Zamestnanci

 doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

je absolventkou Katedry sociálnej práce PF Univerzity Komenského v Bratislave, absolvovala dlhodobý dynamický výcvik orientovaný na prácu v skupine a komunite a ďalšie sebarozvojové tréningy. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží v terapeutickej komunite pre závislé osoby, ktorú spolu s tímom odborníkov zakladala. Následne pracovala ako vysokoškolská učiteľka na KSP UKF v Nitre a UK v Bratislave, tiež ako riaditeľka Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Pedagogickej Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti sociálnej práce sa profiluje v otázkach riešenia závislostí. Je autorkou viac ako 100 vedeckých a odborných statí z oblasti závislostí a resocializácie. Je zodpovednou riešiteľkou viacerých úspešných vedeckých projektov k resocializácii závislých, delikvencii mládeže a násilia v kontexte závislostí (VEGA, APVV). V súčasnej dobe pracuje ako riaditeľka akreditovaného subjektu: neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ v Nitre, garantuje jej činnosť zameranú na poskytovanie sociálneho poradenstva pre dospelé osoby a deti v oblasti závislostí a násilia v kontexte závislostí. Rozvíja výskum v týchto oblastiach, je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách a mediátorkou.
PhDr. Petra Balážiová, PhD.

PhDr. Petra Balážiová, PhD.

je absolventkou Katedry sociálnej práce PF Univerzity Komenského v Bratislave, kde štúdium ukončila v r. 2003. Viac ako 14 r. pracovala v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží na pozícii sociálnej pracovníčky, kde poskytovala soc. poradenstvá a participovala na terapii závislých pacientov. Venovala sa aj lektorskej a publikačnej činnosti. Vo svojich odborných článkoch sa zameriavala najmä na závislosť, spoluzávislosť, doliečovanie, resocializáciu závislých, ako aj ich kvalitu života. Bola súčasťou tímu expertov na vzdelávacie programy pre zamestnancov rezortu MPSVR. V súčasnosti je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách. Je spolutvorcom ŠRaVVP Závislosti odsúdených osôb v NP „Šanca na návrat“. V Centre poradensko – intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n. o. sa angažovala ako dobrovoľníčka od jeho založenia. Od r. 2017 tu pôsobí ako manažérka projektu „Rozšírenie služieba zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti." Jej cieľovou skupinou sú dospelízneužívajúci psychoaktívne látky (vrátane alkoholu) a ich rodinní príslušníci. Tiež poskytuje sociálne poradenstvo osobám ohrozeným násilím v kontexte závislostí. Je členkou riešiteľského tímu vedeckého projektu „Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch“.
Mgr. Silvia Morávková, PhD

Mgr. Silvia Morávková, PhD

ukončila doktorandské štúdium sociálnej práce na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre, kde momentálne externe vyučuje a školí záverečné práce. Pôsobila na SZSS mesta Nitra na pozícii soc. pracovníčky v dennom stacionári pre autistov a neskôr v DSS pre seniorov. Tiež sa venovala práci s utečencami ako špeciálna asistentka pre iracké dieťa so zníženou schopnosťou učenia sa. Participovala na projekte Návrhu stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých ako expert v oblasti prístupnosti za mentálne a sluchové postihnutie. Absolvovala zážitkový vzdelávací seminár pre pomáhajúcich pracovníkov New Experience for Survivors of Trauma, zameraného na prácu s ľuďmi, ktorí prežili traumu. Momentálne externe študuje odbor špeciálnej pedagogiky a pedagogiky osôb s poruchami učenia na Katedre pedagogiky UKF v Nitre. Od r. 2021 pracuje v BUDÚCNOSŤ, n.o. v rámci Centra pre deti a rodiny, kde sa podieľa na realizácii výchovných/sociálnych, či podporných programov v súčinnosti s úradmi práce v NR, ZMaNZ.
Mgr. Alexandra Kaňuchová

Mgr. Alexandra Kaňuchová

v BUDÚCNOSŤ, n.o. pracuje na pozícii sociálnej pracovníčky. Pôsobí ako poradca pre klientov v doliečovacom procese v rámci socioterapeutickej svojpomocnej skupiny pre abstinujúce osoby s názvom „PRÍSTAV“. V Centre pre deti a rodiny sa venuje mal. deťom a ich rodinám v rámci sociálnych a výchovných programov. Z hľadiska vzdelávania sa zúčastnila vzdelávacieho pobytu v resocializačnom zariadení, taktiež absolvovala teoretický aplikačný výcvik v oblasti Harm reduction, ktorého hlavným cieľom je znižovanie rizík a minimalizácia zdravotných a ekonomicko-sociálnych poškodení spojených s užívaním drog.
Mgr. Anna Moravčíková

Mgr. Anna Moravčíková

v r. 2015 ukončila vysokoškolské štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor psychológia. V rámci ďalšieho svojho vzdelávania absolvovala v tomto meste ročný výcvik v symbolicko-relaxačnej psychoterapii. Dva a pol roka pôsobila ako školská psychologička, kde poskytovala odborné psychologické služby žiakom, rodičom a učiteľom. Od decembra 2018 pracuje ako psychologička v BUDÚCNOSŤ, n.o., kde poskytuje psychologické poradenstvo závislým osobám a ich rodinám. Zameriava sa najmä na prácu s rizikovou mládežou experimentujúcou alebo zneužívajúcou psychoaktívne látky, a na prácu s rodičmi týchto detí. Zároveň od januára 2019 pôsobí na pozícii psychologičky aj v rámci Centra pre deti a rodinu BUDÚCNOSŤ.
Mgr. Mária Prsteková

Mgr. Mária Prsteková

pracuje v neziskovej organizácii Budúcnosť, n.o. ako sociálna pracovníčka. Je absolventkou Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2011 ukončila vysokoškolské magisterské štúdium v odbore Aplikovaná sociálna práca. Počas štúdia nadobudla skúsenosť v oblasti telefonickej krízovej intervencie, ako dobrovoľníčka na Detskej linke záchrany v Nitre. Od r. 2012 pôsobila ako sociálna pracovníčka v Centre pre deti a rodiny Nitra. V rámci uvedeného zariadenia pracovala prioritne s maloletými deťmi s nariadenou ústavnou starostlivosťou a s ich biologickou rodinou. Participovala na Individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa a Pláne sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. Poskytovala súčinnosť v procese sanácie rodiny, či sprostredkovaní náhradnej rodinnej starostlivosti.
 Mgr. Alžbeta Duchoňová

Mgr. Alžbeta Duchoňová

Mgr. Alžbeta Duchoňová
Je absolventkou Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálna práca. 2. stupeň vysokoškolského štúdia ukončila v roku 2006. Dlhodobo pôsobila na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Venovala sa problematike nezamestnanosti, uchádzačom o zamestnanie, sprostredkovaniu zamestnania, voľným pracovným miestam. V neziskovej organizácii Budúcnosť pracuje od apríla 2021 na pozícii asistentka sociálneho pracovníka.
Mgr. Ondrej Antálek

Mgr. Ondrej Antálek

v roku 2018 ukončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, odbor sociálna práca. V rámci diplomovej práce sa zameriaval na Resocializačný systém Antona Srholca. Navštevoval RESOTY – resocializačnú komunitu v Podunajských Biskupiciach, ktorá poskytuje ľuďom bez domova domov a možnosť pracovného uplatnenia. Počas štúdia absolvoval odbornú prax v Domove sociálnych služieb v Šali, kde sa poskytujú služby ľuďom s mentálnym postihnutím. Momentálne pôsobí v CPIS BUDÚCNOSŤ, n.o. na pozícii asistent sociálnej práce pre klientov v doliečovacom procese v rámci socioterapeutickej svojpomocnej skupiny.
Mgr. Anna Minárová

Mgr. Anna Minárová

je právnička a má dlhoročné skúsenosti s právnym poradenstvom pre osoby ohrozené násilím a právnym poradenstvom v kontexte problémov v rodinách.
Ing. Anna Fülöpová

Ing. Anna Fülöpová

pracuje v organizácii v oblasti účtovníctva a financií.
Mgr. Andrej Šmida

Mgr. Andrej Šmida

je požiarnik, športovec, vytrvalostný bežec. Poskytuje sociálne poradenstvo pre klientov a ich rodiny, vedie outdoorové aktivity.
Ing. Kvetoslav Gálik

Ing. Kvetoslav Gálik

poskytuje sociálne poradenstvo pre klientov a ich rodiny, participuje na terénnych aktivitách.
Share This