Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje Dáša

Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. pôsobiaca v Nitre a širšom okolí v implementuje
v tomto období projekt s názvom „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie a inovácia poskytovaných
služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti, ktorý sa realizuje od októbra 2022 do marca
2024. Cieľom projektu je ponúknuť špecializované služby pre osoby zažívajúce násilie v spojitosti so
závislosťou, pričom je priamo adresovaný klientkám a klientom zažívajúcim násilie v kontexte
závislosti, deťom klientov ohrozených násilím v kontexte závislosti, pedagogickým zamestnancom
a zamestnankyniam základných škôl a tiež širokej verejnosti prostredníctvom priblíženia témy
a najmä možností riešenia uvedených problémov. Prinášame sériu mini- rozhovorov so
zamestnankyňami našej organizácie, ktoré zároveň reprezentujú rôzne druhy tzv. pomáhajúcich
profesií. Partnerskou organizáciou v tomto projekte je poradenské centrum ALEJ, ktoré poskytuje
služby ženám zažívajúcim násilie alebo ženám, ktoré sú násilím ohrozené.

 

Rozhovor s Mgr. Dašou Malíkovou, PhD.

OT: Keď sa povie „ALEJ“ , vybaví sa mi nekonečne dlhý rad stromov lemujúci chodník či cestu? Čo
znamená ALEJ pre teba?
OD: Mne sa vynorí predstava cesty, ktorá aj keď vedie do neznáma, je chránená a ukľudňujúca.
Stromy popri nej vytvárajú hranicu, súkromný priestor. Môžem ísť v kľude, môžem sa zastaviť
a oddýchnuť si v tieni stromov. Súčasne s tým mám ale spojené aj plynutie času, ktorý sa už nikdy
nevráti. V každom prípade, pre mňa je to veľmi upokojujúci motív. Aleju stromov máme aj v logu, kde
symbolizujú ženy, ktoré chránia iné ženy, ktoré v nej kráčajú.

OT: Predstav nám prosím bližšie poradenské centrum ALEJ, aké služby poskytujete a akou filozofiou
či krédom sa v práci riadite?
Sme ženská mimovládna organizácia, v rámci ktorej ako skupina žien poskytujeme komplexné služby
– poradenstvo, ochranu a podporu ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie alebo sú ohrozené násilím a
ženám, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch. Našu organizáciu vnímame ako súčasť
podpornej siete, ktorú vytvárajú ženy na celom svete ako prejav solidarity voči iným ženám a v rámci
ktorej ich podporujeme, aby nemuseli byť v náročnom období riešenia problému násilia a hľadania
bezpečia samé, ale aby sme spoločne hľadali východiská a riešenia. Každú ženu a jej potreby
vnímame ako individualitu s vlastnými životnými okolnosťami a potrebami. Ženám poskytujeme
sociálne, psychologické a právne poradenstvo. Pracujeme aj so skupinami, žien, ktoré majú skúsenosť
s násilím alebo sú ním ohrozené. Podporu a bezplatné poradenstvo poskytujeme ženám a ich deťom v rozsahu a dĺžke, ktorá
zodpovedá ich individuálnym potrebám. Dlhodobé, kontinuálne poradenstvo a podporu poskytujeme
aj pri riešení foriem a kategórií násilia, ako sú stalking a postseparačné násilie, ktoré môže viesť k
avizovaným zločinom (zločin nasledujúci po predchádzajúcom vyhrážaní sa zabitím alebo vážnym
ublížením na zdraví) zo strany bývalých manželov/partnerov. Zameriavame sa nielen na sexuálne
násilie a zneužívanie (aj v prípade detí), ale aj na sexuálne obťažovanie, sexuálne útoky a sexistické
prejavy, pričom sa nemusí jednať o blízke alebo známe osoby z okolia ženy. Špecificky venujeme
pozornosť prevencii a poradenstvu mladým a dospelým ženám so skúsenosťou so sexuálnym násilím
a sexuálnym obťažovaním.

OT: Vieme už, že ste partnerom projektu BUDÚCNOSŤ bez násilia s nitrianskym poradensko –
intervenčným centrom BUDÚCNOSŤ, ako sa vám s nimi spolupracuje a v čom presne táto
spolupráca spočíva?
S kolegyňami a kolegami z Budúcnosti sa nám spolupracuje veľmi dobre. Naša spolupráca spočíva
najmä v odovzdávaní skúseností prostredníctvom vzdelávania a konzultácií.

OT: V čom sa naopak od BUDÚCNOSTI odlišujete?
Najväčší rozdiel je pravdepodobne v tom, že na nás sa obracajú najmä ženy a že sa menej stretávame
s problémom závislostí v súvislosti s násilím. V tomto smere robia kolegyne a kolegovia veľmi náročnú
prácu. V našom poradenskom centre sa najviac stretávame s psychologickým násilím – verbálnym
a emočným, fyzickým a ekonomickým. Taktiež sa vo vyššej miere stretávame so stalkingom
a kyberstalkingom.

OT: Ak by sme chceli povedať, čosi o trendoch v oblasti práce so ženami zažívajúcimi násilie, o čom
by bolo potrebné hovoriť najviac?
Neviem, či je možné povedať to ako všeobecne platné, ale bolo by skvelé, keby sa trendom stalo to,
že na ženu, ktorá zažíva násilie a zneužívanie, sa nepozerá ako na obeť, ktorú je potrebné zachrániť,
ale ako na partnerku a na preživšiu, ktorá je aktívna a robí veľa pre riešenie svojej situácie. Ako na
niekoho, s kým môžeme v rámci spolupráce nájsť čo najlepšie riešenie pre ňu a jej deti, pretože ona
najlepšie pozná svoje životné okolnosti a ich obmedzenia a tiež to, na aké riešenia je v danej chvíli
pripravená. Taktiež sa snáď postupne upúšťa od prežitých teórií o syndróme týranej ženy, naučenej
bezmocnosti a pod., ktoré nezodpovedajú realite a skúsenostiam samotných žien. A napokon – aspoň
my v ALEJI a kolegyne a kolegovia v BUDÚCNOSTI sa snažíme sledovať najnovšie vedecké poznatky
v tejto oblasti, ako aj príklady najlepšej praxe a zahŕňať ich do našej činnosti v prospech žien a detí
ohrozených násilím.

 

Ďakujem za rozhovor.
Rozhovor viedla Martina Hrozenská