Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje naša koordinátorka projektu Petra

Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. pôsobiaca v Nitre a širšom okolí v implementuje
v tomto období projekt s názvom „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie a inovácia poskytovaných
služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti, ktorý sa realizuje od októbra 2022 do marca
2024. Cieľom projektu je ponúknuť špecializované služby pre osoby zažívajúce násilie v spojitosti so
závislosťou, pričom je priamo adresovaný klientkám a klientom zažívajúcim násilie v kontexte
závislosti, deťom klientov ohrozených násilím v kontexte závislosti, pedagogickým zamestnancom
a zamestnankyniam základných škôl a tiež širokej verejnosti prostredníctvom priblíženia témy
a najmä možností riešenia uvedených problémov. Prinášame sériu mini- rozhovorov so
zamestnankyňami našej organizácie, ktoré zároveň reprezentujú rôzne druhy tzv. pomáhajúcich
profesií.

 

Rozhovor s koordinátorkou projektu PhDr. PETROU BALÁŽIOVOU, PhD.

OT: Ahoj Petra, ako sa dnes máš?
OD: ďakujem za opýtanie mám sa dobre, spokojne a pracovne. Máme leto, prázdniny, tak sa snažím
byť v takom prázdninovejšom režime, no nie vždy sa mi to darí.

OT: Hneď na začiatok mi nedá nezareagovať a skonštatovať, že sa stretávame v príjemnom
prostredí vášho centra, v miestnosti vybavenej prevažne detskými hračkami. K čomu presne táto
miestnosť slúži?

OD: Táto miestnosť, v ktorej sa teraz nachádzame slúži ako herňa pre deti, s ktorými pracujeme. Sú tu
aj rôzne didaktické pomôcky. Deti, ktoré k nám chodia sú deti klientiek/tov, ktorí u nás vyhľadali
pomoc v oblasti násilia v kontexte závislosti.

OT: Poznáme už teda čiastočný záber vašej odbornej činnosti, čo však tvorí jej hlavnú náplň
a najmä kto tvorí vašu klientelu? Môžeme sa kľudne dotknúť aj histórie vzniku tohto centra.

OD: v roku 2007 poskytujeme ambulantnou formou služby zamerané na komplexné programy v
oblasti riešenia závislostí, látkových aj nelátkových. Prichádzajú k nám ľudia zneužívajúci návykové
látky (v tom aj alkoholu) a nadmerne zameraných na škodlivé návykové činnosti, závislí od
návykových látok (v tom aj alkoholu) a závislých od škodlivých návykových činností, rodinní
príslušníci, ktorí potrebujú poradiť, ako situáciu v rodine riešiť a blízke osoby. Stali sme sa
akreditovaným subjektom ministerstva spravodlivosti na poskytovanie pomoci obetiam trestných
činov a osobám ohrozeným násilím v kontexte závislosti. Koncom roka 2018 sme zriadili Centrum
pre deti a rodiny. Ambulantnou formou sa zameriavame na riešenie problematiky rizikového
správania sa detí a ich rodičov v kontexte zneužívania Psychoaktívnych látok / vrátane alkoholu/, rizikového
správania sa detí a ich rodičov vo vzťahu k technológiám a tiež na riešenie závislosti. Naše
jednotlivé aktivity prebiehajú individuálnou a skupinovou formou.

OT: Kto všetko je vo vašej organizácií profesijne zastúpený? Aké odborníčky a odborníci u vás
pôsobia a prečo je tomu tak?

OD: Tieto služby zabezpečuje odborný tím zamestnancov, ktorý je zložený zo sociálnych pracovníčok,
psychologičky, právničky, špeciálnej pedagogičky, máme zastúpené aj študentky odboru sociálna
práca, ktoré využívajú vo svojej práci prvky programu BUDDY. Sú to odborníčky vo svojich témach –
závislosti, násilie, rizikové správanie detí. Je pre nás nevyhnutné mať ich v takomto zastúpení pre
poskytovanie komplexnej starostlivosti klientom/kám a ich deťom.

OT: Aké je tvoja pracovná pozícií v organizácií, čomu všetkému sa ty venuješ?

OD: Som na pozícii sociálnej pracovníčky a koordinárorky projektu, ktorý implementujeme. Mojou
primárnou cieľovou skupinou sú dospelí klienti zneužívajúci, prípadne závislí od návykových látok
–látkových, nelátkových a ich rodinní príslušníci, obete trestných činov, a osoby ohrozené násilím
v kontexte závislosti.

OT: Z vašej webovej stránky je možné sa dozvedieť, že máte pomerne bohatú projektovú činnosť.
Aký projekt či projekty riešite v centre aktuálne? Priblíž nám ich prosím viac.

OD: Áno, realizovali sme už množstvo projektov či už väčších, alebo menších. Momentálne od
októbra 2022 implementujeme veľký projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA – Zlepšenie a inovácia
poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti, ktorý je financovaný
z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Projekt sa zameriava na poskytovanie
špecializovanej pomoci osobám ohrozeným násilím v kontexte závislosti a ich deťom. Pozornosť
upriamujeme aj na vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných škôl, ktoré je zamerané na
rozšírenie zručností a kompetencií učiteľov pri identifikácii problémového správania detí.
Na realizácii projektu sa podieľa aj Partner projektu Poradenské centrum ALEJ z Bratislavy, ktoré
dosahuje minimálne štandardy EÚ a má vysokú odbornú kredibilitu. Pracovníčky sú uznávanými
odborníčkami pracujúcimi dlhodobo v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia, zamerané
na poskytovanie efektívnych intervencií v oblasti násilia a traumy.

 

Ďakujem za rozhovor.
Rozhovor viedla Martina Hrozenská