Ťaháme za jeden povraz

Dňa 20. novembra 2018 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ,n.o. zorganizovala stretnutie s názvom „Okrúhly stôl – ZMENA“. Stretnutie malo za cieľ rozvíjať vzájomnú spoluprácu odborníkov a inštitúcií, ktorých sa nejakým spôsobom dotýka téma závislostí od psychoaktívnych látok alebo aj téma nelátkových závislostí. Toto stretnutie je pokračovaním a rozvíjaním vzájomnej spolupráce na rôznych úrovniach a nie je to vôbec nejaká novovzniknutá platforma. Stretnutie bolo zamerané na nastavenie systému vytvorenia efektívnej siete podpory zo strany odborníkov a inštitúcií pre cieľovú skupinu deti a mládež ohrozené závislosťou, na výmenu vzájomných skúseností a vzájomné sa spoznanie, ktoré vedie ku kvalitnejšej spolupráci. Organizácia BUDÚCNOSŤ,n.o. ponúkla spoluprácu pri vykonávaní výchovných opatrení, ktorými sa môže efektívne rozvíjať práca s deťmi a ich rodinami. Ďalej sa na stretnutí riešili postupy práce s danou cieľovou skupinou, možné efektívnejšie a rýchlejšie distribúcie klientov, vzájomné konzultácie, zameranie sa na prácu s celou rodinou a okolím detského klienta. V takýchto stretnutiach sa bude pokračovať pravidelne v štvrťročných intervaloch. Na stretnutí sa zúčastnili okrem hosťujúcej organizácie aj zástupcovia z inštitúcií ako Mestský úrad Nitra, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, Krajské osvetové centrum Nitra, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre, Občianske združenie STORM, o.z., viacero školských psychológov z rozličných škôl, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a tiež Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava a zároveň je potrebné doplniť, že viacero odborníkov sa ospravedlnilo z dôvodu iných pracovných povinností avšak vyjadrili veľký záujem o spoluprácu. Za spoluprácu ďakujeme.


Share This