doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

je absolventkou Katedry sociálnej práce PF Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala dlhodobý dynamický výcvik, orientovaný na prácu v skupine a komunite a ďalšie sebarozvojové tréningy. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží v terapeutickej komunite pre závislé osoby, následne ako vysokoškolská učiteľka na KSP UKF v Nitre a UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako vysokoškolská učiteľka na VŠPJ Jihlava, kde prednáša problematiku závislostí a sociálnej patológie. Je riaditeľkou a odbornou garantkou neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ v Nitre, ktorú založila v roku 2007. V uvedených oblastiach publikuje a rozvíja výskum. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách. BUDÚCNOSŤ, n.o. ako akreditovaný subjekt poskytuje sociálne poradenstvo pre dospelé osoby a deti v oblasti závislostí a násilia v kontexte závislostí.

PhDr. Petra Balážiová, PhD.
PhDr. Petra Balážiová, PhD.

je absolventkou Katedry sociálnej práce PF Univerzity Komenského v Bratislave, kde štúdium ukončila v roku 2003. 19 rokov sa zaoberá závislosťami rôzneho druhu. Jej cieľovou skupinou sú dospelí zneužívajúci psychoaktívne látky vrátane alkoholu a ich rodinní príslušníci. Tiež poskytuje sociálne poradenstvo osobám ohrozených násilím v kontexte závislosti. Má za sebou dlhoročnú lektorskú činnosť, publikačnú činnosť odborných článkov,zameraných hlavne na závislosť, spoluzávislosť, doliečovanie. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách.

Mgr. Silvia Morávková, PhD.
Mgr. Silvia Morávková, PhD.

V CDR BUDÚCNOSŤ pracuje ako sociálna pracovníčka, v oblasti riešenia problematiky rizikového správania u detí a ich rodičov (zákonných zástupcov) v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok. Pôsobila ako sociálna pracovníčka v dennom stacionári pre autistov a neskôr v DS pre seniorov. Tiež sa venovala práci s utečencami ako asistentka dieťaťa s odlišným materinským jazykom a so ŠVVP. Participovala na projekte Návrhu stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých ako expert za mentálne a sluchové postihnutie. Absolvovala zážitkový vzdelávací seminár pre pomáhajúcich pracovníkov New Experience for Survivors of Trauma, zameraného na prácu s ľuďmi, ktorí prežili traumu, taktiež viaceré krátkodobé vzdelávania a workshopy. Pôsobí tiež ako externá odborníčka pre VÚDPaP a participuje na aktivitách vo VERUM Centrum Nitra. V centre BUDÚCNOSŤ, n. o. spolupracuje na projekte „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ ako špeciálna pedagogička.

Mgr. Mária Prsteková
Mgr. Mária Prsteková

je absolventkou Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde ukončila štúdium v roku 2011. Počas štúdia nadobudla skúsenosť v oblasti telefonickej krízovej intervencie, ako dobrovoľníčka na Detskej linke záchrany v Nitre. Od r. 2012 pôsobila v pobytovom Centre pre deti a rodiny Nitra, kde pracovala s maloletými deťmi s nariadenou ústavnou starostlivosťou, s ich biologickou rodinou a s profesionálnymi rodičmi, v procese sanácie rodiny, či sprostredkovania NRS. Od začiatku r. 2021 pracuje v neziskovej organizácii BUDÚCNOSŤ ako sociálna pracovníčka, aktuálne v rámci Centra pre deti a rodiny, kde sa individuálnou i skupinovou formou venuje problematike rizikového správania u detí a ich rodičov v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok (v tom aj alkoholu) a škodlivých návykových činností. V rámci projektu „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ pracuje s deťmi osôb ohrozených násilím v kontexte závislostí.

Mgr. Lenka Ambrušová
Mgr. Lenka Ambrušová

vyštudovala jednoodborovú psychológiu na UKF Nitra, absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v KBT terapii v ČR, je zaradená do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia na SZU v Bratislave. Venovala sa práci so závislými klientmi a ich rodinami. Pracovala v At Sanatóriu v Bratislave, v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, kde poskytovala psychologickú pomoc v ambulantných aj ústavných podmienkach, venovala sa psychologickej diagnostike, pracovala so skupinami závislých, viedla klub abstinujúcich, poskytovala krízovú intervenciu na linke pomoci pre gamblerov.

Ing. Kvetoslav Gálik
Ing. Kvetoslav Gálik

poskytuje sociálne poradenstvo pre klientov a ich rodiny, participuje na terénnych aktivitách. Zabezpečuje údržbu vnútorných a vonkajších priestorov centra.

Ing. Anna Fülöpová
Ing. Anna Fülöpová

pracuje v organizácii v oblasti účtovníctva a financií.

Mgr. Anna Minárová
Mgr. Anna Minárová

je právnička, má dlhoročné skúsenosti s právnym poradenstvom pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti a obete trestných činov.

Katarína Piterková
Katarína Piterková

vyštudovala gymnázium a momentálne študuje odbor sociálna práca na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva na UKF v Nitre. V r. 2021 začala prax v Centre BUDÚCNOSŤ, n. o. a od augusta 2022 v centre pôsobí ako poradca pre klientov v doliečovacom procese v rámci socio-terapeutickej svojpomocnej skupiny pre abstinujúce osoby s názvom „PRÍSTAV“. V rámci projektu „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ pracuje s deťmi ohrozenými násilím v kontexte závislosti.

.

Mgr. Alžbeta Duchoňová
Mgr. Alžbeta Duchoňová

je absolventkou Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálna práca. 2. stupeň vysokoškolského štúdia ukončila v roku 2006. Dlhodobo pôsobila na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Venovala sa problematike nezamestnanosti, uchádzačom o zamestnanie, sprostredkovaniu zamestnania a voľným pracovným miestam. V neziskovej organizácii BUDÚCNOSŤ, n. o. sa aktívne zapája do aktivít v rámci organizácie. V rámci projektu „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ pracuje s deťmi osôb ohrozených násilím v kontexte závislostí.

Ďalší externí spolupracovníci
Ďalší externí spolupracovníci

v rámci projektu „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA “ :

Mgr. Andrea Juhásová, PhD. –  supervízorka

doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. – sociálny poradca

doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD. – sociálna poradkyňa

Mgr. Linda Cerjanová – psychologička

Bianka Michalovičová – študentka, pracovníčka pre deti ohrozené násilím v kontexte závislostí