O nás

Vízia: Byť tu pre každého klienta so službou tak individuálnou, ako je on sám v kontexte komplexnosti našich služieb.

Misia: Podporiť človeka, ktorý je závislý, k dosiahnutiu pozitívnej zmeny vo svojom živote a prispieť tak k uzdraveniu jeho samotného a k uzdraveniu jeho rodiny a blízkych.

Ciele: Rozvoj profesionálnych, inovatívnych, komplexne poskytovaných služieb v oblasti závislostí s dôrazom na využitie multidisciplinárneho prístupu.

Vzdelávať klientov, zamestnancov, študentov venujúcich sa danej problematike a tiež širokú verejnosť a priblížiť im problematiku závislostí v našej spoločnosti.

Podporovať výskum a publikačnú činnosť v tejto oblasti. Predchádzať rozvoju závislosti u mladých ľudí, ktorí experimentujú s psychoaktívnymi látkami aj nelátkovými javmi, ktoré môžu viesť ku závislosti.

Byť oporou pre všetky vekové kategórie, pre jednotlivcov, rodiny, skupiny, ktorých sa téma závislosti týka bezprostredne, ale i nepriamo.

Napomôcť klientovi k pochopeniu súvislostí jeho choroby, podporiť ho k aktívnemu riešeniu životnej situácie prostredníctvom účasti na skupinových stretnutiach a zapojenia sa do komunity.

Spolupracovať so subjektmi verejnej správy, školstvom, organizáciami z tretieho sektoru vytvárať systémové opatrenia a stratégie, ktoré eliminujú zneužívanie psychoaktívnych látok a nelátkové negatívne fenomény vedúce k závislosti.

Vitajte v našej organizácii

BUDÚCNOSŤ, n.o. je akreditovaným subjektom od 17.12.2007 rozhodnutím MPSVaR č. 28181/2007-1/25, MPSVaR č.17187/2013-M_OSSODRAK, MPSVaR č.17187/2013-M_OSSODRAK na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately:
· podľa § 13 ods. 1 a §12 ods.1 písm.c) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
· podľa § 11 ods.1 písm. a),b), c), d), e) a f) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
· Podľa § 11 o dst. 2 a odst. 3 písm .b),c),d),
· podľa § 17 ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
· podľa § 45 odst. 1 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Svoje aktivity vykonáva tiež podľa § 47 ods. 3 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, ôsmeho a desiateho až trinásteho bodu, písm. b) štvrtého bodu, písm. C) prvého a piateho bodu, v prostredí podľa § 4 ods. 1, písm. a),b),c) d) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Spoznajte našich pracovníkov

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

je absolventkou Katedry sociálnej práce PdF Univerzity Komenského v Bratislave, absolvovala dlhodobý dynamický výcvik orientovaný na prácu v skupine a komunite a ďalšie sebarozvojové tréningy. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží v terapeutickej komunite pre závislé osoby, ktorú spolu s tímom odborníkov zakladala. Následne pracovala ako vysokoškolská učiteľka na KSP UKF v Nitre a UK v Bratislave,  tiež ako riaditeľka Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Pedagogickej Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti sociálnej práce sa  profiluje v oblasti riešenia závislostí. Je autorkou viac ako 100 vedeckých a odborných statí z oblasti komunitnej sociálnej práci, sociálneho poradenstva v oblasti závislostí a resocializácie. V súčasnej dobe pracuje ako riaditeľka neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ v Nitre, odborne garantuje Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ v Nitre, ktoré ako akreditovaný subjekt zabezpečuje sociálne poradenstvo v oblasti závislostí a násilia v kontexte závislostí.  Rozvíja komplexné ambulantné programy orientované na systémovú prácu so závislými osobami a ich rodinami. Angažuje sa tiež  v oblasti sebarozvoja študentov a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách, členkou profesijnej rady Slovenskej komory SP a ASP. Je zodpovednou  riešiteľkou viacerých významných úspešných vedeckých projektov k resocializácii závislých, delikvencii mládeže a násilia v kontexte závislostí, v ktorých bola hlavnou riešiteľkou.

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

v roku 2003 ukončila vysokoškolské štúdium na UK Bratislava v oblasti sociálna práca. Viac ako  14 rokov pracovala v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie na pozícii sociálny pracovník, kde poskytovala sociálne poradenstvo, participovala na terapii závislých pacientov, spolupracovala s resocializačnými strediskami. 10 rokov pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Má za sebou publikačnú činnosť odborných článkov, zameraných hlavne na závislosť, spoluzávislosť, doliečovanie, resocializáciu závislých ako aj ich kvalitu života.  Bola súčasťou  tímu expertov na vzdelávacie programy pre zamestnancov rezortu MPSVR. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách. V Centre poradensko – intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n. o.  sa angažovala ako dobrovoľníčka od jeho založenia a poskytuje sociálne poradenstvo osobám ohrozených násilím v kontexte závislosti a závislým osobám a tiež ich rodinným príslušníkom. Od roku 2017 pôsobí  ako manažérka projektu „Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti.“

Mgr. Mária Prsteková

Pracuje v neziskovej organizácii Budúcnosť, n.o. ako sociálna pracovníčka. Je absolventkou Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2011 ukončila vysokoškolské magisterské štúdium v odbore Aplikovaná sociálna práca. Počas štúdia nadobudla skúsenosť v oblasti telefonickej krízovej intervencie, ako dobrovoľníčka na Detskej linke záchrany v Nitre. Od r. 2012 pôsobila ako sociálna pracovníčka v Centre pre deti a rodiny Nitra. V rámci uvedeného zariadenia pracovala prioritne s maloletými deťmi s nariadenou ústavnou starostlivosťou a s ich biologickou rodinou. Participovala na Individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa a Pláne sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. Poskytovala súčinnosť v procese sanácie rodiny, či sprostredkovaní náhradnej rodinnej starostlivosti.

 

Mgr. Alžbeta Duchoňová

Je absolventkou Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálna práca. 2. stupeň vysokoškolského štúdia ukončila  v roku 2006. Dlhodobo pôsobila na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Venovala sa problematike nezamestnanosti, uchádzačom o zamestnanie, sprostredkovaniu zamestnania, voľným pracovným miestam. V neziskovej organizácii BUDÚCNOSŤ, n.o. pracuje  od apríla 2021 na pozícii asistentka sociálnej práce.

Mgr. Anna Moravčíková

V roku 2015 ukončila vysokoškolské štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor Psychológia. V rámci ďalšieho svojho vzdelávania absolvovala krátkodobý výcvik v symbolicko-relaxačnej psychoterapii v Košiciach. Dva a pol roka pracovala ako psychológ na dvoch stredných školách, kde poskytovala odborné psychologické služby žiakom, ich rodičom a učiteľom. Od decembra 2018 pôsobí v CPIS BUDÚCNOSŤ, n.o. na pozícii psychológ.

Mgr. Alexandra Kaňuchová

pracuje v neziskovej organizácií BUDÚCNOSŤ, n.o. na pozícií sociálny pracovník. Pôsobí ako poradca pre klientov v doliečovacom procese v socioterapeutickej svojpomocnej skupine „PRÍSTAV“. V centre pre deti a rodiny sa venuje maloletým deťom a ich rodinám v sociálnom a výchovnom programe. Z hľadiska vzdelávania sa zúčastnila vzdelávacieho pobytu v resocializačnom zariadení, taktiež absolvovala teoretický aplikačný výcvik v oblasti Harmreduction, ktorého hlavným cieľom je znižovanie rizík a minimalizácia zdravotných a ekonomicko-sociálnych poškodení spojených s užívaním drog.

Mgr. Silvia Morávková, PhD.

Ukončila doktorandské štúdium sociálnej práce na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre, kde momentálne externe vyučuje a školí záverečné práce. Pôsobila na SZSS mesta Nitra na pozícii sociálna pracovníčka v dennom stacionári pre autistov a neskôr v DS pre seniorov. Tiež sa venovala práci s utečencami ako špeciálna asistentka pre iracké dieťa so zníženou schopnosťou učenia. Participovala na projekte Návrhu stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých ako expert v oblasti prístupnosti za mentálne a sluchové postihnnutie. Absolvovala zážitkový vzdelávací seminár pre pomáhajúcich pracovníkov New Experience for Survivors of Trauma, zameraného na prácu s ľuďmi, ktorí prežili traumu. Momentálne externe študuje odbor špeciálnej pedagogiky a pedagogiky osôb s poruchami učenia na Katedre pedagogiky UKF v Nitre. Od roku 2021 pracuje v CPIS BUDÚCNOSŤ, n.o. v rámci Centra pre deti a rodiny na realizácii výchovných/ sociálnych či podporných programov v súčinnosti s úradmi práce v NR, ZM a NZ. 

Mgr. Ondrej Antálek

V roku 2018 ukončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, odbor sociálna práca. V rámci diplomovej práce sa zameriaval na Resocializačný systém Antona Srholca. Navštevoval RESOTY – resocializačnú komunitu v Podunajských Biskupiciach, ktorá poskytuje ľuďom bez domova domov a možnosť pracovného uplatnenia. Počas štúda absolvoval odbornú prax v Domove sociálnych služieb v Šali, kde sa poskytujú služby ľuďom s mentálnym postihnutím. Momentálne pôsobí v CPIS BUDÚCNOSŤ, n.o. na pozícii asistent sociálnej práce pre klientov v doliečovacom procese v rámci socioterapeutickej svojpomocnej skupiny.

Kontaktujte nás alebo sa zastavte osobne. Sme tu pre vás.

0908 022 452

info@buducnost.eu

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

Share This