NÁSILIE NEMOŽNO OSPRAVEDLNIŤ NIČÍM A UŽ VÔBEC NIE ZÁVISLOSŤOU OD ALKOHOLU

Závislosť na návykových látkach je jednou z duševných porúch, ktoré vznikajú v dôsledku užívania takýchto látok, či už je to alkohol, nikotín alebo tzv. tvrdé drogy. 

Človek závislý na nejakej látke opakovane pokračuje v jej užívaní aj vtedy, keď už má jasne škodlivý dopad na jeho zdravie. Takéto konanie človeka ovplyvňuje následne aj jeho vzťahy. 

Závislý človek stráca schopnosť viesť normálny život- starať sa o seba, o svojich blízkych, študovať alebo pracovať a svoje vzťahy často obmedzí iba na ďalších užívateľov návykovej látky.

Závislosť možno považovať z medicínskeho hľadiska za chorobu. Ani toto však nie je dôvodom na vysvetľovanie, zľahčovanie alebo ospravedlňovanie násilia, ktoré sa deje napríklad po požití alkoholu.

Výskumy násilia prinášajú informácie o kombinácii množstva mocenských a kontrolujúcich taktík, ktoré tvoria vzorec zneužívajúceho správania v párových vzťahoch. Zakorenené sú v širších štruktúrach rodových nerovnosti a sexizmov. Veľa ľudí si pod násilím predstaví iba fyzické násilie. Týranie žien môže mať podobu rôzne ťažkých foriem fyzického, psychického alebo sexuálneho násilia, ktoré vedie k zastrašovaniu, kontrole alebo nadvláde (prevažne) nad ženou. Za násilie možno považovať každú formu ubližovania, ale tiež psychický, sexuálny či ekonomický nátlak.

Rodovo podmienené násilie páchané na ženách je výsledkom sociálnych vzťahov s nerovnomerných rozdelením moci, kde ženy zastávajú podriadenú pozíciu, pozíciu rodovej nerovnosti.

Násilie je pridružený fenomén závislostí, ktoré môžu byť príčinou alebo dôsledkom problémového správania sa človeka alebo partnerského páru. Nie je možné tolerovať žiadne druhy násilia ani toho, ktoré je páchané ako príčina či dôsledok závislosti.

Možnosti pomoci

Väčšina ľudí závislých od návykových látok sa nezaobíde bez odbornej pomoci. Človek ju obvykle vyhľadá vtedy, keď život so závislosťou výrazne preváži nad pozitívnym účinkom drogy, iní zase vyhľadajú pomoc až pod tlakom okolia.

Násilné správanie vyskytujúce sa v životoch ľudí, nie je možné vyriešiť bez predchádzajúceho riešenia závislostí. Obe témy – násilie aj závislosti sú rovnocenné a je potrebné ich riešiť súčasne, prípadne začať riešením závislosti od návykovej látky či látok, kam patrí aj alkohol a rizikových činností. Bez zvládnutia závislosti je sťažené riešenie násilia.

V organizácií BUDÚCNOSŤ, n.o. pracujeme s ľuďmi zažívajúcimi násilie v kontexte závislosti na základe princípov a zásad práce ako pre obete násilia, tak aj pre ľudí trpiacich závislosťou na návykových látkach. S klientom alebo klientkou pracujeme sa individuálne a tiež prostredníctvom terapeutických komunít. Pracujeme tiež s deťmi, ktoré sú súčasťou vzťahov alebo rodín, v ktorých sa vyskytuje násilie.

Pre viac informácií čítajte ďalšie naše texty alebo nás kontaktujte prostredníctvom našej webovej stránky: https://buducnost.eu/kontakt/