CENTRUM PRE DETI A RODINY

BUDÚCNOSŤ

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Novelizáciou zákona  305/2005 Z. z. v znení zákona 61/2018 Z. z. dochádza od 1. januára 2019 k zmene postavenia aj k zmene názvu časti Centra poradensko-intervenčných služieb, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ. Od 1. januára 2019 je časť CPIS pretransformovaná na Centrum pre deti a rodiny BUDÚCNOSŤ.

Centrum pre deti a rodiny BUDÚCNOSŤ vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v budove na Wilsonovom nábreží 82 v Nitre ambulantnou formou. Zameriava sa na riešenie problematiky rizikového správania detí a ich rodičov v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok (vrátane alkoholu) a gamblingu a tiež na riešenia závislostí. Realizuje akreditované  výchovné a sociálne programy individuálnou a skupinovou formou.

 

Share This