PROGRAM VYKONÁVANÝCH OPATRENÍ AMBULANTNOU A TERÉNNOU FORMOU

Druh vykonávaných opatrení, Podľa § 45 ods. 1 písm. b):

– vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“),

Podľa § 45 ods.1 písm. c )

– vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2, písm. a),b),c), ods. 3, písm. b), bod 2,3,4 na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania:

1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,
2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch.

Programy jednotlivých opatrení podľa získanej akreditácie

(ponuka reálnych opatrení sa mení každý rok podľa získaných hodín pre jednotlivé ÚPSVaR)

A) VSTUP – Diagnostický program
Výpočet hodín na diagnostický program: 28 h
Vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a § 12 ods. 3.
Tento program je zameraný na diagnostiku dieťaťa, rodiča alebo osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť o dieťa.

B) ZMENA – Výchovný program
Výpočet hodín na výchovný program individuálny: 96 h
Výpočet hodín na výchovný program skupinový: 150 h
Vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. d) a § 12 ods. 3.
Tento program je zameraný na riešenie problémov, spôsobených zneužívaním návykových látok (vrátane alkoholu) a gamblingu deťmi, rodičmi alebo osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa z aspektu psychologicko – výchovného.

C) CESTA – Sociálny program
Výpočet hodín na sociálny program individuálny: 96 h
Výpočet hodín na sociálny program skupinový: 150 h
Vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. d) a § 12 ods. 3.
Tento program je zameraný na riešenie problémov, spôsobených zneužívaním návykových látok (vrátane alkoholu) a gamblingu deťmi, rodičmi alebo osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa z aspektu sociálno-výchovného.

D) KROK 1 – Sociálne poradenstvo v rozvodovej situácii: a) pre dieťa, b) pre rodiča
Výpočet hodín na program pre dieťa: 84 h
Výpočet hodín na program pre rodiča: 36 h
Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2, písm. a)
Tento program je zameraný na riešenie problémov v kontexte zneužívanie návykových látok (vrátane alkoholu) a gamblingu pre dieťa a pre rodiča v rozvodovej situácii

E) KROK 2 – Psychologické poradenstvo v rozvodovej situácii: a) rodičom b) dieťati po rozvode
Výpočet hodín na program pre rodičov: 18 h
Výpočet hodín na program pre dieťa po rozvode: 30 h
Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2, písm. b), c)
Tento program je zameraný na riešenie problémov v kontexte zneužívanie návykových látok (vrátane alkoholu) a gamblingu pre rodičov v rozvodovej situácii a pre dieťa po rozvode rodičov.

F) MOST – Podpora riešenia problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok (vrátane alkoholu) a gamblingu.
Výpočet hodín na podporný program individuálny: 96 h
Výpočet hodín na podporný program skupinový: 150 h
Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3, písm. b), bod 3 a tiež v zmysle § 37 ods. 2 písm. d) Zákona o rodine.
Tento program je zameraný na riešenie problémov v rodine a medziľudských vzťahoch , spôsobených zneužívaním návykových látok(vrátane alkoholu) a gamblingu deťmi, rodičmi alebo osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa

G) TERÉN – Úprava rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa a podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností pre klientov, ktorí sú zaradení do niektorého z vyššie uvedených programov CDR BUDÚCNOSŤ.
Výpočet hodín na program: 50 h
Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3, písm. b), bod 2,4
Tento program je zameraný na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa v ich prirodzenom prostredí – pre klientov, ktorí sú zaradení do niektorého z vyššie uvedených programov CPDR BUDÚCNOSŤ

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This