Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje naša psychologička Lenka

Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. pôsobiaca v Nitre a širšom okolí
v implementuje v tomto období projekt s názvom „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie
a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti, ktorý sa
realizuje od októbra 2022 do marca 2024. Cieľom projektu je ponúknuť špecializované služby
pre osoby zažívajúce násilie v spojitosti so závislosťou, pričom je priamo adresovaný
klientkám a klientom zažívajúcim násilie v kontexte závislosti, deťom klientov ohrozených
násilím v kontexte závislosti, pedagogickým zamestnancom a zamestnankyniam základných
škôl a tiež širokej verejnosti prostredníctvom priblíženia témy a najmä možností riešenia
uvedených problémov. Prinášame sériu mini- rozhovorov so zamestnankyňami našej
organizácie, ktoré zároveň reprezentujú rôzne druhy tzv. pomáhajúcich profesií.

 

Rozhovor so psychologičkou Mgr. LENKOU AMBRUŠOVOU

1/ Na akej pracovnej pozícií pôsobíte v organizácií BUDÚCNOSŤ, n.o. a čo je vašou hlavnou
pracovnou náplňou vo vzťahu k nórskemu projektu?
OD: V organizácii BUDÚCNOSŤ pôsobím ako psychologička. V náplni práce v rámci nórskeho
projektu pracujem ako psychologička pre ženy, ženy v násilí v kontexte závislostí. Spolu
s kolegom vedieme skupinu zameranú na prácu so ženami, ktorých partneri sú závislí. Tiež
pracujem s klientkami individuálne a poskytujem im psychologické
poradenstvo/psychoterapiu.

2/ Aké odborné vzdelanie si vyžaduje vaša pracovná pozícia, prípadne akými ďalšími
kompetenciami alebo zručnosťami disponujete, a v čom sú pre vás výhodou?
OD: Mám ukončenú jednoodborovú psychológiu, tiež ukončený dlhodobý
psychoterapeutický KBT výcvik v ČR. Pracujem so závislými a ich rodinami, ambulantne
i ústavne od roku 2011. V rámci projektu si rozširujeme znalosti v oblasti násilia v kontexte
závislostí. Moje doterajšie skúsenosti s vedením skupín, poznatky ohľadom závislosti ako
choroby a práca v indvidiuálnej psychoterapeutickej práci mi pomáha lepšie sa naladiť na
problémy a ťažkosti, ktoré ženy vo vzťahoch so závislými prežívajú.

3/ Ako vnímate spojenie takých dvoch veľkých tém, ako sú závislosti a násilie?
OD: Závislosť bez násilia neexistuje. Ak je jeden s partnerov závislý, tak už to že je závislý,
k čomu patrí klamstvo, zavádzanie, podráždenosť, nervozita, výkyvy nálad, výbušnosť,
žiarlivosť, obviňovanie, môžeme považovať za násilie psychickou formou a veľakrát sa k tomu
pridruží aj násilie fyzické, nielen bitky, ale častokrát aj sexuálny nátlak. Závislosť oslabuje
sebakontrolu, stiera zábrany a preto je často podkladom pre rozvoj ďalších foriem násilia.

4/ Aký prístup vo vzťahu ku klientom a klientkám preferujete vy osobne a prečo?
OD: Ja osobne kladiem veľký dôraz na vzťah, bez neho sa v práci s klientom nepohneme.
Veľakrát je práve bezpečný vzťah, istota to, čo klientkám chýba, preto sa snažím, aby
v kontakte s nami a v našej práci cítili, že sa môžu cítiť bezpečne, že im rozumieme. Len cez
bezpečný vzťah môžu začať otvárať svoje zranenia, prežívanie, vzťahy. Je to však dlhá cesta,
ktorá sa skladá z hodín spoločných stretnutí. Rešpektujem a nechávam priestor, aby hovorili
o tom, o čom sú pripravené hovoriť.

5/ Ktoré témy sú z vášho pohľadu v oblasti násilia v kontexte závislosti najvypuklejšie,
prípadne ktoré z nich si podľa vás vyžadujú zásadné riešenia?
OD: Určite téma toho, ak ide o ohrozenie života, nielen ženy, ale aj detí. Tu je samozrejme
nevyhnutné riešiť to zásadnejšie.