Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti

Názov projektu: Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti

Projekt reaguje na jednotlivé ustanovenia Zákona 305/2005 Z.z. v znení ďalších predpisov k podpore výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej úrovni a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí s prepojením na Akčný plán národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie 2013-2020. Cieľom projektu je vytvorenie nových služieb, rozšírenie a inovácia poskytovaných služieb, ktoré prispejú k zefektívneniu intervencií v kontexte komplexnej starostlivosti o deti a plnoleté osoby ohrozené závislosťou, závislé osoby a ich rodiny a blízke osoby. Aktivity smerujú do rozšírenia a inovácie doterajších činností a rozvoja nových foriem práce s cieľovou skupinou. Ich východiskom sú najnovšie vedecké národné i medzinárodné zistenia efektívnych postupov v preventívnych, intervenčných a resocializačných stratégiách pre riešenie drogových a iných závislostí.

Cieľovou skupinou projektu sú:
• deti, plnoleté osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately;
• subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately;
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Miestom realizácie je Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDUCNOSŤ, na Wilsonovom nábreží v Nitre. Časové obdobie realizácie projektu: 09/2017 – 08/2021.

Výzva:
OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí
Hypertextový odkaz na webovú stránku výzvy: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.101

Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Zameranie projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Hypertextový odkaz na webovú stránku ESF: www.esf.gov.sk

Ďaľšie informácie z realizácie projektu:
Dňa 04.07.2017 boli podpísané 3 rovnopisy Zmluvy o poskytnutí NFP č. 312041F17501 uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení IA MPSVR SR a prijímateľom BUDÚCNOSŤ, n.o., Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra, ktorej predmetom sú zmluvné podmienky definované pre realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti“ a ITMS kódom projektu 312041F175. Uvedená Zmluva o poskytnutí NFP, vrátané jej príloh, nadobudla platnosť dňom jej podpísania, t. j. dňa 04.07.2017. V súlade s ustanovením Čl. 7 ods. 7.1, Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Vyššie identifikovaná zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 13.07.2017.

 

Príspevok Tlačovej agentúry SR k projektu ,,Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti“
V Nitre rozširujú služby pre klientov trpiacich závislosťou
TASR, 21. septembra 2017 14:13
Projekt zastrešuje Európsky sociálny fond, ktorý poskytol zariadeniu nenávratný finančný príspevok 448.000 eur.
Nitra 21. septembra (TASR) – Nezisková organizácia Budúcnosť v Nitre spúšťa nový projekt zameraný na rozšírenie a zefektívnenie služieb v procese práce so závislými klientmi a ich rodinami. Štvorročný projekt zastrešuje Európsky sociálny fond, ktorý poskytol zariadeniu nenávratný finančný príspevok 448.000 eur. Mesto Nitra podporilo projekt päťpercentným spolufinancovaním vo výške 24.000 eur. „Chceme vybudovať model, ktorý bude riešiť závislosti klientov komplexne. Kontinuálne služby sú pre klienta veľmi dôležité. Ak je do nich zahrnutý aj systém práce s rodinou, sú tie aktivity výrazne efektívnejšie,“ povedala riaditeľka organizácie Budúcnosť, n. o., Ľuba Pavelová. 

Cieľom organizácie je vytvoriť integrovaný systém pomoci, čo je však v našich podmienkach veľmi zložité. „Chýba nám k nemu ešte zdravotnícky aspekt, my robíme aktivity v oblasti sociálnej práce. Prepojiť zdravotnícke a sociálne služby je najmä z hľadiska legislatívy, byrokracie veľmi náročné. Pokúšame sa o to, spolupracujeme so zdravotníkmi, no zatiaľ budeme v tomto projekte riešiť len sociálnu časť problému. Výhľadovo však chceme vytvoriť komplexný integrovaný systém,“ povedala Pavelová. Budúcnosť, n. o., vznikla v septembri v roku 2007. Za desať rokov pôsobenia v nej našlo pomoc 719 klientov, ktorí majú problém so závislosťou od psychoaktívnych látok, predovšetkým od alkoholu. „Počet klientov narastá, prichádzajú najmä ľudia, ktorí si už na začiatku začínajú svoj problém uvedomovať a podľa ich zváženia ešte nepotrebujú ústavnú liečbu,“ skonštatovala Pavelová. Pracovníci organizácie poskytujú okrem skupinových aktivít aj poradensko-intervenčné služby a pomoc pri riešení problémov nielen samotným klientom, ale aj ich rodinnými príslušníkmi.

Share This