Icon
Vízia:

Byť tu pre každého klienta so službou tak individuálnou, ako je on sám - so zdôraznením kontínua nami poskytovaných služieb.

Icon
Misia

V ambulantných podmienkach poskytovať sociálne, psychologické a právne intervencie osobám a ich rodinám, ktoré sú ohrozené dôsledkami závislosti.

Icon
Ciele

• profesionálne a inovatívne rozvíjať komplexne poskytované služby v oblasti závislostí, • podporovať prevenciu rozvoja závislostí a násilia v kontexte závislostí predovšetkým u mladých ľudí, ktorí experimentujú s drogami (vrátane alkoholu) alebo sa rizikovo správajú vo virtuálnom prostredí, prípadne majú problém s gamblingom, • byť oporou pre jednotlivcov i pre celé rodiny všetkých vekových kategórií, ktorých sa téma závislosti priamo, ale i nepriamo dotýka, • napomáhať klientom k pochopeniu súvislostí ich ochorenia, podporiť ich k aktívnemu riešeniu ich životnej situácie aj prostredníctvom účasti na skupinových stretnutiach a zapojení sa do komunity, • prinášať najnovšie informácie o problematike závislostí pre zamestnancov a verejnosť, • rozvíjať spoluprácu aj s inými inštitúciami a vytvárať systémové opatrenia, či stratégie, ktoré eliminujú zneužívanie drog (vrátane alkoholu), rizikové správanie vo virtuálnom prostredí a násilie v kontexte závislostí, • aktívne podporovať výskum a publikačnú činnosť v tejto oblasti.

BUDÚCNOSŤ

je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2007 a poskytuje služby zamerané na komplexné programy v oblasti riešenia závislostí a násilia v kontexte závislostí. Tieto služby zabezpečuje odborný tím zamestnancov.

Od roku 2007 je akreditovaným subjektom MPSVaR SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11, 12, 13, 17.

Od novembra 2018 je akreditovaným subjektom MPSVaR SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 45 ods. 1 písm. b) c) a d). /Centrum pre deti a rodiny/

Od septembra 2018 je akreditovaným subjektom MS SR na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach č. 274/2017 Z.z..

V roku 2022 jej bola GRZVJS udelená pilotná akreditácia na vykonávanie špecializovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov pre odsúdené osoby.

BUDÚCNOSŤ, n. o. tiež vytvára priestor pre výskum, vývoj a vzdelávanie.

Taktiež je jedným zo zariadení umožňujúcim prax, pre študentov sociálnej práce na KSPaSV Fakulty soc. vied a zdravotníctva UKF Nitra, aj študentov iných VŠ.

 

NAŠE VÝROČIA

21.09.2017 sme oslávili 10. výročie vzniku organizácie. Pri tejto príležitosti sme zrealizovali celodenný program pre podporovateľov, klientov a verejnosť. Zahájili sme projekt „Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti“, ktorý bol financovaný z ESF a spolufinancovaný Mestom Nitra.

23.9.2022 n.o. oslávila 15. výročie svojho fungovania a zároveň zahájila projekt „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ za účasti zástupcov NSK, Mesta Nitra a iných spolupracujúcich subjektov. Tento projekt je financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu SR.

 

DOWNLOAD SERVICES PDF