Rodovo podmienené násilie

Rodovo podmienené násilie alebo násilie páchané na ženách je patologickým javovom, ktorá sa najčastejšie deje v domácnostiach či súkromní ľudí, mimo zraku iných osôb.

Konflikt dvoch osôb značí sú obe osoby sú približne rovnako silné. Pri hádke ide obvykle každá strana snaží presadiť svoje tvrdenie či záujmy. Pri násilí možno badať prevahu jednej strany v podobe sily či moci. Všeobecne možno hovoriť o nerovnosti moci a prevahe kontroly jednej strany nad druhou.

Domov alebo rodina sa často stáva miestom strachu z pribúdajúceho útoku násilníka. Násilnou osobou sa môže stať príbuzný či príbuzná žijúca v spoločnej domácnosti. Teda človek, od ktorého sa očakáva jej pomoc, podpora a spriaznenosť.

Násilie nemusí mať podobu iba fyzických útokov, môže pozostávať z viacerých foriem násilia. Zároveň sa môže mylne zdať, že násilie sa týka iba nižších sociálnych skupín obyvateľstva. Naopak násilie sa môže objaviť v akejkoľvek sociálnej skupine ľudí, pričom s inteligenciou páchateľa narastá aj spôsob a akási prepracovanosť v jeho páchaní, čo vedie ku zložitejšej identifikácií násilia ako takého. Nesúvisí s materiálnou úrovňou človeka a nemá súvislosť ani so vzdelaním. Paleta páchateľov a páchateliek násilia je veľmi rôznorodá.

Na rodovo podminené násilie môže mať vplyv alebo násilie môže byť dôsledkom požívania návykových látok, najčastejšie alkoholu. Človek závislý od alkoholu stráca nad sebou kontrolu a jeho agresivita sa stupňuje. Alkohol či závislosť od alkoholu sa môže vyskytnúť ako u páchateľov, tak aj u obetí násilia.
Obeťami násilia páchané v domácom resp. rodinnom prostredí môžu byť ženy, muži, deti aj seniori. Môže ísť o násilie a párovom alebo medzigeneračnom vzťahu.
Tak ako platí zásada, že alkohol alebo závislosť od neho neospravedlňuje násilie, tak platí aj zásada, že násilie nie je súkromná vec. Každá osoba má právo na ochranu svojho zdravia, života aj dôstojnosti.

Ševčík a Špaténková (2011) vymedzili tieto znaky domáceho násilia:

  • Opakovanie a dlhodobosť, teda nejde iba o jeden (náhodný) napríklad fyzický incident (facka či kopance), aj keď ten samotný môže predstavovať začiatok problému.
  • Eskalácia alebo nárast a stupňovanie násilných prejavov- od urážok a ponižovania k fyzickým prejavom násilia rôznej intenzity.
  • Jasne zadefinované role vo vzťahu, kto v ňom určuje pravidlá, a kto o veciach rozhoduje a kto sa podvolí.
  • Neverejnosť alebo odohrávanie sa násilia za dverami bytu, skryto, bez prítomnosti ďalších svedkov.

Násilnícka osoba používa vedome určité spôsoby správania a stratégie, aby si udržiavala a upevnila nad svojou obeťou moc a kontrolu. Medzi najčastejšie spôsoby patrí: zastrašovanie, ponižovanie, izolácia, popieranie alebo zľahčovanie násilia, využívanie napríklad tzv. mužských výhod, kedy muž robí dôležité rodinné rozhodnutia a určuje mužské a ženské povinnosti. Časté sú aj vyhrážky a nátlak, zastrašovanie obete, nútenie k nelegálnej činnosti, vyhrážanie sa ublížením na zdraví a podobne.
Násilie zastrešuje útoky proti ľudskej dôstojnosti, proti zdraviu a útoky proti životu človeka.