CENTRUM PRE DETI A RODINY

BUDÚCNOSŤ

PROGRAM  VYKONÁVANÝCH  OPATRENÍ

AMBULANTNOU A TERÉNNOU FORMOU

 

 • Kontaktné údaje:

             Centrum pre deti a rodiny, BUDÚCNOSŤ, Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra, 

             Miesto vykonávania opatrení: Nitriansky kraj

             Ambulantnou formou: Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra

             Terénnou formou: v prirodzenom prostredí klienta 

             tel: 0908 022 452, 0910 136 365 

             www.buducnost.eu

             e-mail: buducnost@buducnost.eu

 

 • Účel centra

Centrum pre deti a rodiny BUDÚCNOSŤ  vykonáva opatrenia podľa § 45 ods. 1 písm. b)  a c) podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

 

 • Druh vykonávaných opatrení,

Podľa § 45 ods. 1 písm. b):

– vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b), d), 

a výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť 

Podľa § 45 ods.1 písm. c ) 

                  –  vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2, pism. a) b) c) 3, písm. b), bod 3

 

 •   Forma vykonávania opatrení podľa § 45 ods. 4 zákona:

       Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou a terénnou formou.

 

 •  Cieľová skupina:

   DIEŤA :

 1. ohrozené rizikovým správaním a  zneužívaním návykových látok (v tom aj alkoholu), alebo hraním počítačových hier a dôsledkami takéhoto správania,
 2. ohrozené správaním rodiča (týrané, zneužívané, zanedbávané), zneužívajúceho návykové látky (v tom aj alkoholu), alebo závislého od návykových látok alebo hrania a dôsledkami takéhoto správania (napr. rozvod a pod.).

 /

    RODIČ ALEBO OSOBA, KTORÁ SA OSOBNE STARÁ O DIEŤA:

 1. ohrozená závislosťou od návykových látok (v tom aj alkoholu) a gamblingu –  vlastnou alebo závislosťou dieťaťa a dôsledkami takéhoto správania,
 2. ohrozená násilím v kontexte závislostí a dôsledkami takéhoto správania,
 3. závislá od návykových látok (v tom aj alkoholu) a gamblingu a dôsledkami takéhoto správania (napr. rozvod a pod.).

      

RODINY:

 1. ktoré vykazujú rizikové prostredie pre ich členov hlavne z dôvodu nadmerného zneužívania návykových  látok (v tom aj alkoholu), gamblingu , alebo závislosti jednotlivých členov rodiny a  dôsledkov takéhoto správania.

 

 1.     Dôvody, ktoré vylučujú prijatie dieťaťa (resp. jeho rodiča alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará) do CPDR BUDÚCNOSŤ, sú nasledovné:
 • ak ich zdravotný stav si vyžaduje ošetrovateľskú alebo opatrovateľskú starostlivosť,
 • ak trpia závažným psychiatrickým ochorením, ktoré je práve v akútnej fáze (schizofrénia, bipolárna porucha a iné),
 • ak trpia infekčným ochorením ohrozujúcim verejné zdravie,
 • ak vykazujú známky výrazného agresívneho správania,
 • ak ide o ŤZP, ktorých stav si vyžaduje 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť,
 • ak ich stav je natoľko závažný/akútny, že výkon opatrení ambulantnou formou sa javí ako nepostačujúci a potrebná pre klienta je výlučne pobytová forma,
 • ak odborný tím určený na vykonávanie týchto opatrení má vyčerpaný fond pracovného času,
 • ak nie je v čase požiadavky zabezpečené personálne obsadenie miest pre výkon týchto opatrení,
 • ak je prítomná jazyková bariéra – dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa neovláda slovenský jazyk,
 • ak jeden z rodičov dieťaťa vyjadrí písomný nesúhlas s vykonávaním opatrení ambulantnou formou pre dieťa na základe dohody, čo je dôvodom na skončenie vykonávania týchto opatrení.

CPDR neposkytuje výkon opatrení pobytovou formou.

 

Centrum môže ukončiť vykonávanie opatrení ambulantnou formou v prípade:

 • vyčerpania stanoveného počtu hodín určených na výkon opatrení touto formou
 • porušenia podmienok dohody zo strany dieťaťa, rodiča, alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa (ktoré sú definované v prevádzkovom poriadku CPDR)
 • agresívneho správania dieťaťa, rodiča alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará
 • ak jeden z rodičov dieťaťa vyjadrí písomný nesúhlas s vykonávaním opatrení ambulantnou formou pre dieťa na základe dohody, čo je dôvodom na skončenie vykonávania týchto opatrení
 • ak centrum nedisponuje personálnym  alebo priestorovým zabezpečením pre výkon opatrení ambulantnou formou
 • ak dieťa, prípadne rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará, pre ktorých sú vykonávané opatrenia ambulantnou formou sa vopred neospravedlnia v prípade, kedy sa nemôžu dostaviť na dohodnuté stretnutie a stane sa tak minimálne 3x 
 • dieťa, prípadne rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará, pre ktorých sú vykonávané opatrenia ambulantnou formou sú v čase poskytovania pomoci pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

 

 1.     Opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra

BUDÚCNOSŤ, n.o. disponuje dostatočným materiálovo-technickým vybavením k svojej činnosti v  budove v centre mesta Nitra, na ktorú má dlhodobý prenájom od mesta Nitra.  Má dostatočné priestory k individuálnym,  skupinovým a komunitným intervenciám. Vo vybavení centra je:

 • vybavená miestnosť pre individuálne sociálne poradenstvo  a psychologické poradenstvo
 • vybavená miestnosť pre skupinové sociálne poradenstvo  a psychologické poradenstvo
 • vybavená miestnosť pre komunitné sociálne poradenstvo  a psychologické poradenstvo
 • spoločné priestory: wc, kuchynka, terasa
 •  kancelárie pracovníkov, vybavené nábytkom, technikou
 • technické vybavenie pracoviska: notebooky, tlačiarne, telefony,počítače, dataprojektor

 

Vonkajšie priestory centra :

 • predzáhradka, terasa
 •  menšia záhrada s možnosťou využitia na šport a pracovné outdoorové  aktivity klientov.

Budova je umiestnená v centre mesta, má ľahkú dostupnosť, označenie a umiestnenie v komunite. 

 

 1.   Zamestnanci centra

Odborný tím centra budú tvoriť  4 zamestnanci: 3 sociálni pracovníci, 1 psychológ. Ich súčasný zoznam je uvedený  v žiadosti o udelenie akreditácie.

Sociálni pracovníci majú ukončené  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca, psychológ má ukončené  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia. Vo svojom odbore sa naďalej vzdelávajú absolvovaním rôznych kurzov a školení a profilujú sa na jednotlivé oblasti práce v programoch.

 

 1.   Spôsob  oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra

Všetky informácie o práci nášho Centra pre deti a rodinu BUDÚCNOSŤ budú zverejnené na webovej stránke: www.buducnost.eu.   Zároveň zabezpečíme možnosť prvého kontaktu: telefonicky, elektronicky, osobne.  Sprostredkujeme informácie tiež letákmi, propagačnými brožúrkami s programom centra, ktoré zaistíme v dostupných spolupracujúcich  inštitúciách. Pri osobnom prvom kontakte oboznamujeme deti, rodičov a iné fyzické osoby o pravidlách, zásadách programu, ktorými sa po vstupe do programu budú  riadiť. Informujeme ich o povinnostiach a právach, o možnosti ukončiť program Centra pre deti a rodinu BUDÚCNOSŤ. V priestoroch centra sa na viditeľnom mieste nachádza vypracovaný program centra. 

 

 1.   Odborné metódy práce  s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra

Centrum zabezpečuje plnenie účelu najmä vykonávaním sociálnej práce, psychologickej pomoci a starostlivosti, diagnostiky a ďalších odborných činností zodpovedajúcich účelu centra a utvára podmienky na ďalšie činnosti v ustanovenom rozsahu.

Odborné metódy práce rozvíjame na báze individuálnej, skupinovej, komunitnej práce, zabezpečujú ich odborníci v oblasti riešenia závislostí a rizikového správania detí a ich rodičov. 

Spolupracujeme s organizáciami, ktoré pracujú na realizácii opatrení k podpore dieťaťa a jeho rodiny v Nitrianskom regióne, ale aj iné. Doterajšie okrúhle stoly k týmto témam realizujeme 1x za štvrťrok a sú pre odborníkov z rôznych oblastí zaujímavé a podnetné. Budeme v ich organizácii pokračovať aj v ďalšom období, považujeme ich za dôležité pre sieťovanie a včasnú efektívnu intervenciu pre klientov CPDR.

Odborné metódy práce, využívané podľa potreby klientov jednotlivých opatrení:

Informácia – metóda, ktorá pomôže  klientovi  orientovať sa v probléme a hľadať primerané riešenia. Umožniť mu pochopiť súvislosti jeho situácie.

Rozhovor – predstavuje jednu z najdôležitejších techník  pri práci s klientom. Rozhovor môže byť anamnestický, persuazívny, motivačný, informačný, ventilačný, hodnotiaci, poradenský, podporný, diagnostický. Táto technika je veľmi užitočná v procese získavania objektívneho obrazu o skutočnom stave klienta ale aj o jeho okolia. Súčasťou rozhovoru je aktívne počúvanie. Jednou z dôležitých typov rozhovoru pri tejto cieľovej skupine je motivačný rozhovor,  má podporiť rozhodnutie klienta riešiť svoju situáciu.

Pozorovanie – pozorovanie je najčastejší proces pri rozhovore, prostredníctvom čoho sa dozvedáme o tom ako sa náš klient správa, ako sa okolie správa voči jemu, či dbá na vlastnú hygienu, na čistotu oblečenia a pod. Registrujeme eventuálne extrémne prejavy a ich zaznamenávame.

Ventilácia – cieľom je vytvoriť pre klienta priestor, aby sa mohol vyrozprávať, zbaviť sa nahromadených pocitov neistoty, napätia, strachu, úzkosti, umožňuje klientovi hovoriť o ťažkostiach a problémoch bez obáv zo zosmiešnenia, ignorovania a nepochopenia.

Povzbudenie – poradca sa usiluje posilňovať povzbudením a pochvalou také kroky klienta, ako aj jeho správanie, ktoré vedie k úspešnému riešeniu problému. Klient si takéto správanie osvojuje od všeobecne používaného vzorca jednania, ktorý môže byť prevenciou recidívy problému.

Klarifikácia – poradca s klientom sa usilujú objasniť rôzne aspekty problému, aby bol klientovi jasný základný rámec problému, aby pochopil jeho príčiny a súvislosti a mohol sa rozhodnúť pre optimálne riešenie.

Reflexia – poradca preformuluje to, čo klient povedal a stimuluje tak jeho ďalší náhľad na situáciu. Väčšinou sa snaží formulovať klientove odpovede výstižnejšie a precíznejšie, zameria sa na dôležitú časť jeho výpovede a tak ho posúva ďalej v náhľade na problém.

Konfrontácia – poradca citlivo upriamuje pozornosť klienta na rozpory v jeho tvrdeniach, správaní, vnímaní seba a iných. Je dôležité, aby klient poradcovi veril a rozumel, že mu chce pomôcť.

Persuázia – v niektorých situáciách je potrebné, aby poradca dokázal presvedčiť klienta o nevyhnutnosti určitých krokov, postupov a motivoval ho k zmene.

Tréning – klient sa učí určitým sociálnym zručnostiam potrebným pre odstránenie klientovho problému napr. tréning efektívnej komunikácie, tréning asertívneho správania, tréning konštruktívneho riešenia konfliktov, tréning odstránenia  nevhodných návykov alebo zmeny určitých vzorcov správania.

Interpretácia – pri tejto metóde poradca v určitej fáze dopĺňa klientovi chýbajúce súvislosti, ktoré preňho ostali zatiaľ skryté. Je dôležité vystihnúť moment, posúvajúci klienta k tomu, aby sám objavil chýbajúce súvislosti. Ak je interpretácia poradcu správna, ale nesprávne načasovaná, môže klienta zneistiť. Najhorší variant je, ak klient neprijme poradcovu interpretáciu. Potom hrozí strata dôvery klienta v poradcu.

Komparácia – poradca direktívne klarifikuje, konfrontuje, ale aj reflektuje klienta. Vedľa seba sa postavia dva prvky, ktoré môžu byť súbežné alebo oddelené v čase, môžu byť kontrastné alebo podobné. Zvyčajne sa porovnáva detstvo a dospelosť, súčasné a minulé správanie, predstavy a realita, klientovo ja s ja iných ľudí, postoje k rôznym ľuďom, schopnosti úspešných a neúspešných a pod.

Modelovanie – soc.pracovník  s klientom modeluje určité reálne situácie zo života. Sám chystá scenár vybranej situácie. Klienti ju rozohrávajú podľa svojich predstáv a skúseností.

Hranie rolí, výmena rolí – klient hrá väčšinou sám seba, v reálnej alebo hypotetickej situácii s partnerom (kolegom, rodičom, …). Užitočnou pre klienta býva tiež výmena rolí.

Distribúcia – odoslanie klienta k ďalšiemu odborníkov, resp. inštitúcii.

 

 1.   Programy jednotlivých opatrení:

 

Názov programu

Vykonávanie opatrenia  podľa :

Obsah programu

A)

VSTUP

§ 12 ods. 1 písm. b) 

Diagnostický program

B)

ZMENA 

§ 12 ods. 1 písm.  d) 

Výchovný program:

 1. individuálny 
 2.  skupinový

C)

CESTA  

§ 12 ods. 1 písm.  d)

Sociálny program 

 1. individuálny 
 2.  skupinový

D)

KROK 1

§ 11 ods. 2, písm. a)

Sociálne poradenstvo v rozvodovej situácii

 1. pre dieťa 
 2. pre rodiča

E)

KROK 2

§ 11 ods. 2, písm. b), c)  

Psychologické poradenstvo v rozvodovej situácii 

a) rodičom 

b) dieťaťu po rozvode 

F)

MOST 

§ 11 ods. ods. 3, písm. b), bod 3

Podpora riešenia problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch v kontexte zneužívania psychoaktívnych  látok

G)

TERÉN

§ 11 ods. ods. 3, písm. b), bod 2,4

§ 12 ods. 1 písm.  d)

§ 11 ods. 2, písm. a)b)c)

§ 11 ods. ods. 3, písm. b), bod 3

Úprava rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa , obnova a rozvoj rodičovských zručností (pre klientov, ktorí sú zaradení 

do niektorého z vyššie uvedených programov CPDR BUDÚCNOSŤ). 

 

 • VSTUP – Diagnostický program

Vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm.  b) 

 

Tento program je zameraný  na diagnostiku dieťaťa, rodiča alebo osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť o dieťa. 

 

Program zahŕňa individuálnu sociálnu a psychologickú  diagnostiku klienta a jeho rodiny v ambulantných podmienkach.

Zameraný je na  pomoc na odstránenie alebo zmiernenie  príčin, pre ktoré bolo výchovné opatrenie vydané prostredníctvom klinických a testových metód. 

 

Odborné metódy práce psychológa

Odborná psychologická diagnostika s využitím klinických a testových metód, a to individuálnou alebo skupinovou formou. Z klinických metód ide o pozorovanie, rozhovor, anamnézu, analýzu spontánnych produktov klientov ako sú napr. denníky, zápisky či spontánne kresby. Z testových metód ide o testy osobnosti, projektívne techniky, dotazníky, posudzovacie škály. Využívanie týchto testových metód slúži najmä na lepšie pochopenie a poznanie štruktúry osobnosti daného klienta, jeho vzťahov v rodine, nadviazanie kontaktu, budovanie terapeutického vzťahu a priblíženie sa ku klientovi.

Odborné metódy práce sociálneho pracovníka

Odborná sociálna diagnostika so zameraním na identifikáciu problému s cieľom zistiť ako problém vznikol, akým spôsobom sa vyvíjal, čo spôsobilo, že ďalej problém pretrvával, čo ho posilnilo alebo čo bolo prekážkou pre zmenu a pod. 

Činnostná diagnostika – ide o diagnostickú metódu, ktorá sa najlepšie uplatňuje v prirodzenom prostredí klienta pri výkone terénnej sociálnej práce. Zameriava sa na kooperáciu rodiny, začínajúce sociálno-patologické javy v správaní dospelých, detí a pod.;

Sociálna anamnéza je predpokladom pre správne stanovenie sociálnej diagnózy, pre posúdenie sociálnej situácie klienta a jeho sociálnych väzieb. 

 

 • ZMENA   –  Výchovný program:

Vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm.  d) 

Tento program je zameraný  na riešenie  problémov, spôsobených  zneužívaním návykových látok (vrátane alkoholu) a gamblingu  deťmi, rodičmi alebo osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa z aspektu psychologicko – výchovného.

Program zahŕňa individuálne a skupinové sociálne a  psychologické poradenstvo pre dieťa a jeho rodičov v ambulantných podmienkach na odporučenie orgánu SPODaSK alebo na realizáciu výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť.

Zameraný je na  pomoc na odstránenie alebo zmiernenia  príčin, pre ktoré bolo výchovné opatrenie vydané prostredníctvom:

 • rozvoja osobnosti  (dieťaťa aj rodiča), ktorá je schopná tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy,  
 • rozvoj komunikačných zručností dieťaťa aj rodiča,
 • zvyšovanie rodičovských zručností rodičov dieťaťa,
 • zlepšovanie vzťahových rámcov v rodine.

Odborné metódy práce:

Vstupný rozhovor – zabezpečí spracovanie anamnézy dieťaťa i rodiča pred vstupom do programu.

Plán výchovných opatrení – vypracováva orgán SPODaSK , pričom bude CPDR participovať ešte pred vstupom dieťaťa do programu. V prílohách sa nachádza vzor plánu.

Informácia– informovanosť dieťaťa, alebo inej osoby o potrebe spolupráce v programe.

Motivačný rozhovor – smeruje k  prijatiu potreby práce na sebe a  zaradeniu do individuálneho alebo  skupinového sociálneho a psychologického poradenstva. 

Uzatvorenie kontraktu- formulácia očakávaní, uzatvorenie kontraktu.

Vytvorenie profesionálneho vzťahu, ktorý je nosným pilierom ochoty k zmene.

Individuálne sociálne a psychologické poradenstvo  s využitím  odborných metód práce (klarifikácia, ventilácia, pozorovanie, povzbudenie, reflexia, konfrontácia, tréning, interpretácia,  hranie rolí a pod.) . Cieľom je podpora klientovho náhľadu na seba, porozumeniu dynamiky vzťahov, dynamiky problémov, ktoré má a posilňovanie motivácie pre zmenu. Získanie náhľadu a motivácie je dôležitým faktorom  zmeny v správaní dieťaťa a blízkej osoby.

Skupinové sociálne a psychologické poradenstvo užitím prvkov terapeutickej komunity – dynamika skupiny  preukazuje rozličnosť všetkých účastníkov skupiny v skupinovom mikrosvete, prebiehajúce interakcie, napätie, kohézia, spolupatričnosť, rozpoznávanie podporných a rizikových faktorov skupinovej dynamiky, využitie skupinovej dynamiky k náhľadu, korekcii správania a následne aj postojov.

 

 • CESTA  –  Sociálny program

Vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. d) 

 Tento program je zameraný   na riešenie problémov, spôsobených  zneužívaním návykových látok (vrátane alkoholu) a gamblingu  deťmi, rodičmi alebo osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa z aspektu sociálno-výchovného.

Program zahŕňa individuálne a skupinové sociálne a psychologické poradenstvo pre dieťa a jeho rodičov v ambulantných podmienkach na odporučenie orgánu SPODaSK alebo na realizáciu výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť.

Zameraný je na  pomoc na odstránenie alebo zmiernenia  príčin, pre ktoré bolo výchovné opatrenie vydané prostredníctvom:

 • rozvoja osobnosti  (dieťaťa aj rodiča), ktorá je schopná tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy,  
 • rozvoj komunikačných zručností dieťaťa aj rodiča,
 • zvyšovanie rodičovských zručností rodičov dieťaťa,
 • zlepšovanie vzťahových rámcov v rodine,
 • zlepšovanie vzťahov s externým prostredím rodiny.

Sociálny program sa ukladá dieťaťu, alebo dieťaťu a jeho rodine vtedy, ak sa na vzniku  problémového  správania dieťaťa podieľali aj faktory z externého prostredia rodinného systému. Efektívna sociálna intervencia tak predpokladá, že  bude vychádzať hlavne z poznatkov  systémovej sociálnej práce orientovanej na rodinu a tiež z teórie sociálneho fungovania.

Cieľom sociálneho programu je   motivovať a podporovať členov rodiny k zmene problémového správania rozhodnutia  závislého člena rodiny abstinovať, podporovať motiváciu k udržaniu abstinentského postoja, podporovať zmenu kvality života všetkých členov rodiny.

Odborné metódy práce:

Vstupný rozhovor – zabezpečí spracovanie anamnézy dieťaťa i rodiča pred vstupom do programu. 

Plán výchovných opatrení – vypracováva orgán SPODaSK , pričom bude CPDR participovať ešte pred vstupom dieťaťa do programu. 

Informácia– informovanosť dieťaťa, alebo inej osoby o potrebe spolupráce v programe.

Motivačný rozhovor – smeruje k  prijatiu potreby práce na sebe a zaradeniu do individuálneho alebo  skupinového sociálneho a psychologického poradenstva. 

Uzatvorenie kontraktu– formulácia očakávaní, uzatvorenie kontraktu.

Individuálne sociálne a psychologické poradenstvo  s využitím  odborných metód práce (klarifikácia, ventilácia, pozorovanie, povzbudenie, reflexia, konfrontácia, tréning, interpretácia,  hranie rolí a pod.) . Cieľom je podpora klientovho náhľadu na seba, porozumeniu dynamiky vzťahov, dynamiky problémov, ktoré má a posilňovanie motivácie pre zmenu. Získanie náhľadu a motivácie je dôležitým faktorom  zmeny v správaní dieťaťa a blízkej osoby

Skupinové sociálne a psychologické poradenstvo s využitím užitím prvkov terapeutickej komunity – dynamika skupiny  preukazuje rozličnosť všetkých účastníkov skupiny v skupinovom mikrosvete, prebiehajúce interakcie, napätie, kohézia, spolupatričnosť, rozpoznávanie podporných a rizikových faktorov skupinovej dynamiky, využitie skupinovej dynamiky k náhľadu, korekcii správania a následne aj postojov.

 

 • KROK 1 – Sociálne poradenstvo  v rozvodovej situácii: a) pre dieťa,  b) pre rodiča

 Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2, písm. a)

Tento program je zameraný   na riešenie problémov v kontexte zneužívanie návykových látok (vrátane alkoholu) a gamblingu   pre dieťa a pre rodiča v rozvodovej situácii

Program zahŕňa individuálnu prácu dieťaťom alebo jeho rodičom  v ambulantných podmienkach s akcentom na sociálne aspekty osobnosti klienta.

Cieľom programu je rozvoj a sociálno-psychologická podpora copingových stratégií dieťaťa a rodiča  v rozvodovej situácii. 

Odborné metódy práce:

Vstupný rozhovor – zabezpečí spracovanie anamnézy dieťaťa i rodiča pred vstupom do programu. 

Plán výchovných opatrení – vypracováva orgán SPODaSK , pričom bude CPDR participovať ešte pred vstupom dieťaťa do programu. 

Informácia- informovanosť dieťaťa, alebo inej osoby o potrebe spolupráce v programe.

Motivačný rozhovor – smeruje k  prijatiu potreby práce na sebe a zaradeniu do programu individuálneho sociálneho  poradenstva. 

Uzatvorenie kontraktu- formulácia očakávaní, uzatvorenie kontraktu.

Intervenčné zameranie –  nácvik sociálnych zručností, rozvoj kľúčových kompetencií klienta k zvládaniu záťažovej situácie.

Individuálne sociálne a poradenstvo  s využitím  odborných metód práce (klarifikácia, ventilácia, pozorovanie, povzbudenie, reflexia, konfrontácia, tréning, interpretácia,  hranie rolí a pod.) . Cieľom je podpora klientovho náhľadu na seba, porozumeniu dynamiky vzťahov, dynamiky problémov, ktoré má a posilňovanie motivácie pre zmenu. Posilňovanie a rozvoj copingových stratégií na zvládanie záťažovej situácie. 

 

 • KROK 2 – Psychologické poradenstvo  v rozvodovej situácii: a) rodičom  b) dieťati po rozvode

 Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2, písm. b), c)

Tento program je zameraný  na riešenie   problémov v kontexte zneužívanie návykových látok (vrátane alkoholu) a gamblingu  pre rodičov v rozvodovej situácii a pre dieťa po rozvode rodičov.

Program zahŕňa individuálnu prácu s klientom v ambulantných podmienkach s akcentom na psychologické aspekty osobnosti klienta.

 

Cieľom programu je rozvoj a psychologická  podpora copingových stratégií rodičov v rozvodovej situácii  a dieťaťa po rozvode.

Odborné metódy práce:

Psychologická intervencia s dôrazom na podporu, stabilizáciu dieťaťa, prípadne rodiča alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará a skríning jeho momentálneho emocionálneho stavu.

Skríning psychického stavu dieťaťa, prípadne rodiča alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará.

Psychologické poradenstvo pre dieťa a jeho rodinu individuálnou alebo  skupinovou formou so zameraním najmä na navodenie žiadúcich zmien v prežívaní a správaní, nachádzanie nových spôsobov riešenia záťažových životných situácií a vhľadu do nich, pomoc s uvoľnením a ventiláciou emócií, spracovaním rôznych traumatických zážitkov, posilnenie silných stránok osobnosti, zvládacích mechanizmov i rodinných väzieb.

Psychológ  využíva vo svojej práci metódy akými sú napr. reflexia, abreakcia, klarifikácia, ventilácia, interpretácia, konfrontácia, exercifikácia, evaluácia, persuázia, sumarizácia, povzbudenie, modelovanie i hranie rolí. 

Prevencia so zameraním na predchádzanie výskytu sociálno-patologických javov.

Krízová intervencia v stave akútnej krízy so zameraním na minimalizovanie ohrozenia klienta, posilnenia jeho schopnosti vyrovnania sa s aktuálnou záťažovou situáciou a predchádzania možných negatívnych spôsobov riešenia situácie. 

 

 • MOST –  Podpora riešenia problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok(vrátane alkoholu) a gamblingu.

Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3, písm. b), bod 3

Tento program je zameraný  na riešenie problémov v rodine a medziľudských vzťahoch , spôsobených  zneužívaním návykových látok(vrátane alkoholu) a gamblingu   deťmi, rodičmi alebo osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa

 

Program zahŕňa individuálnu alebo skupinovú prácu s klientom a jeho rodinou v ambulantných podmienkach.

Cieľom programu je sociálna a psychologická pomoc rodine pri riešení problémov v kontexte zneužívania návykových látok(vrátane alkoholu) a gamblingu a podpora riešenia týchto problémov. 

Odborné metódy práce:

Vstupný rozhovor – zabezpečí spracovanie anamnézy rodiny  pred vstupom do programu. 

Plán výchovných opatrení – vypracováva orgán SPOaSK , pričom bude CPDR participovať ešte pred vstupom dieťaťa do programu. 

Informácia- informovanosť dieťaťa, alebo inej osoby o potrebe spolupráce v programe.

Motivačný rozhovor – smeruje k  prijatiu potreby práce na sebe a zaradeniu do individuálneho a skupinového sociálneho a psychologického poradenstva. 

Uzatvorenie kontraktu- formulácia očakávaní, uzatvorenie kontraktu.

Intervenčné zameranie –  nácvik sociálnych zručností, rozvoj kľúčových kompetencií klienta k zvládaniu záťažovej situácie.

Edukácia rodičov o vplyvoch patologického prostredia na deti, dôsledkoch nedostatočnej starostlivosti o deti, o potrebách dieťaťa v jeho jednotlivých vývinových obdobiach.

Diskusia s rodičmi o dôsledkoch negatívneho správania dieťaťa a rodičov-rozvoj vzťahov v užšom a širšom sociálnom prostredí, vzťahu dieťa –rodič.

Individuálne sociálne a poradenstvo pre dieťa i rodiča, alebo osobu, zabezpečujúcu starostlivosť o dieťa  s využitím odborných metód práce (klarifikácia, ventilácia, pozorovanie, povzbudenie, reflexia, konfrontácia, tréning, interpretácia,  hranie rolí a pod.) . Cieľom je podpora klientovho náhľadu na seba, porozumeniu dynamiky vzťahov, dynamiky problémov, ktoré má, vedenie členov rodiny k preberaniu zodpovednosti a kontroly nad svojím správaním, podpora prežívania pocitov detí formou uvoľňovania pocitov, emócií, napätia, podpora vlastného prežívania prostredníctvom rôznych druhov aktivít …napr. s prvkami arteterapie.

Skupinové sociálne a psychologické poradenstvo s využitím  prvkov terapeutickej komunity – dynamika skupiny  preukazuje rozličnosť všetkých účastníkov skupiny v skupinovom mikrosvete, prebiehajúce interakcie, napätie, kohézia, spolupatričnosť, rozpoznávanie podporných a rizikových faktorov skupinovej dynamiky, využitie skupinovej dynamiky k náhľadu, korekcii správania a následne aj postojov.

Sociálne poradenstvo pre rodinu –   podpora vhodných, pozitívnych, spoločensky prijateľných vzorcov správania, komunikácie, zručností a návykov u detí a rodičov, podporovanie schopnosti dieťaťa a rodiča spracovávať emócie a regulovať rozvoj sociálnych zručností rodiny správanie-podporovanie zosúladenia výchovných štýlov rodičov, vedenie rodičov k zadávaniu hraníc, pravidiel a povinností, vytváranie vhodného denného režimu, dohliadaniu nad prípravou detí na vyučovanie a napomáhaniu pri príprave na vyučovanie. 

Manažment rodinných financií – práca s financiami v rodine.

 

 • TERÉN –  Úprava rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa  a podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností – pre klientov, ktorí sú zaradení do niektorého z vyššie uvedených programov CPDR BUDÚCNOSŤ.

Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3, písm. b), bod 2,4 

                    k § 12 ods. 1 písm.  d) a § 11 ods. 2, písm. a)b)c) a § 11 ods. ods. 3, písm. b), bod 3

 

Tento program je zameraný   na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa v ich prirodzenom prostredí  – pre klientov, ktorí sú zaradení do niektorého z vyššie uvedených programov CPDR BUDÚCNOSŤ

Program zahŕňa individuálnu prácu s klientom a jeho rodinou v prirodzenom prostredí,

Program  je realizovaný  formou terénnej sociálnej práce. 

Cieľom programu je  zefektívnenie práce s klientmi v predkladaných programoch prostredníctvom zmapovania situácie klientov v ich prirodzenom prostredí a zabrániť  prehlbovaniu a opakovaniu krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch 

Odborné metódy práce:

Terénna sociálna práca ako súbor činnosti vykonávaných sociálnym pracovníkom v prirodzenom prostredí klienta.

Mapovanie situácie v rodine s cieľom doplniť informácie o spôsobe života rodiny, získať tiež informácie, ktoré nie je možné získať ináč.

Konzultácia o spôsobe riešenia problémov klienta, pričom klient má aktívnu úlohu  pri formulovaní problému, hľadaní spôsobu riešenia a aj pri samotnom riešení a obe  strany, klient i sociálny pracovník, akceptujú svoje pozície a úlohy vo vzájomnom vzťahu.

Edukácia a metodické vedenie rodiny v jej rozhodnutiach  o ďalšom fungovaní rodiny.

Konzultácia – poskytuje ju sociálny pracovník, ktorý participuje na probléme klienta.

Socioterapia – s akcentom na vhľad na  situáciu v rodine a potreby zmeny správania jednotlivých členov rodiny v prirodzenom prostredí.

Nácvik a tréning rodičovských zručností v prirodzenom prostredí.

Manažment rodinných financií – práca s financiami v rodine.

Distribúcia  a spolupráca s ďalšími inštitúciami, ktoré môžu realizovať ďalšiu podporu a pomoc rodine. 

 1. Prevádzkové hodiny BUDÚCNOSŤ, n.o. 

Rozsah hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa budú vykonávať   opatrenia.

Jednotlivé opatrenia sa vykonávajú v týchto dňoch a hodinách:

PO:    15:30 – 19:30

UT:    15:30 – 19:30

ST:     7:00 – 10:00 

ŠT:     7:00 – 10:00  

PI:    15:30 – 19:30

 

 1. Podmienky pre  záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery

Záujmové činnosti v Centre pre deti a rodinu  BUDÚCNOSŤ chápeme ako cieľavedomé aktivity zamerané na uspokojovanie a rozvíjanie individuálnych potrieb, záujmov a schopností detí, mládeže i dospelých. Realizácia záujmových činností, ale  i športových, kultúrnych a rekreačných činností má silný vplyv na rozvoj osobnosti. V rámci nášho sociálneho a výchovného programu pre deti a mládež pomáhame vytvárať mladým ľuďom v ich voľnom čase zdravý postoj k hodnotám, rozvíjame ich sebavedomie, sebahodnotu, učíme ich ako povedať asertívne „nie“ drogám a iným závislostiam, podporujeme ich v udržiavaní funkčných rodinných i rovesníckych vzťahov, ukazujeme im spôsoby, ako riešiť konfliktné  a záťažové situácie v živote a iné.

Počas skupinových stretnutí mladých ľudí, ale i dospelých (rodičov detí, ktoré experimentujú s psychoaktívnymi látkami; dospelých, ktorí riešia svoju závislosť; rodinných príslušníkov závislých osôb; dlhodobo abstinujúcich osôb) podporujeme rozvoj záujmovej činnosti po škole a po pracovnej dobe, tým, že skupinové stretnutia uskutočňujeme v poobedných hodinách. Naši klienti tak môžu aktívne pracovať na rozvoji svojej osobnosti vo svojom voľnom čase. Podporujeme v rámci vytvorených komunít aj športovú činnosť (klienti si môžu po ukončení skupiny zahrať basketbal v neďalekej telocvični). Na  rozvoj rekreačnej činnosti realizujeme pravidelne tzv. outdoorové aktivity vonku v prírode, klientom ponúkame rôzne vychádzky v okolí Nitry, rôzne turistické trasy, pochody, opekačky a pod. Rekreáciu v prírode spojenú s intenzívnou socioterapeutickou činnosťou za účasti celých rodín pravidelne organizujeme na 3 – 4 dňových terénnych pobytoch 4 x ročne.

Podmienky na rozvoj kultúrnej činnosti máme vytvorené na základe spolupráce s nitrianskym Divadlom Andreja Bagara, vďaka ktorej pravidelne pozývame našich klientov na divadelné predstavenia, ktoré sa odohrávajú na doskách DAB. Vďaka týmto kultúrnym skvostom podporujeme rozvoj kultúrnych hodnôt a aktivít.

Každý klient má zabezpečené podmienky na prejavovanie náboženského vyznania a viery, je rešpektovaný a má právo verejne medzi ostatnými členmi skupiny prejavovať svoje zmýšľanie. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Toto právo mu okrem základných  ľudských práv a slobôd zabezpečuje Ústava SR a v našom centre má na tieto práva automatický nárok.

 

 1. Práva  dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby

Práva dieťaťa a dospelej fyzickej osoby, ktoré sú klientmi výkonu opatrení nášho centra sú zabezpečené základným a zároveň najvyššie postaveným právnym predpisom, ktorý je platný v našej republike a to Ústavou SR, ktorý Centrum pre deti a rodinu akceptuje v plnej miere. Ďalej špeciálne práva detí – klientov nášho centra sú garantované  Dohovorom o právach dieťaťa, ktorý je pre SR platný od roku 1991.  

Vo vzťahu k výchovným opatreniam má dieťa alebo plnoletá osoba právo na: život, nedotknuteľnosť jeho súkromia, zabránenie neľudskému zaobchádzaniu, právo na osobnú slobodu, zákaz nútených prác alebo služieb, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, listové tajomstvo, sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, právo zmeniť náboženské vyznanie a vieru, verejne prejavovať svoje zmýšľanie, náboženstvo, vieru, zúčastňovať sa náboženských obradov, vyučovania náboženstva, organizácia cirkví (tieto práva je možné obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na  ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných); dôveryhodnosť a ochranu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov(GDPR).

Dieťa alebo plnoletá osoba – klient výkonu opatrení  sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že sa obráti na iný orgán ohľadom riešenia jeho vlastnej situácie a to spôsobom písomným alebo osobne návštevou jednotlivých orgánov:

 1. orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

jednotlivé ÚPSVaR v rámci SR

 1. verejný ochranca práv

 http://www.vop.gov.sk/- , podnet@vop.gov.sk, Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. , verejná ochrankyňa práv, Sekretariát: Tel: (+421) 2 323 63 701/702, E-mail: sekretariat@vop.gov.sk 

 1. komisár pre deti 

       https://komisarpredeti.sk/, Úrad komisára pre deti, Odborárske námestie 3, 811 07

       Bratislava,.   Nonstop: +421 (0) 950 439 342; Tel: +421 (0)2/ 32 19 16 91 Mail:

       info@komisarpredeti.sk

 1. komisár pre osoby so zdravotným postihnutím http://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/,  Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovakia , tel. 00421 220420309, 00421 220420300
 • jednotlivé súdy a prokuratúry v rámci SR.

Všetky naše odborné postupy budú precízne  akceptovať práva a slobody dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby.

 

 • Povinnosti  dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby

Povinnosťou plnoletých fyzických osôb nášho centra, je pred začiatkom výkonu opatrení  oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom centra a prejaviť písomný slobodný súhlas s poskytnutím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Za neplnoletú fyzickú osobu podpisuje uvedený súhlas zákonný zástupca.

Ďalej povinnosťou klientov špecializovaného centra je disciplinované správanie, rešpektovanie prevádzkových hodín centra, zachovávanie dohodnutého času a dňa realizácie služby, uvádzať pravdivé údaje,  zachovávať mlčanlivosť o iných klientoch ohľadom informácií získaných na skupinových aktivitách, využívať priestory určené pre klientov, postupovať v zmysle pokynov zamestnancov centra.

 

V Nitre, dňa 5.6.2019                                                doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

                                                                          štatutárna zástupkyňa BUDÚCNOSŤ, n.o.

              Príloha 1 – Výpočet pre osobohodiny pre jednotlivé programy opatrení

 

 •  VSTUP – Diagnostický program: 

Vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm.  b) 

Výpočet osobohodín na diagnostický  program:   

Počet hodín s klientom

Osobohodiny

1 psychológ                      

8 hod.

8

1 sociálny pracovník      

8 hod.

8

1 sociálny pracovník,

1 psychológ    

3  hod./6 osobohodiny x 2 stretnutia

12

Spolu:                                                                                                                    

22

28

Program realizujú  1 sociálny pracovník, 1 psychológ.

 

 • ZMENA  – Výchovný program individuálny a skupinový

Vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm.  d) a § 12 ods. 3 

 

Výpočet osobohodín na výchovný program individuálny  

Počet hodín pre klienta

Osobohod.

2 sociálni pracovníci      

3 hod./6 osobohodiny x     5 stretnutí

30

práca s dieťaťom

1 sociálny pracovník, 1 psychológ    

3 hod./6 osobohodiny x     5 stretnutí

30

práca s dieťaťom

1 sociálny pracovník, 

1 psychológ     

1 sociálny pracovník, 1 psychológ

3 hod./6 osobohodiny x      4 stretnutia

3 hod./6 osobohodiny x 2 stretnutia

24

12

práca s rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará

práca s celou rodinou

Spolu:                                                                                                                    

48

96

Program realizujú  2 sociálni pracovníci, 1 psychológ.

 

Výpočet osobohodín na výchovný program skupinový  

Počet hodín pre klienta

Osobohod.

2 sociálni pracovníci

1 sociálny pracovník, 

1 psychológ                     

3 hod./6 osobohodiny x 8 stretnutí

3 hod./6 osobohodiny     x 7 stretnutí

48

42

práca s dieťaťom

práca s dieťaťom

1 sociálny pracovník,

1 psychológ      

3 hod./6 osobohodiny     x 5 stretnutí

30

Individuálna práca s  rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará 

1 sociálny pracovník, 1 psychológ    

3  hod./6 osobohodiny    x 5 stretnutí

30

práca s celou rodinou klienta

Spolu:                                                                                                                    

75

150

Program realizuje  1 sociálny pracovník,1 psychológ

 

 • CESTA  – Sociálny program individuálny a skupinový

                   Vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm.  d) a § 12 ods. 3  

 

Výpočet osobohodín na sociálny program individuálny  

Počet hodín pre klienta

Osobohodiny

2 sociálni pracovníci

1 sociálny pracovník,

1 psychológ      

3 hod./6 osobohodiny x 5 stretnutí


3 hod./6 osobohodiny x     5 stretnutí

30

30

práca s dieťaťom

práca s dieťaťom

1 sociálny pracovník, 1 psychológ

3 hod./6 osobohodiny x     4 stretnutia

24

práca s rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará

1 sociálny pracovník, 

1 psychológ     

3 hod./6 osobohodiny x      2 stretnutia

12

práca s celou rodinou

Spolu:                                                                                                                    

48

96

Program realizujú  2 sociálni pracovníci, 1 psychológ.

 

Výpočet osobohodín na sociálny  program skupinový  

Počet hodín pre klienta

Osobohodiny

2 sociálni pracovníci

l sociálny pracovník, 1 psychológ                     

3hod./6 osobohodiny x 8 stretnutí

3 hod./6 osobohodiny     x 7 stretnutí

48

42

práca s dieťaťom

práca s dieťaťom

1 sociálny pracovník, 1 psychológ      

3 hod./6 osobohodiny     x 5 stretnutí

30

individuálna práca s  rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará 

1 sociálny pracovník, 1 psychológ    

3  hod./6 osobohodiny    x 5 stretnutí

30

práca s celou rodinou klienta

Spolu:                                                                                                                    

75

150

Program realizujú  2 sociálni pracovníci,1 psychológ

 

 • KROK 1 – Sociálne poradenstvo v rozvodovej situácii  a) pre dieťa b) pre rodiča

Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2, písm. a)  

Výpočet osobohodín na  program pre dieťa:

Počet hodín pre klienta

Osobohodiny

2 sociálni pracovníci

3 hod./6 osobohodiny x 10 stretnutí

60

práca s dieťaťom

2 sociálni pracovníci 

3 hod./6 osobohodiny x      4 stretnutia

24

práca s rodičmi dieťaťa

Spolu:                                                                                                                    

42

84

Program vedú  2 sociálni pracovníci

 

Výpočet osobohodín na  program pre rodiča:

Počet hodín pre klienta

Osobohodiny

2 sociálni pracovníci

3 hod./6 osobohodiny x 6 stretnutí 

36

práca s rodičom

Spolu:                                                                                                                    

18

36

Program vedú  2 sociálni pracovníci

       

 • KROK 2 – Psychologické poradenstvo v rozvodovej situácii  a) rodičom b) dieťaťu po rozvode 

Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2, písm. b),c),  

Výpočet osobohodín na  program pre rodičov:

Počet hodín pre klienta

Osobohodiny

1 psychológ                     

3 hod./3 osobohodiny x 6 stretnutí

18

práca s rodičmi dieťaťa 

Spolu:                                                                                                                    

18

18

Program realizuje 1 psychológ

 

Výpočet osobohodín na  program pre dieťa po rozvode:

Počet hodín pre klienta

Osobohodiny

1 psychológ                     

3 hod./3 osobohodiny x 10 stretnutí

30

práca s rodičmi dieťaťa 

Spolu:                                                                                                                    

30

30

Program realizuje 1 psychológ

 

 • MOST – Podpora riešenia problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok

Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. ods. 3, písm. b), bod 3

 

Výpočet osobohodín na  podporný program individuálny  

Počet hodín pre klienta

Osobohodiny

2 sociálni pracovníci

1 sociálny pracovník,

1 psychológ      

3 hod./6 osobohodiny x 5 stretnutí

3 hod./6 osobohodiny x 5 stretnutí

30

30

práca s dieťaťom

práca s dieťaťom

1 sociálny pracovník, 

1 psychológ    

3  hod./6 osobohodiny x 4 stretnutí

24

práca s rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará)

1 sociálny pracovník,  1 psychológ     

3 hod./6 osobohodiny x 2 stretnutí

12

práca s celou rodinou

Spolu:                                                                                                                    

48

96

Program realizujú 2 sociálni pracovníci, 1 psychológ.

 

Výpočet osobohodín na podporný   program skupinový  

Počet hodín pre klienta

Osobohodiny

2 sociálni pracovníci

1 sociálny pracovník,

1 psychológ                     

3 hod./6 osobohodiny x 8 stretnutí

3 hod./6 osobohodiny x 7 stretnutí

48

42

práca s dieťaťom

práca s dieťaťom

1 sociálny pracovník,

1 psychológ      

3 hod./6 osobohodiny x 5 stretnutí

30

Individuálna práca s  rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará 

1 sociálny pracovník,             1 psychológ

3  hod./6 osobohodiny x 5 stretnutia

30

práca s celou rodinou klienta

Spolu:                                                                                                                    

75

150

Program realizuje  2 sociálni pracovníci,1 psychológ

 

 • TERÉN – Úprava rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa (pre klientov, ktorí sú zaradení do niektorého z vyššie uvedených programov CPDR BUDÚCNOSŤ).

Vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. ods. 3, písm. b), bod 2,4 

 

Výpočet osobohodín na  program:

Počet hodín pre klienta

Osobohodiny

2 sociálni pracovníci

3 hod./6 osobohodiny x 5 stretnutí

30

práca s rodinou v prirodzenom prostredí

Hodiny na cestovanie

2 hod x 2×5

20

Spolu:                                                                                                                    

 

50

Program realizujú 2 sociálni pracovníci

 

 

V Nitre, dňa 28.06.2019      

                                                                                                   doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

                                                                                     štatutárna zástupkyňa BUDÚCNOSŤ, n.o.

Share This