Ako s témou násilia v kontexte závislosti pracuje naša sociálna pracovníčka Silvia

Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. pôsobiaca v Nitre a širšom okolí
v implementuje v tomto období projekt s názvom „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“. Zlepšenie
a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti, ktorý sa
realizuje od októbra 2022 do marca 2024. Cieľom projektu je ponúknuť špecializované služby
pre osoby zažívajúce násilie v spojitosti so závislosťou, pričom je priamo adresovaný
klientkám a klientom zažívajúcim násilie v kontexte závislosti, deťom klientov ohrozených
násilím v kontexte závislosti, pedagogickým zamestnancom a zamestnankyniam základných
škôl a tiež širokej verejnosti prostredníctvom priblíženia témy a najmä možností riešenia
uvedených problémov. Prinášame sériu mini- rozhovorov so zamestnankyňami našej
organizácie, ktoré zároveň reprezentujú rôzne druhy tzv. pomáhajúcich profesií.

 

Rozhovor so sociálnou pracovníčkou Mgr. Silviou Morávkovou, PhD.

1/ Na akej pracovnej pozícií pôsobíte v organizácií BUDÚCNOSŤ, n.o. a čo je vašou hlavnou
pracovnou náplňou vo vzťahu k nórskemu projektu?
OD: V neziskovej organizácii BUDÚCNOSŤ pracujem na pozícii sociálna pracovníčka v rámci
Centra pre deti rodiny. Participujem na ambulantnom výkone opatrení SPODaSK pre
deti a ich rodiny. Našou cieľovou klientelou sú: deti a mládež ohrozené rizikovým
správaním a zneužívaním návykových látok (v tom aj alkoholu) alebo škodlivých
návykových činností, tiež dieťa ohrozené správaním rodiča, alebo osoby, ktorá sa
o dieťa stará, zneužívajúceho návykové látky, alebo závislého od návykových látok
alebo škodlivých návykových činností. Ide teda o rodiny, ktoré vykazujú rizikové
prostredie pre ich členov hlavne z dôvodu zneužívania návykových látok (v tom aj
alkoholu), škodlivých návykových činností, alebo závislosti jednotlivých členov rodiny
a dôsledkov takéhoto správania. Vo vzťahu k nórskemu projektu pôsobím na pozícii špeciálna
pedagogička. Mojou hlavnou pracovnou náplňou je: poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva
v rámci komplexných poradenských služieb deťom ohrozeným násilím v kontexte
závislosti, poskytovanie krízovej intervencie, špeciálno-pedagogická diagnostika. Veľmi
podstatnou, ak nie podľa môjho názoru základnou činnosťou je spoločné tímové
plánovanie ďalších postupov práce s dieťaťom so zreteľom na jeho/jej individualitu
s využitím špecializovaných odborných metód a postupov pri práci. Primárne sa
orientujem na prácu s dieťaťom, avšak nemenej dôležitou súčasťou je aj komunikácia
a intervenovanie u rodiča tohto dieťaťa.

2/ Aké odborné vzdelanie si vyžaduje vaša pracovná pozícia, prípadne akými ďalšími
kompetenciami alebo zručnosťami disponujete, a v čom sú pre vás výhodou?
OD: Moja pracovná pozícia si vyžaduje vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika. Ako veľké plus
vnímam, že mám zároveň vzdelanie a skúsenosti v odbore sociálna práca. Toto mi umožňuje
pozerať sa na konkrétny prípad dieťaťa – rodiny komplexne, vnášať do intervenovania
multidisciplinárny prístup. Za potrebné a veľmi nápomocné považujem neustále sa
vzdelávanie a rozširovanie si obzoru, odborných vedomostí a zručností. Pomáha mi štúdium
odbornej literatúry, či rôzne semináre, workshopy a krátkodobé kurzy so zacielením sa na
problematiku traumy, krízovej intervencie, komunikácie, vzťahovej väzby, projektívnych
diagnostických nástrojov, či špeciálnych terapií.

3/ Ako vnímate spojenie takých dvoch veľkých tém, ako sú závislosti a násilie?
OD: Z môjho pohľadu ide o veľmi závažné a súvisiace témy. Ak hovoríme o závislosti v rodine ako
takej, jej dopady na deti vo forme násilia sú zrejmé. Deti vykazujú známky zanedbávania,
chýbajúcej vzťahovej väzby s rodičom, psychické násilie a taktiež v niektorých prípadoch
i fyzické, či iné formy násilia. Je preto potrebné tieto dve témy spájať a riešiť zároveň v rámci
multidisciplinárneho prístupu.

4/ Aký prístup vo vzťahu ku klientom a klientkám preferujete vy osobne a prečo?
OD: Z mojej pozície sa snažím v prvom rade vytvárať atmosféru bezpečia a bezpodmienečného
prijatia. Ako kľúčové vnímam vytvorenie si vzťahu s klientom/tkou a jeho postupné
budovanie. Zo skúsenosti viem, že je dôležité na klienta/tky netlačiť a niektoré veci nechať
plynúť prirodzene. Základom je vnímať každého ako individualitu s rôznymi potrebami, danosťami,
pripravenosťou niečo v živote meniť. Reflektujem najmä na to, čo klient/tka pri
danom stretnutí prináša, s čím prichádza, aký deň má za sebou. Môžem mať aj pripravené
rôzne techniky, aktivity, no napokon sa stretnutie môže vyvíjať úplne iným smerom a je
dôležité nepretláčať to, čo ja mám a chcem, ale čo potrebuje a chce v danom momente ten
druhý. Mám skúsenosť, že keď sa bude klient/tka cítiť dostatočne bezpečne a prijatý/á s tým
čo má a prináša a príde ten správny čas, tak sa situácia môže hýbať postupne smerom
k úzdrave voči sebe i okoliu.

5/ Ktoré témy sú z vášho pohľadu v oblasti násilia v kontexte závislosti najvypuklejšie,
prípadne ktoré z nich si podľa vás vyžadujú zásadné riešenia?
OD: V rámci témy násilia v kontexte závislostí sú najzávažnejšie podľa môjho názoru tie, ktoré sa
priamo dotýkajú detí. Čiže ak sa to celé odohráva v rodine. Dopady a dôsledky násilia
a závislosti na deti sú mnohokrát nepredstaviteľné a na dieťa pôsobia v negatívnom smere
pre jeho aktuálne fungovanie i jeho budúcnosť. Preto je dôležité túto problematiku včas
zachytiť a žiaduce pracovať s celou rodinou. Je nevyhnutné tiež ošetriť situáciu najmä
v smere bezpečia dieťaťa a vytvoriť mu čo možno najviac prijateľné podmienky k jeho
fungovaniu.