Ukončené verejné obstarávanie:

Názov VO : „Stavebné úpravy na nebytovom dome – opláštenie a zastrešenie terasy.“

Predmet zákazky:  vykonanie stavebných prác na nebytovom dome – opláštenie a zastrešenie terasy.

Dátum vyhlásenia VO: 31.10.2023

Predpokladaná hodnota zákazky: 22 076,56 EUR bez DPH

Lehota na predloženie ponúk: 10.11. 2023 do 15.00 hod.

Termín dodania predmetu zákazky: 45 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr do 31.12. 2023.

Kompletné znenie výzvy: TU

Podpísaná Zmluva o dielo – terasa

Dodatok  Dodatok k zmluve – terasa