CENTRUM PRE DETI A RODINY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Od novembra 2018 je BUDÚCNOSŤ, n.o. akreditovaným subjektom: Centrom pre deti a rodiny podľa § 45 zákona 305/2005 , ktoré je zriadené na účel vykonávania výchovných opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania:

– krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,

– porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch.

CDR ambulantnou a terénnou formou zabezpečuje výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a zameriava sa na riešenie problematiky rizikového správania sa detí a ich rodičov v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok (vrátane alkoholu), rizikového správania sa detí a ich rodičov vo vzťahu k technológiám a tiež na riešenie závislostí. Akreditované výchovné a sociálne programy prebiehajú individuálnou a skupinovou formou.

KONTAKTNÉ HODINY CDR

Pondelok: 7:00 – 15:30

Utorok: 7:00 – 19:30

Streda: 9:00 – 18:30

Štvrtok: 7:00 – 15:30

Piatok: 7:00 – 16:30

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This