Facka z lásky neexistuje

Formy násilia môžu byť rôzne. Najčastejšie sa jedná fyzické, psychické, sociálne, ekonomické a sexuálne násilie.

Fyzické násilie- je často prítomné v párových vzťahoch. Spočiatku býva nenápadné, v podobe strkania, bránenia v pohybe, odopieranie jedla alebo spánku, faciek, kopania, pálenia, zväzovania rúk, trhania vlasov, škrtenia.

Psychické násilie – objavuje sa spravidla ako prvé a naň nadväzujú ďalšie formy. Na začiatku ho obeť môže mylne vnímať ako prejav lásky a náklonnosti, napríklad každodenné čakanie pred prácou, prejavy žiarlivosti na všetkých mužských kolegov či opakované telefonáty s vymyslenými zámienkami a podobne. Môžeme sem zaradiť urážky, nadávky, zosmiešňovanie, ponižovanie, vyhrážanie sa a alebo vydieranie. Ohrozovaná osoba nemôže o ničom rozhodovať a slobodne vyjadrovať vlastný názor.

Sociálne násilie sa prejavuje postupnou izoláciou obete od jej blízkych a priateľov a tiež od práce. Obmedzovaná osoba nemá možnosť komunikovať svoju situáciu a stráca náhľad nad touto situáciou. Obmedzovanie kontaktu s blízkymi ľuďmi a kontrola toho, kde sa partner či partnerka nachádza, kontrola jej mobilného telefónu či sociálnych sietí patria medzi typické prejavy tejto formy násilia.

Ekonomické násilie sa spája so zamedzovaním prístupu k financiám a základným potrebám človeka. Násilná osoba sama hospodári s financiami svojej obete, ktorá musí o peniaze žiadať alebo dokladovať, na čo boli použité. Môže sa jednať aj o zamedzenie prístupu k práci a tým jej úplné odstrihnutie od financií. Patrí sem aj obmedzovanie účasti na rozhodovaní, kam budú spoločné finančné prostriedky investované.

Sexuálne násilie sa prejavuje najčastejšie znásilnením alebo vynúteným sexuálnym stykom alebo praktík, s ktorými ohrozená osoba nesúhlasí. Jedná sa o všetky praktiky so sexuálnym podtextom, ktoré násilná osoba činí napriek nesúhlasu ohrozenej osoby a porušuje tak hranice jej intimity.

Pre viac informácií čítajte ďalšie naše texty alebo nás kontaktujte prostredníctvom našej webovej stránky: https://buducnost.eu/kontakt/