerané na poskytovanie efektívnych intervencií v oblasti násilia a traumy, sme rozplánovali vzdelávanie pre zamestnancov na zvýšenie ich odbornosti. Počas realizácie projektu sme vo vzájomnej spolupráci.

Partner projektu dosahuje minimálne štandardy EÚ a má vysokú odbornú kredibilitu. Sú uznávanými odborníčkami pracujúcimi dlhodobo Organizácia bude zodpovedná za zlepšenie poradenských služieb a zvýšenie odbornosti účastníkov vzdelávacieho programu, vzájomnú spoluprácu v návrhoch na koncepčné systémové riešenia a inovácie v riešení problematiky násilia v kontexte závislosti na Slovensku.

V aktivite 3 Vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov na školách v Nitrianskom kraji prispejú k výstupom projektu svojimi praktickými zručnosťami v oblasti násilia a traumy.

Pre deti zabezpečujeme podporné služby psychologickej a špeciálno-pedagogickej a sociálnej starostlivosti. Do tejto aktivity sú zapojení aj študenti pomáhajúcich profesií vyškolených v programe BUDDY, ktorého prvky využívame pri práci s deťmi.

Realizujeme psychologické, sociálne, právne poradenstvo a krízovú intervenciu pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti. Pomoc poskytujeme formou skupinového a individuálneho poradenstva, pričom evidujeme nárast záujmu o individuálne poradenstvá rôzneho typu.

15. december 2022 – Zorganizovali sme pracovné stretnutie Okrúhly stôl, na ktorom sme so spolupracujúcimi organizáciami a inštitúciami riešili tému: „Nové postupy a inovácie pri riešení problematiky rizikového správania mládeže v kontexte užívania návykových látok: Terapeutická komunita a možnosti jej využitia.“

V mesiacoch október-december sme participovali na projekte MSSR v oblasti vzdelávania sudcov okresných súdov prokurátorov: Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike (skr. ADR). Zúčastnili sme sa vzdelávania na 5-tich Krajských súdoch – Prešov, Košice, Nitra, Trenčín, Trnava.

Otváracia konferencia – Dňa 23.9.2022 sa v priestoroch neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, Nitra konala otváracia konferencia k projektu spojená s oslavou 15-teho výročia založenia organizácie. Zúčastnili sa na je zástupcovia Mesta Nitra, NSK, zástupcovia pomáhajúcich organizácií a inštitúcií v rámci kraja, zástupcovia národných a miestnych médií.

WWW.NORWAYGRANTS.SK

Sumarizácia projektu

Záverečná konferencia projektu

Online diskusie

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Návšteva účastníkov a účastníčok konferencie, prevažne zástupcov a zástupkýň relevantných organizácií z prijímateľkách štátov grantov EHP a Nórska

Zastavme násilie na ženách

Rekonštrukcia strechy

Vzdelávanie zamerané na zvýšenie odbornosti zamestnankýň a zamestnancov BUDÚCNOSŤ, n.o

Aktivity s deťmi

Terapeutické komunity

September 2022 - Otváracia konferencia

Ukončené verejné obstarávanie 1/2024

Názov VO : „Stavebné úpravy podkrovia, fasády a oplotenia vzdelávacieho objektu“.

Predmet zákazky: vykonanie stavebných prác pri stavebných úpravách podkrovia, fasády a oplotenia vzdelávacieho objektu v nasledovnom rozsahu: nenosné sadrokartónové konštrukcie, podlahy, tepelná izolácia, výplne otvorov – dvere (aj protipožiarné), povrchové úpravy, izolácie proti vode, rozvody elektroinštalácie, zdravotechnika, schodisko, fasáda, oplotenie.

Detailný opis predmetu zákazky tvorí projektová dokumentácia s výkazom výmer – príloha č.3

Dátum vyhlásenia VO: 21.2.2024

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: : 69 635,89 €

Lehota na predloženie ponúk: 6.3.2024 do 9.00 hod.

Termín dodania predmetu zákazky: min. do 30.6.2024

Kompletné znenie výzvy: TU

Podpísaná zmluva o dielo – Stavebné úpravy podkrovia, fasády a oplotenia vzdelávacieho objektu.

 

Ukončené verejné obstarávanie 3/2023

Názov VO : „Šírenie výstupov osvetovej kampane na tému násilia v kontexte závislostí“.

Predmet zákazky: šírenie už obstaraných a vyrobených výstupov v podobe kreatívnych návrhov osvetovej kampane zameranej na problematiku násilia v kontexte závislostí, v rámci projektu DGV03020 BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA. Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislostí. Primárnymi komunikačnými nástrojmi budú sociálne médiá, internet, a citylighty v mieste/meste sídla verejného obstarávateľa .

Dátum vyhlásenia VO: 29.11.2023

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 2400€

Lehota na predloženie ponúk: 14.12.2023 do 09:00 hod.

Termín dodania predmetu zákazky: minimálne do 90 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Kompletné znenie výzvy: TU

Podpísaná zmluva o dielo na šírenie výstupov z osvetovej kampane

 

Ukončené verejné obstarávanie 2/2023

Názov VO : „Osvetová kampaň na tému násilia v kontexte závislostí“.

Predmet zákazky: vytvorenie návrhu a výroba výstupov návrhu pre osvetovú mediálnu kampaň zameranú na zvýšenie povedomia verejnosti o problematike násilia páchaného alebo zažívaného v kontexte závislosti.

Dátum vyhlásenia VO: 20.03.2023

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 20 000€

Lehota na predloženie ponúk: 3.4.2023 do 09:00 hod.

Termín dodania predmetu zákazky: do 90dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Kompletné znenie výzvy: TU

Podpísaná  zmluva-o-dielo-na-navrh-a-vyrobu-kampane-priloha-c1

 

Ukončené verejné obstarávanie 1/2023

Názov VO : „Stavebné úpravy strechy vzdelávacieho objektu“.

Predmet zákazky: vykonanie stavebných prác pri stavebných úpravách strechy vzdelávacieho objektu.

Dátum vyhlásenia VO: 15.03.2023

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 55 959,40€

Lehota na predloženie ponúk: 29.3.2023 do 09:00 hod.

Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr 90 kalendárnych dni od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr do 31.12. 2023.

Kompletné znenie výzvy: tu

Podpísaná zmluva o dielo Stavebné úpravy strechy vzdelávacieho objektu

Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve
Toto by ste mali vedieť, ak pracujete v školstve

Čítať viac
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA
AKO S TÉMOU NÁSILIA V KONTEXTE ZÁVISLOSTI PRACUJE NAŠA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA MAJKA

Čítať viac
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša
Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša

Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. pôsobiaca v Nitre a širšom okolí v implementuje v tomto období projekt s názvom „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie a inovácia...

Čítať viac