O NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII

Vízia:
Byť tu pre každého klienta so službou tak individuálnou, ako je on sám – so zdôraznením kontínua nami poskytovaných služieb.
Misia:
V ambulantných podmienkach poskytovať sociálne, psychologické a právne intervencie osobám a ich rodinám, ktoré sú ohrozené dôsledkami závislosti.
Ciele:
profesionálne a inovatívne rozvíjať komplexne poskytované služby v oblasti závislostí podporovať prevenciu rozvoja závislostí a násilia v kontexte závislostí predovšetkým u mladých ľudí, ktorí experimentujú s drogami (vrátane alkoholu) alebo sa rizikovo správajú vo virtuálnom prostredí, prípadne majú problém s gamblingom
byť oporou pre jednotlivcov i pre celé rodiny všetkých vekových kategórií, ktorých sa téma závislosti priamo, ale i nepriamo dotýka
napomáhať klientom k pochopeniu súvislostí ich ochorenia, podporiť ich k aktívnemu riešeniu ich životnej situácie aj prostredníctvom účasti na skupinových stretnutiach a zapojení sa do komunity
prinášať najnovšie informácie o problematike závislostí pre zamestnancov a verejnosť rozvíjať spoluprácu aj s inými inštitúciami a vytvárať systémové opatrenia, či stratégie, ktoré eliminujú zneužívanie drog (vrátane alkoholu), rizikové správanie vo virtuálnom prostredí a násilie v kontexte závislostí
aktívne podporovať výskum a publikačnú činnosť v tejto oblasti

Jenezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2007 a poskytuje služby zamerané nakomplexné programy v oblasti riešenia závislostí a násilia v kontexte závislostí. Tieto služby zabezpečuje odborný tím zamestnancov.
Od roku 2007 je akreditovaným subjektom MPSVaR SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11, 12, 13, 17.
Od novembra 2018 je akreditovaným subjektom MPSVaR SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 12 formou podľa § 45 (Centrum pre deti a rodiny).
Od septembra 2018 je akreditovaným subjektom MS SR na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach č. 274/2017 Z.z..

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This