Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti

Názov projektu: Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti

Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti Vám prináša špecializované sociálne poradenstvo, právnu pomoc a terapeutické skupiny venujúce pozornosť problematike násilia a závislosti ako dvoch vzájomne pôsobiacich ukazovateľov. Vďaka projektu sú všetky tieto služby poskytované klientom bezplatne.

 

 

O PROJEKTE

Projekt s názvom „Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostí“ vznikol v rámci operačného Programu SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie: „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, podporený tiež mestom Nitra, ktorého prijímateľom je nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ. Výška nenávratného finančného príspevku zo strany Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR je 54 360 EUR a výška príspevku zo strany mesta Nitra je 6 040 EUR. Obdobie realizácie projektu je 20.07.2015 – 30.04.2017

 

Link na zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2031236&l=sk

Odkaz na webové sídlo EEA grants: www.eeagrants.org

Odkaz na web stránku Grantov EHP a Nórska: http://www.norwaygrants.sk

 

PARTNERI PRIJÍMATEĽA PROJEKTU

Prijímateľ projektu má dvoch partnerov. Prvým partnerom je Združenie STORM a sídli na Nedbalovej 17

v Nitre. Pozrite sa prácu nášho partnera v projekte:

http://www.zdruzeniestorm.sk/projekty/eu/buducnost-bez-nasilia.htm

Druhým partnerom prijímateľa projektu je Mesto Nitra. Mestský úrad Nitra sídli na Štefánikovej triede 60

v Nitre. Na linku sú informácie o projekte zo strany partnera:

https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/18680

 

PRAVIDELNÉ INTERVENCIE V RÁMCI PROJEKTU

PONDELOK 9.00 – 13.00 – špecializované sociálne poradenstvo

UTOROK 10.00 – 12.00 – právne poradenstvo

KAŽDÝ TRETÍ ŠTVRTOK V MESIACI 16.00 – 18.00 – terapeutická skupina pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti a tiež pre rodinných príslušníkov závislých

ŠTVRTOK 9.00 – 13.00 – špecializované sociálne poradenstvo

 

 

KONFERENCIA „NENÁSILNE O NÁSILÍ – HOVORME O PRÁVACH“

V rámci projektu sme dňa 23.3.2016 zorganizovali konferenciu v Nitre s názvom „Nenásilne o násilí – hovorme o právach“. Združenie STORM spracovalo z konferencie zborník. Zborník má ambíciu zachytiť najdôležitejšie výstupy z konferencie.

 

KAVIAREŇ PRE BUDÚCNOSŤ

V rámci projektu sme taktiež dňa 9.11.2016 v stredu o 16:00hod usporiadali posedenie pri káve s diskusiou na tému závislosť a násilie. Diskusia bola určená pre širokú verejnosť a jej cieľom bolo „scitliviť“ okolie na problematiku závislostí a násilia a taktiež zachytiť osoby ohrozené závislosťou a násilím v našej sieti a pozvať dané osoby zúčastniť sa na intervenciách.

 

 

POPIS DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

V rámci obdobia realizácie projektu 20.07.2015 až 30.04.2017 sa dosiahli nasledujúce výsledky projektu:

– 1 novozniknuté poradenské centrum v rámci organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. s názvom: Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti

– organizácia BUDÚCNOSŤ n.o. spolu s projektovým partnerom Združením STORM o.z. zrealizovali 460 intervencií pri počte 131 prijímateľov služieb (klientky – osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti). Počet prípadov (prípad má stanovený počet intervencií) poskytnutia poradenstva je 125. Združenie STORM poskytovalo poradenstvo pre klientky v ich prirodzenom prostredí. Organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. poskytla poradenstvo pre 64 klientiek a Združenie STORM poskytlo poradenstvo pre 67 klientiek.

Za týmito číslami sú rôzne životné príbehy našich klientiek, ktoré trpia a bojujú so závislosťami a násilím. Vďaka realizácii projektu sa ich život dostal do lepšej orientácie prostredníctvom odbornej pomoci a zásahov poskytovaných v centre a v ich prirodzenom prostredí. Vytvorili sme a realizovali nový systémový prístup, nové intervencie (individuálne a skupinové sociálne poradenstvo v oblasti rodového násilia a závislosti). Ďalším aspektom bol tlak na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb (na zefektívnenie procesu, získali sme akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v súlade so zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.).

– organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. vytvorila 1 svojpomocnú skupinu pre obete násilia v kontexte závislosti

– zorganizovala sa 1 konferencia na tému násilia s názvom „Nenásilne o násilí“

– vytvorilo sa krátke video zamerané na prevenciu násilia v kontexte závislosti

– distribuovali sa propagačné a informačné materiály na verejne dostupné miesta v počte 200 kusov

– zorganizovali sa viaceré stretnutia a besedy s verejnosťou na tému násilia spojeného so závislosťou

– zorganizovali sa viaceré stretnutia s odborníkmi

– o zriadení poradenského centra boli kontaktovaní sociálni pracovníci a starostovia a primátori okolitých obcí a miest

Človek v akejkoľvek núdzi potrebuje najmä vedieť, kde vyhľadať pomoc. Aj preto Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti pri Centre poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ zorganizovalo vo štvrtok 26.mája 2016 od 10.00  do 18.00 h Deň otvorených dverí vo svojich priestoroch  na Wilsonovom nábreží 82 v Nitre.  Súčasťou podujatia boli aj neformálne debaty s odborníkmi  o problematike násilia a závislostí. O 16.oo hodine sa začalo pravidelné stretnutie socioterapeutického A – klubu MAJÁK,  ktorého sa zúčastnili aj mnohí záujemcovia o túto tému a tak zažili atmosféru a dynamiku skupiny, ktorá funguje už 20 rokov.

COUNSELLING CENTRE FOR PEOPLE FACING VIOLENCE IN CONTEXT DEPENDENCIES

 

Counselling centre for people facing violence in context of dependencies brings you specialized social and legal counselling and therapeutic groups focused on the area of violence and dependencies as mutually interacting indicators. Thanks to the project all these services are free of charge for clients.

 

ABOUT THE PROJECT

The project with title „Counselling centre for people facing violence specially focused on the violence in context of dependencies“ was set up within operational programme SK09 – Domestic and gender-based violence: „A home must be a safe place for everybody“ co-financed by the Norwegian Financial Mechanism and the state budget of Slovak Republic and also supported by City of Nitra (municipality). The grant recipient is non-profit organization BUDÚCNOSŤ. The amount of the grant from the Norwegian Financial Mechanism  and the state budget of Slovak Republic is 54 360 € and the amount of contribution from the City of Nitra is 6 040 €. The period of the project is 20/07/2015 – 30/04/2017.

 

 

Link to a published contract in the Central Registry of Contracts:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2031236&l=sk

Link to the EEA and Norway Grants website: http://www.norwaygrants.sk

Link to the website the EEA Grants: www.eeagrants.org

PARTNERS OF THE RECIPIENT OF THE PROJECT

The project is implemented in cooperation with NGO STORM and the CITY OF NITRA (project partners). STORM address is Nedbalová 17, Nitra, Slovakia and the seat of municipality is Štefánikova 60, Nitra, Slovakia. You can look at the work of our project partner here: www.zdruzeniestorm.sk/projekty/eu/buducnost-bez-nasilia.htm and here: www.nitra.sk/zobraz/obsah/18680

REGULAR INTERVENTION (realised within the project)

Monday 9:00 am – 01:00 pm –    specialized social counselling

Tuesday 10:00 am – 12:00 am – legal aid (counselling)

Each third Thursday in every month from 4:00pm till 6:00pm –therapeutic group for people facing violence special focused on violence in context of dependencies

Thursday 9:00 am – 1:00 pm – specialized social counselling

 

CONFERENCE: „Non-violently about the violence – let´s talk about the law“

Within the project, we have carried out the conference with the title „Non-violently about the violence – let´s talk about the law“ in Nitra on 23rd of March 2016. Organisation STORM has produced a report from the conference. The ambition of report is to capture the most important outputs from the conference.

http://www.buducnost.eu/fileadmin/obsah/Nenasilne_o_nasili_Zbornik_z_konferencie_Zdruzenie_STORM_Buducnost_n.o.pdf

CAFE FOR „BUDÚCNOSŤ“

Within the project, we have organized the specialized „cafe discussion“ on topics in relation to dependencies and the violence in the area of our organization on Wednesday 9th of November 2016 at 4:00 pm. The discussion was realized for the public and the goal was „to create more sensibility” of our society on topics of dependencies and the violence as well as to catch persons facing dependencies and the violence into our „net“ and to offer them participation on our interventions.

MEETING WITH EMPLOYEES OF DORMITORY OF ST. RAPHAEL AND HOMELESS SHELTER IN NITRA

We have met with employees of Dormitory of St. Raphael and Homeless Shelter in Nitra on 22nd of November 2016. The main goal of this appointment was to create cooperation through introducing of our activities and interventions within the project  „Counselling Centre For People Facing Violence In Context of Dependencies“. After the sharing information about good practice as well as gathering and changing contacts we have also set up a procedural common proceed or steps for distribution of our clients and also about various kinds of clients. We share our posters and flyers as promotional stuff for clients.

ROUND TABLE with SLNIECKO,  n. o.

On 13 of December 2016 we have attended a meeting „Multi institutional cooperation in Nitra county in the area of violence against woman“. Round table was realized by Slniecko, n. o. and the topics were focused on Regional action plan of prevention and elimination of violence against woman in Nitra county, Crisis intervention team, suggestions for improving of multidisciplinary cooperation etc. We have informed our colleagues from various organizations about our activities, target groups etc.

Description of results

Organization BUDÚCNOSŤ, n. o. with the project partner STORM provided exactly 460 interventions to 131 service users in 125 cases.  Behind these strong numbers are different life stories of our clients suffering and struggling with addictions and the violence. Thanks to implementation of the project their lives were getting a better direction by professional help and interventions provided in the centre and in their nature environments. We have produced and realised new systemic approach, new interventions (individual and group social counselling in the area of gender violence and addiction). Other aspect (as the result of the project) was the pressure towards increasing quality of provided services (to make a process more effective, to apply for accreditation in providing social services etc.).

– 1 new counselling center within the organization BUDÚCNOSŤ, n.o. called Counseling Center for People facing the violence in the context of dependencies

– organization BUDÚCNOSŤ, n.o. has created 1 self-help group for victims of violence in the context of dependencies

– 1 conference about violence was held with the title „Nonviolence for Violence“

– a short video was created to prevent violence in the context of addiction

– promotional and information materials were distributed (200pcs)  in public places

– several meetings and talks with the public on dependecies-related violence were organized

– several meetings with experts were organized

– the social workers and representatives of municipalities and towns were informed about counselling centre

Share This