CENTRUM PRE DETI A RODINY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Od novembra 2018 je BUDÚCNOSŤ, n.o. akreditovaným subjektom: Centrom pre deti a rodiny podľa § 45 zákona
305/2005 , ktoré je zriadené na účel vykonávania výchovných opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania
a opakovania:

– krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,

– porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. CDR ambulantnou a terénnou formou zabezpečuje výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately
a zameriava sa na riešenie problematiky rizikového správania sa detí a ich rodičov v kontexte zneužívania
psychoaktívnych látok (vrátane alkoholu), rizikového správania sa detí a ich rodičov vo vzťahu k technológiám a tiež
na riešenie závislostí. Akreditované výchovné a sociálne programy prebiehajú individuálnou a skupinovou formou.

KONTAKTNÉ HODINY CDR
Pondelok: 7:00 – 15:30
Utorok: 7:00 – 19:30
Streda: 9:00 – 18:30
Štvrtok: 7:00 – 15:30
Piatok: 7:00 – 16:30

PROGRAM VYKONÁVANÝCH OPATRENÍ AMBULANTNOU A TERÉNNOU FORMOU

Kontaktné údaje:
Centrum pre deti a rodiny, BUDÚCNOSŤ, Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra

            Miesto vykonávania opatrení:
pre klientov a pracovníkov CDR z krajov: Nitriansky, Trnavský, Banskobystrický, Bratislavský, Trenčiansky, Žilinský
pre klientov a pracovníkov CDR na území Slovenska on line formou.
tel: 0908 022 452, 0910 136 365
            www.buducnost.eu
            e-mail: buducnostno@buducnost.eu

Účel centra
Centrum pre deti a rodiny BUDÚCNOSŤ vykonáva opatrenia podľa § 45 ods. 1 písm. b) a c). podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. – Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh vykonávaných opatrení,
Podľa § 45 ods. 1 písm. b):
vykonávanie výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť.

Podľa § 45 ods.1 písm. c ):  

– vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2, písm. a),b),c), ods. 3, písm. b), bod 2,3,4,5   na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania: krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí, porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch, vyplývajúcich najmä z rizikového zneužívania návykových látok (vrátane alkoholu) a škodlivých návykových činností a tiež závislosti rodiča, alebo osoby, ktorá sa o dieťa stará.

Forma vykonávania opatrení podľa § 45 ods. 4 zákona:
    Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou a terénnou formou.

 Cieľová skupina:
DIEŤA, ZARADENÉ DO PROGRAMU CDR BUDÚCNOSŤ / DIEŤA UMIESTNENÉ V INOM CDR
ohrozené rizikovým správaním a zneužívaním návykových látok (v tom aj alkoholu) alebo škodlivých návykových činností a dôsledkami takéhoto správania,
ohrozené správaním rodiča, alebo osoby, ktorá sa o dieťa stará, zneužívajúceho návykové látky (v tom aj alkohol), alebo závislého od návykových látok(v tom aj alkoholu) alebo škodlivých návykových činností a dôsledkami takéhoto správania,

RODIČ ALEBO OSOBA, KTORÁ SA OSOBNE STARÁ O DIEŤA
ohrozená závislosťou od návykových látok (v tom aj alkoholu) a od škodlivých návykových činností a dôsledkami takéhoto správania,
ohrozená násilím v kontexte všetkých druhov závislostí a dôsledkami takéhoto správania,
závislá od návykových látok (v tom aj alkoholu) a od škodlivých návykových činností a dôsledkami takéhoto správania (napr. rozvod a pod.).
spolupracujúci odborný personál iného CDR.

RODINY:
ktoré vykazujú rizikové prostredie pre ich členov hlavne z dôvodu zneužívania návykových látok (v tom aj alkoholu), škodlivých návykových činností, alebo závislosti jednotlivých členov rodiny a  dôsledkov takéhoto správania.

6. Dôvody, ktoré vylučujú prijatie dieťaťa (resp. jeho rodiča alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará) do CDR BUDÚCNOSŤ, sú nasledovné:
ak ich zdravotný stav si vyžaduje ošetrovateľskú alebo opatrovateľskú starostlivosť,
ak trpia závažným psychiatrickým ochorením, ktoré je práve v akútnej fáze (schizofrénia, bipolárna porucha a iné),
ak trpia infekčným ochorením ohrozujúcim verejné zdravie,
ak vykazujú známky výrazného agresívneho správania,
ak ide o ŤZP, ktorých stav si vyžaduje 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť,
ak ich stav je natoľko závažný/akútny, že výkon opatrení ambulantnou formou sa javí ako nepostačujúci a potrebná pre klienta je výlučne pobytová forma,
ak odborný tím určený na vykonávanie týchto opatrení má vyčerpaný fond pracovného času,
ak nie je v čase požiadavky zabezpečené personálne obsadenie miest pre výkon týchto opatrení,
ak je prítomná jazyková bariéra – dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa neovláda slovenský jazyk,
ak jeden z rodičov dieťaťa vyjadrí písomný nesúhlas s vykonávaním opatrení ambulantnou formou pre dieťa na základe dohody, čo je dôvodom na skončenie vykonávania týchto opatrení.
CDR neposkytuje výkon opatrení pobytovou formou.

Centrum môže ukončiť vykonávanie opatrení ambulantnou formou v prípade:
vyčerpania stanoveného počtu hodín určených na výkon opatrení touto formou
porušenia podmienok dohody zo strany dieťaťa, rodiča, alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa (ktoré sú definované v prevádzkovom poriadku CDR)
agresívneho správania dieťaťa, rodiča alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará
ak jeden z rodičov dieťaťa vyjadrí písomný nesúhlas s vykonávaním opatrení ambulantnou formou pre dieťa na základe dohody, čo je dôvodom na skončenie vykonávania týchto opatrení
ak centrum nedisponuje personálnym alebo priestorovým zabezpečením pre výkon opatrení ambulantnou formou
ak dieťa, prípadne rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará, pre ktorých sú vykonávané opatrenia ambulantnou formou sa vopred neospravedlnia v prípade, kedy sa nemôžu dostaviť na dohodnuté stretnutie a stane sa tak minimálne 3x
dieťa, prípadne rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará, pre ktorých sú vykonávané opatrenia ambulantnou formou sú v čase poskytovania pomoci pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

7. Opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra
BUDÚCNOSŤ, n.o. disponuje dostatočným materiálovo-technickým vybavením k svojej činnosti v  budove v centre mesta Nitra, na ktorú má dlhodobý prenájom od mesta Nitra. Má dostatočné priestory k individuálnym,  skupinovým a komunitným intervenciám. Vo vybavení centra je:
vybavená miestnosť pre individuálne sociálne poradenstvo a psychologické poradenstvo
vybavená miestnosť pre skupinové sociálne poradenstvo a psychologické poradenstvo
vybavená miestnosť pre komunitné sociálne poradenstvo a psychologické poradenstvo
spoločné priestory: wc, kuchynka, terasa
kancelárie pracovníkov, vybavené nábytkom, technikou
technické vybavenie pracoviska: notebooky, tlačiarne, telefony,počítače, dataprojektor

Vonkajšie priestory centra :
predzáhradka, terasa
menšia záhrada s možnosťou využitia na šport a pracovné outdoorové aktivity klientov.
Budova je umiestnená v centre mesta, má ľahkú dostupnosť, označenie a umiestnenie v komunite.

8. Zamestnanci centra
Odborný tím centra bude tvoriť  5 zamestnancov: sociálni pracovníci, psychológ, špeciálny/liečebný pedagóg, v prípade potreby iný odborný pracovník. Ich aktuálny zoznam je uvedený v oznámení rozhodujúcej skutočnosti zo dňa: 16.5.2022.
Sociálni pracovníci majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca, psychológ má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia, špeciálny/liečebný pedagóg má ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého/druhého stupňa v odbore špeciálna/liečebná pedagogika. Vo svojom odbore sa naďalej vzdelávajú absolvovaním rôznych kurzov a školení a profilujú sa na jednotlivé oblasti práce v programoch.

9. Spôsob  oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra
Všetky informácie o práci nášho Centra pre deti a rodinu BUDÚCNOSŤ budú zverejnené na webovej stránke: www.buducnost.eu. Zároveň zabezpečíme možnosť prvého kontaktu: telefonicky, elektronicky, osobne. Sprostredkujeme informácie tiež letákmi, propagačnými brožúrkami s programom centra, ktoré zaistíme v dostupných spolupracujúcich inštitúciách. Pri osobnom prvom kontakte oboznamujeme deti, rodičov a iné fyzické osoby o pravidlách, zásadách programu, ktorými sa po vstupe do programu budú riadiť. Informujeme ich o povinnostiach a právach, o možnosti ukončiť program Centra pre deti a rodinu BUDÚCNOSŤ. V priestoroch centra sa na viditeľnom mieste nachádza vypracovaný program centra.

10. Odborné metódy práce  s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra
Centrum zabezpečuje plnenie účelu najmä vykonávaním sociálnej práce, psychologickej pomoci a starostlivosti, diagnostiky a ďalších odborných činností zodpovedajúcich účelu centra a utvára podmienky na ďalšie činnosti v ustanovenom rozsahu.
Odborné metódy práce rozvíjame na báze individuálnej, skupinovej, komunitnej práce, zabezpečujú ich odborníci v oblasti riešenia závislostí a rizikového správania detí a ich rodičov.
Spolupracujeme s organizáciami, ktoré pracujú na realizácii opatrení k podpore dieťaťa a jeho rodiny v Slovenskej republike, ale aj s inými, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť ciele centra. Doterajšie okrúhle stoly k rozšíreniu spolupráce k aktuálnym témam realizujeme 1x za štvrťrok a sú pre odborníkov z rôznych oblastí zaujímavé a podnetné. Budeme v ich organizácii pokračovať aj v ďalšom období, považujeme ich za dôležité pre sieťovanie a včasnú efektívnu intervenciu pre klientov CDR.

Odborné metódy práce, využívané podľa potreby klientov jednotlivých opatrení:
Informácia – metóda, ktorá pomôže  klientovi orientovať sa v probléme a hľadať primerané riešenia. Umožniť mu pochopiť súvislosti jeho situácie.
Rozhovor – predstavuje jednu z najdôležitejších techník  pri práci s klientom. Rozhovor môže byť anamnestický, persuazívny, motivačný, informačný, ventilačný, hodnotiaci, poradenský, podporný, diagnostický. Táto technika je veľmi užitočná v procese získavania objektívneho obrazu o skutočnom stave klienta ale aj o jeho okolia. Súčasťou rozhovoru je aktívne počúvanie. Jednou z dôležitých typov rozhovoru pri tejto cieľovej skupine je motivačný rozhovor,  má podporiť rozhodnutie klienta riešiť svoju situáciu.
Pozorovanie – pozorovanie je najčastejší proces pri rozhovore, prostredníctvom čoho sa dozvedáme o tom ako sa náš klient správa, ako sa okolie správa voči jemu, či dbá na vlastnú hygienu, na čistotu oblečenia a pod. Registrujeme eventuálne extrémne prejavy a ich zaznamenávame.
Ventilácia – cieľom je vytvoriť pre klienta priestor, aby sa mohol vyrozprávať, zbaviť sa nahromadených pocitov neistoty, napätia, strachu, úzkosti, umožňuje klientovi hovoriť o ťažkostiach a problémoch bez obáv zo zosmiešnenia, ignorovania a nepochopenia.
Povzbudenie – poradca sa usiluje posilňovať povzbudením a pochvalou také kroky klienta, ako aj jeho správanie, ktoré vedie k úspešnému riešeniu problému. Klient si takéto správanie osvojuje od všeobecne používaného vzorca jednania, ktorý môže byť prevenciou recidívy problému.
Klarifikácia – poradca s klientom sa usilujú objasniť rôzne aspekty problému, aby bol klientovi jasný základný rámec problému, aby pochopil jeho príčiny a súvislosti a mohol sa rozhodnúť pre optimálne riešenie.
Reflexia – poradca preformuluje to, čo klient povedal a stimuluje tak jeho ďalší náhľad na situáciu. Väčšinou sa snaží formulovať klientove odpovede výstižnejšie a precíznejšie, zameria sa na dôležitú časť jeho výpovede a tak ho posúva ďalej v náhľade na problém.
Konfrontácia – poradca citlivo upriamuje pozornosť klienta na rozpory v jeho tvrdeniach, správaní, vnímaní seba a iných. Je dôležité, aby klient poradcovi veril a rozumel, že mu chce pomôcť.
Persuázia – v niektorých situáciách je potrebné, aby poradca dokázal presvedčiť klienta o nevyhnutnosti určitých krokov, postupov a motivoval ho k zmene.
Tréning – klient sa učí určitým sociálnym zručnostiam potrebným pre odstránenie klientovho problému napr. tréning efektívnej komunikácie, tréning asertívneho správania, tréning konštruktívneho riešenia konfliktov, tréning odstránenia  nevhodných návykov alebo zmeny určitých vzorcov správania.
Interpretácia – pri tejto metóde poradca v určitej fáze dopĺňa klientovi chýbajúce súvislosti, ktoré preňho ostali zatiaľ skryté. Je dôležité vystihnúť moment, posúvajúci klienta k tomu, aby sám objavil chýbajúce súvislosti. Ak je interpretácia poradcu správna, ale nesprávne načasovaná, môže klienta zneistiť. Najhorší variant je, ak klient neprijme poradcovu interpretáciu. Potom hrozí strata dôvery klienta v poradcu.
Komparácia – poradca direktívne klarifikuje, konfrontuje, ale aj reflektuje klienta. Vedľa seba sa postavia dva prvky, ktoré môžu byť súbežné alebo oddelené v čase, môžu byť kontrastné alebo podobné. Zvyčajne sa porovnáva detstvo a dospelosť, súčasné a minulé správanie, predstavy a realita, klientovo ja s ja iných ľudí, postoje k rôznym ľuďom, schopnosti úspešných a neúspešných a pod.
Modelovanie – soc. pracovník s klientom modeluje určité reálne situácie zo života. Sám chystá scenár vybranej situácie. Klienti ju rozohrávajú podľa svojich predstáv a skúseností.
Hranie rolí, výmena rolí – klient hrá väčšinou sám seba, v reálnej alebo hypotetickej situácii s partnerom (kolegom, rodičom, …). Užitočnou pre klienta býva tiež výmena rolí.
Distribúcia – odoslanie klienta k ďalšiemu odborníkov, resp. inštitúcii.

11. Programy jednotlivých opatrení:
V Centre pre deti a rodiny BUDÚCNOSŤ Nitra budú vykonávané opatrenia (na základe súdneho rozhodnutia alebo odporúčania orgánu SPODaSK z celého územia Slovenskej republiky ambulantnou a terénnou formou prostredníctvom týchto programov:

VSTUP – Diagnostický program
Cieľom programu je odborná diagnostika dieťaťa, rodiča, alebo osoby, ktorá sa o dieťa stará na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny. Program zahŕňa individuálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou.

 

 

Príslušné opatrenia

§ 12 ods. 1 písm.  b)

 § 11 ods. 3) písm. b) bod 5

Zameranie programu

Program je zameraný  na odbornú diagnostiku dieťaťa, rodiča alebo osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť o dieťa. Zahŕňa individuálnu sociálnu a psychologickú  diagnostiku klienta a jeho rodiny v ambulantných podmienkach.  Zameraný je na  pomoc na odstránenie alebo zmiernenie  príčin, pre ktoré bolo výchovné opatrenie vydané prostredníctvom klinických a testových metód. 

Odborné metódy práce psychológa

 

Odborná psychologická diagnostika s využitím klinických a testových metód, a to individuálnou alebo skupinovou formou. Z klinických metód využívame pozorovanie, rozhovor, anamnézu, analýzu spontánnych produktov klientov ako sú napr. denníky, zápisky či spontánne kresby. Z testových metód ide o testy osobnosti, projektívne techniky, dotazníky, posudzovacie škály. Využívanie týchto klinických  metód slúži najmä na lepšie pochopenie a poznanie štruktúry osobnosti daného dieťaťa a členov rodiny, vzťahov v rodine, nadviazanie kontaktu, budovanie terapeutického vzťahu a priblíženie sa ku dieťaťu.

Odborné metódy práce sociálneho pracovníka

Odborná sociálna diagnostika so zameraním na identifikáciu problému s cieľom zistiť ako problém vznikol, akým spôsobom sa vyvíjal, čo spôsobilo, že ďalej problém pretrvával, čo ho posilnilo alebo čo bolo prekážkou pre zmenu a pod. Sociálna anamnéza je predpokladom pre správne stanovenie sociálnej diagnózy, pre posúdenie sociálnej situácie dieťaťa a jeho sociálnych väzieb. Činnostná diagnostika – ide o diagnostickú metódu, ktorá sa najlepšie uplatňuje v prirodzenom prostredí dieťaťa pri výkone terénnej sociálnej práce. Zameriava sa na kooperáciu rodiny, začínajúce sociálno-patologické javy v správaní dospelých, detí a pod. 

Personálne zabezpečenie

psychológ, sociálny pracovník, terénny sociálny pracovník

Štruktúra programu

Práca s dieťaťom : 10 stretnutí x 2 hod.  (5x psychológ, 5x sociálny pracovník), 2×3 hod v prípade potreby terénny sociálny pracovník v prirodzenom prostredí dieťaťa)

Časová dotácia 

20 + 6 hodín

 

Cieľom programu je uľahčenie alebo podpora riešenia rodičovského konfliktu formou krízovej intervencie, sociálnej a psychologickej podpory dieťaťu a jeho rodičom v rozvodovej a porozvodovej situácii najmä pri riešení problémov v kontexte zneužívania návykových látok (vrátane alkoholu) a škodlivých návykových činností. Program zahŕňa individuálnu alebo skupinovú prácu s dieťaťom a jeho rodičmi.

 

Príslušné opatrenia

 

§ 11 ods. 2, písm. a) b) c) 

§ 45 ods.1 písm. c) Zákona č. 305/2005 Z.z o SPODaSK

§ 37 ods. 2, písm. d) Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.

Zameranie programu

Tento program je zameraný na   uľahčenie alebo podporu riešenia rodičovského konfliktu formou krízovej intervencie, sociálnej a psychologickej  podpory  dieťaťu a jeho rodičom  v rozvodovej a porozvodovej situácii najmä pri riešení sociálne poradenstvo dieťaťu a jeho rodičom v rozvodovej situácii, psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivých vplyvov rozvodu na dieťa a psychologickú pomoc dieťaťu po rozvode.

Cieľom programu je rozvoj a sociálno-psychologická podpora copingových stratégií dieťaťa a rodičov v rozvodovej situácii. 

Odborné metódy práce 

 

Vstupný rozhovor – zabezpečí spracovanie anamnézy dieťaťa i rodiča pred vstupom do programu. 

Plán výchovných opatrení – vypracováva orgán SPODaSK , pričom bude CDR participovať ešte pred vstupom dieťaťa do programu. 

Informácia- informovanosť dieťaťa, alebo inej osoby o potrebe spolupráce v programe.

Motivačný rozhovor – smeruje k  prijatiu potreby práce na sebe a zaradeniu do programu individuálneho sociálneho  poradenstva. 

Uzatvorenie kontraktu – formulácia očakávaní, uzatvorenie kontraktu.

Krízová intervencia-  v stave akútnej krízy so zameraním na minimalizovanie ohrozenia dieťaťa, posilnenia jeho schopnosti vyrovnania sa s aktuálnou záťažovou situáciou a predchádzania možných negatívnych spôsobov riešenia situácie.

Intervenčné zameranie  nácvik sociálnych zručností, rozvoj kľúčových kompetencií klienta k zvládaniu záťažovej situácie.

Individuálne sociálne a poradenstvo  s využitím  odborných metód práce (klarifikácia, ventilácia, pozorovanie, povzbudenie, reflexia, konfrontácia, tréning, interpretácia,  hranie rolí a pod.) . Cieľom je  podpora klientovho náhľadu na seba, porozumeniu dynamiky vzťahov, dynamiky problémov, ktoré má a posilňovanie motivácie pre zmenu. Posilňovanie a rozvoj copingových stratégií na zvládanie záťažovej situácie. 

Psychologická intervencia s dôrazom na podporu, stabilizáciu dieťaťa, prípadne rodiča alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará a skríning jeho momentálneho emocionálneho stavu.

Psychologické poradenstvo pre dieťa a jeho rodinu individuálnou alebo  skupinovou formou so zameraním najmä na navodenie žiadúcich zmien v prežívaní a správaní, nachádzanie nových spôsobov riešenia záťažových životných situácií a vhľadu do nich, pomoc s uvoľnením a ventiláciou emócií, spracovaním rôznych traumatických zážitkov, posilnenie silných stránok osobnosti, zvládacích mechanizmov i rodinných väzieb. Psychológ  využíva vo svojej práci metódy akými sú napr. reflexia, abreakcia, klarifikácia, ventilácia, interpretácia, konfrontácia, exercifikácia, evaluácia, persuázia, sumarizácia, povzbudenie, modelovanie i hranie rolí. 

Prevencia so zameraním na predchádzanie výskytu sociálno-patologických javov.

 

Personálne zabezpečenie

psychológ, sociálny pracovník, iný odborný pracovník

 

Štruktúra programu

10 stretnutí x 2 hod. (práca s dieťaťom v rozvodovej/porozvodovej situácii ), odporúčaná frekvencia 1x týždenne, počas max. 4 mesiacov, v prípade krízovej intervencie 3x týždenne,   kombinácia individuálnej a skupinovej formy práce. Spolu 20 hodín

10 stretnutí x 2 hod. (práca s rodičmi, v rozvodovej/porozvodovej situácii), odporúčaná frekvencia 1x týždenne počas max.4 mesiacov, kombinácia individuálnej a skupinovej formy práce. Spolu:20 hodín

Časová dotácia 

40  hodín

 

ZVON – Poradenský program určený okrem klientov CDR BUDÚCNOSŤ aj pre klientov iných CDR v zmysle Vyhlášky č. 103/2005 Z.z. par. 1, písmena f aj pre dieťa umiestnené v inom centre alebo pre rodiča, alebo pre osobu, ktorá sa osobne stará o toto dieťa

Cieľom programu je predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania. krízových situácií dieťaťa a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v rodinnom a širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch v kontexte zneužívania návykových látok (vrátane alkoholu) a škodlivých návykových činností dieťaťa a/alebo závislosti rodiča. Tento program je určený okrem klientov CDR BUDÚCNOSŤ aj pre klientov iných CDR.
Program zahŕňa individuálnu alebo skupinovú prácu s klientom a jeho rodinou:
pre klientov a pracovníkov CDR z krajov: Nitriansky, Trnavský, Banskobystrický, Bratislavský, Trenčiansky, Žilinský
pre klientov a pracovníkov CDR na území Slovenska on line formou.

Špecifikácia programu:

Príslušné opatrenia

 

§ 11 ods. 3, písm. b), bod 2, 3, 4  

§ 45 ods.1 písm. c)  Zákona č. 305/2005 Z.z 

o SPODaSK

§ 37 ods. 2, písm d) Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.

Zameranie programu

Program je zameraný  na:

– poskytovanie psychologického a sociálneho poradenstva  pri riešení problémov v rodine a medziľudských vzťahoch , spôsobených  zneužívaním návykových látok(vrátane alkoholu) a a návykových škodlivých činností    deťmi, rodičmi alebo osobami, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa,

– predchádzanie prehlbovaniu alebo opakovaniu krízovej situácie dieťaťa,

– podporu riešenia problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch a podpora obnovy alebo rozvoja komunikačných  zručností v kontexte rizikového  zneužívania psychoaktívnych  látok (vrátane alkoholu a škodlivých návykových  činností dieťaťa a závislostí rodiča, alebo osoby, ktorá sa o dieťa stará,

v prípade potreby    na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa v ich prirodzenom prostredí.

Odborné metódy práce 

 

Vstupný rozhovor – zabezpečí spracovanie anamnézy rodiny  pred vstupom do programu. 

Plán výchovných opatrení – vypracováva orgán SPOaSK , pričom bude CPDR participovať ešte pred vstupom dieťaťa do programu. 

Informácia- informovanosť dieťaťa, alebo inej osoby o potrebe spolupráce v programe.

Motivačný rozhovor – smeruje k  prijatiu potreby práce na sebe a zaradeniu do individuálneho a skupinového sociálneho a psychologického poradenstva. 

Uzatvorenie kontraktu- formulácia očakávaní, uzatvorenie kontraktu.

Edukácia rodičov o vplyvoch patologického prostredia na deti, dôsledkoch nedostatočnej starostlivosti o deti, o potrebách dieťaťa v jeho jednotlivých vývinových obdobiach.

Diskusia s rodičmi o dôsledkoch negatívneho správania dieťaťa a rodičov-rozvoj vzťahov v užšom a širšom sociálnom prostredí, vzťahu dieťa – rodič.

Individuálne sociálne a psychologické poradenstvo pre dieťa i rodiča, alebo osobu, zabezpečujúcu starostlivosť o dieťa  s využitím  odborných metód práce (klarifikácia, ventilácia, pozorovanie, povzbudenie, reflexia, konfrontácia, tréning, interpretácia,  hranie rolí a pod.) . 

Skupinové sociálne a psychologické poradenstvo s využitím  prvkov skupinovej sociálnej práce.

Sociálne a psychologické  poradenstvo pre rodinu   podpora vhodných, pozitívnych, spoločensky prijateľných vzorcov správania, komunikácie, zručností a návykov u detí a rodičov, 

Manažment rodinných financií – práca s financiami v rodine.

Terénna sociálna práca ako súbor činnosti vykonávaných sociálnym pracovníkom v prirodzenom prostredí klienta.

Mapovanie situácie v rodine s cieľom doplniť informácie o spôsobe života rodiny, získať tiež informácie, ktoré nie je možné získať ináč.

Konzultácia o spôsobe riešenia problémov klienta, pričom klient má aktívnu úlohu  pri formulovaní problému, hľadaní spôsobu riešenia a aj pri samotnom riešení a obe  strany, klient i sociálny pracovník, akceptujú svoje pozície a úlohy vo vzájomnom vzťahu.

Edukácia a metodické vedenie rodiny v jej rozhodnutiach  o ďalšom fungovaní rodiny.

Nácvik a tréning rodičovských zručností v prirodzenom prostredí.

Distribúcia  a  spolupráca s ďalšími inštitúciami, ktoré môžu realizovať ďalšiu podporu a pomoc rodine.

Personálne zabezpečenie

psychológ, sociálny pracovník, terénny sociálny pracovník, iný odborný pracovník

Štruktúra programu

20 stretnutí x 1 hod. (práca s dieťaťom ), odporúčaná frekvencia 1x týždenne, počas max. 5 mesiacov,  kombinácia individuálnej a skupinovej formy práce. Spolu 20 hodín

20 stretnutí x 1 hod. (práca s rodičom, alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará), odporúčaná frekvencia 1x týždenne počas max.5 mesiacov, kombinácia individuálnej a skupinovej formy práce. Spolu:20 hodín

6 x 2 hod.- v prípade potreby terénna sociálna práca  1x mesačne počas max 6 mesiacov. Spolu 12 hodín.

V prípade spolupráce s iným CDR namiesto práce s rodičmi dieťaťa 10 stretnutí x 1,5 hod.  určenými odbornými pracovníkmi tohto CDR. Spolu: 15 hodín.

Časová dotácia 

40-52 hodín pre klientov CDR BUDÚCNOSŤ

35 hodín pre klientov iných CDR

 

A) MOST – intervenčný program
Cieľom programu je uľahčenie alebo podpora riešenia rodičovského konfliktu a predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania  krízových situácií dieťaťa poskytovaním poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách, ktoré vznikli zneužívaním návykových látok (v tom aj alkoholu) a návykových škodlivých činnosti dieťaťa, alebo závislosťou rodiča alebo osoby, ktorá sa o dieťa nestará(vnímame ho ako zanedbávané dieťa) formou krízovej intervencie, sociálnej a psychologickej podpory dieťaťu a rodine.
Program zahŕňa krízovú + individuálnu alebo skupinovú prácu s dieťaťom a jeho rodinou.

Špecifikácia programu:

Príslušné opatrenia

 

§ 11 ods. 2, písm. a) b) c) 

§ 11 ods. 3, písm. b), bod 2, 3, 4  a písm. d)  

§ 45 ods.1 písm. c)  Zákona č. 305/2005 Z.z o SPODaSK

§ 37 ods. 2, písm .d) Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.

Zameranie programu

Program je zameraný  na: 

– predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa  ako dôsledok závislosti rodiča, alebo osoby, ktorá sa o dieťa stará. 

– zabrániť ohrozeniam života, zdravia, psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu dieťaťa  ako dôsledok závislosti  rodiča, alebo osoby, ktorá sa o dieťa stará.

Odborné metódy práce 

 

Vstupný rozhovor – zabezpečí spracovanie anamnézy rodiny  pred vstupom do programu. 

Plán výchovných opatrení – vypracováva orgán SPOaSK , pričom bude CDR participovať ešte pred vstupom dieťaťa do programu. 

Informácia- informovanosť dieťaťa, alebo inej osoby o potrebe spolupráce v programe.

Krízová intervencia-  zameraná  na minimalizovanie ohrozenia dieťaťa, posilnenia jeho schopnosti vyrovnania sa s aktuálnou záťažovou situáciou a predchádzania možných negatívnych spôsobov riešenia situácie.

Motivačný rozhovor – smeruje k  prijatiu potreby práce na sebe a zaradeniu do individuálneho a skupinového sociálneho a psychologického poradenstva. 

Uzatvorenie kontraktu- formulácia očakávaní, uzatvorenie kontraktu.

Edukácia rodičov o vplyvoch patologického prostredia na deti, dôsledkoch nedostatočnej starostlivosti o deti, o potrebách dieťaťa v jeho jednotlivých vývinových obdobiach.

Diskusia s rodičmi o dôsledkoch negatívneho správania dieťaťa a rodičov-rozvoj vzťahov v užšom a širšom sociálnom prostredí, vzťahu dieťa –rodič.

Intervenčné zameranie  nácvik sociálnych zručností, rozvoj kľúčových kompetencií klienta k zvládaniu záťažovej situácie, získaniu motivácie k zmene správania a udržanie pozitívnych zmien.

Individuálne sociálne a psychologické poradenstvo pre dieťa i rodiča, alebo osobu, zabezpečujúcu starostlivosť o dieťa  s využitím  odborných metód práce (klarifikácia, ventilácia, pozorovanie, povzbudenie, reflexia, konfrontácia, tréning, interpretácia,  hranie rolí a pod.) . Cieľom je  podpora klientovho náhľadu na seba, porozumeniu dynamiky vzťahov, dynamiky problémov, ktoré má, vedenie členov rodiny k preberaniu zodpovednosti a kontroly nad svojím správaním, podpora prežívania pocitov detí formou uvoľňovania pocitov, emócií, napätia, podpora vlastného prežívania prostredníctvom rôznych druhov aktivít …napr. s prvkami arteterapie, muzikoterapie…

Skupinové sociálne a psychologické poradenstvo s využitím  prvkov terapeutickej komunity – dynamika skupiny  preukazuje rozličnosť všetkých účastníkov skupiny v skupinovom mikrosvete, prebiehajúce interakcie, napätie, kohézia, spolupatričnosť, rozpoznávanie podporných a rizikových faktorov skupinovej dynamiky, využitie skupinovej dynamiky k náhľadu, korekcii správania a následne aj zmeny postojov, podpora motivácie k abstinencii, nácvik zvládania krízových situácií v abstinencii. 

Sociálne poradenstvo pre rodinu   podpora vhodných, pozitívnych, spoločensky prijateľných vzorcov správania, komunikácie, zručností a návykov u detí a rodičov, podporovanie schopnosti dieťaťa a rodiča spracovávať emócie a regulovať rozvoj sociálnych zručností rodiny správanie-podporovanie zosúladenia výchovných štýlov rodičov, vedenie rodičov k zadávaniu hraníc, pravidiel a povinností, vytváranie vhodného denného režimu, dohliadaniu nad prípravou detí na vyučovanie a napomáhaniu pri príprave na vyučovanie. 

Socioterapia – s akcentom na vhľad na  situáciu v rodine a potreby zmeny správania jednotlivých členov rodiny v prirodzenom prostredí.

Personálne zabezpečenie

psychológ, sociálny pracovník, iný odborný pracovník

 

Štruktúra programu

20 stretnutí x 1,5 hod. (práca s dieťaťom ), odporúčaná frekvencia 1x týždenne, počas max. 6 mesiacov, v prípade krízovej intervencie 3x týždenne,   kombinácia individuálnej a skupinovej formy práce. Spolu 30 hodín

20 stretnutí x 1,5 hod. (práca s rodičom, alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará), odporúčaná frekvencia 1x týždenne počas max.6 mesiacov, kombinácia individuálnej a skupinovej formy práce. Spolu:30 hodín

4 stretnutia x 1,5 hod.  (práca s celou rodinou) odporúčaná frekvencia 2x mesačne počas max. 6 mesiacov. Spolu: 6 hodín

6 x 2 hod.- v prípade potreby terénna sociálna práca  1x mesačne počas max 6 mesiacov. Spolu 12 hodín.

Časová dotácia 

66- 78 hodín

 

B) ZMENA – výchovný/sociálny program
Cieľom výchovného opatrenia je uľahčenie alebo podpora riešenia rodičovského konfliktu alebo predchádzanie prehlbovania alebo opakovania krízovej situácie dieťaťa aj neodkladnými opatreniami. Tento program je zameraný  na riešenie problémov, spôsobených  zneužívaním návykových látok (vrátane alkoholu) a škodlivými návykovými činnosťami detí, rodičov alebo osôb, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa.
Program zahŕňa individuálnu alebo skupinovú prácu s dieťaťom a jeho rodinou.
Zameranie výchovného/sociálneho programu je   motivovať a podporovať členov rodiny k zmene problémového správania, rozhodnutia  závislého člena rodiny abstinovať, podporovať motiváciu k udržaniu abstinentského postoja, podporovať zmenu kvality života všetkých členov rodiny.

Špecifikácia programu:

Príslušné opatrenia

 

§ 12 ods. 1 písm.  d)  

§ 12 ods. 3. 

§ 45 ods.1 písm. b)  

§ 37 ods. 2, písm. d) Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.

Zameranie programu

Program je zameraný na uľahčenie  alebo podporu riešenia rodičovského konfliktu alebo predchádzanie prehlbovania alebo opakovania krízovej situácie dieťaťa,  na pomoc k odstráneniu alebo zmierneniu  príčin problémov,   spôsobených  zneužívaním návykových látok (vrátane alkoholu) a škodlivými návykovými činnosťami detí, rodičov alebo osôb, ktoré zabezpečujú starostlivosť o dieťa prostredníctvom: 

– rozvoja osobnosti  dieťaťa aj rodiča, ktorá je schopná  tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy,  

– rozvoja kľúčových kompetencií dieťaťa aj rodiča, 

– rozvoja komunikačných zručností dieťaťa aj rodiča,

– zvyšovanie rodičovských zručností rodičov dieťaťa,

– zlepšovanie vzťahových rámcov v rodine.

Odborné metódy práce 

 

Vstupný rozhovor – zabezpečí spracovanie anamnézy dieťaťa i rodiča pred vstupom do programu.

Plán výchovných opatrení – vypracováva orgán SPODaSK , pričom bude CDR participovať ešte pred vstupom dieťaťa do programu. V prílohách sa nachádza vzor plánu.

Informácia – informovanosť dieťaťa, alebo inej osoby o potrebe spolupráce v programe.

Motivačný rozhovor – smeruje k  prijatiu potreby práce na sebe a  zaradeniu do individuálneho alebo  skupinového sociálneho a alebo výchovného programu.

Uzatvorenie kontraktu – formulácia očakávaní, uzatvorenie kontraktu.

Vytvorenie profesionálneho vzťahu, ktorý je nosným pilierom ochoty k zmene.

Individuálne sociálne a psychologické poradenstvo  s využitím  odborných metód práce (klarifikácia, ventilácia, pozorovanie, povzbudenie, reflexia, konfrontácia, tréning, interpretácia,  hranie rolí a pod.) . Cieľom je  podpora klientovho náhľadu na seba, porozumeniu dynamiky vzťahov, dynamiky problémov, ktoré má a posilňovanie motivácie pre zmenu. Získanie náhľadu a motivácie je dôležitým faktorom  zmeny v správaní dieťaťa a blízkej osoby.

Skupinové sociálne a psychologické poradenstvo užitím prvkov terapeutickej komunity – dynamika skupiny  preukazuje rozličnosť všetkých účastníkov skupiny v skupinovom mikrosvete, prebiehajúce interakcie, napätie, kohézia, spolupatričnosť, rozpoznávanie podporných a rizikových faktorov skupinovej dynamiky, využitie skupinovej dynamiky k náhľadu, korekcii správania a následne aj zmene postojov.

 

Personálne zabezpečenie

psychológ, sociálny pracovník, iný odborný pracovník

 

Štruktúra programu

20 stretnutí x 1,5 hod. (práca s dieťaťom), odporúčaná frekvencia 1x týždenne, počas max. 6 mesiacov, v prípade krízovej intervencie 3x týždenne,   kombinácia individuálnej a skupinovej formy práce. Spolu 30 hodín

20 stretnutí x 1,5 hod. (práca s rodičom, alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará), odporúčaná frekvencia 1x týždenne počas max.6 mesiacov, kombinácia individuálnej a skupinovej formy práce. Spolu:30 hodín

12 stretnutí x 1,5 hod.  (práca s celou rodinou) odporúčaná frekvencia 2x mesačne počas max. 6 mesiacov. Spolu: 18 hodín

Časová dotácia 

78 hodín

 

 

12. Prevádzkové hodiny BUDÚCNOSŤ, n.o.
Jednotlivé opatrenia sa vykonávajú v týchto dňoch a hodinách:
PO: 7:00 – 15:30
UT: 7:00 – 17:30
ST: 7:00 – 17:30
ŠT: 7:00 – 15:30
PI: 7:00 – 15:30

13. Podmienky pre  záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery
Záujmové činnosti v Centre pre deti a rodinu  BUDÚCNOSŤ chápeme ako cieľavedomé aktivity zamerané na uspokojovanie a rozvíjanie individuálnych potrieb, záujmov a schopností detí, mládeže i dospelých. Realizácia záujmových činností, ale  i športových, kultúrnych a rekreačných činností má silný vplyv na rozvoj osobnosti. V rámci nášho sociálneho a výchovného programu pre deti a mládež pomáhame vytvárať mladým ľuďom v ich voľnom čase zdravý postoj k hodnotám, rozvíjame ich sebavedomie, sebahodnotu, učíme ich ako povedať asertívne „nie“ drogám a iným závislostiam, podporujeme ich v udržiavaní funkčných rodinných i rovesníckych vzťahov, ukazujeme im spôsoby, ako riešiť konfliktné  a záťažové situácie v živote a iné.
Počas skupinových stretnutí mladých ľudí, ale i dospelých (rodičov detí, ktoré experimentujú s pychoaktívnymi látkami; dospelých, ktorí riešia svoju závislosť; rodinných príslušníkov závislých osôb; dlhodobo abstinujúcich osôb) podporujeme rozvoj záujmovej činnosti po škole a po pracovnej dobe, tým, že skupinové stretnutia uskutočňujeme v poobedných hodinách. Naši klienti tak môžu aktívne pracovať na rozvoji svojej osobnosti vo svojom voľnom čase. Podporujeme v rámci vytvorených komunít aj športovú činnosť (klienti si môžu po ukončení skupiny zahrať basketbal v neďalekej telocvični). Na  rozvoj rekreačnej činnosti realizujeme pravidelne tzv. outdoorové aktivity vonku v prírode, klientom ponúkame rôzne vychádzky v okolí Nitry, rôzne turistické trasy, pochody, opekačky a pod. Rekreáciu v prírode spojenú s intenzívnou socioterapeutickou činnosťou za účasti celých rodín pravidelne organizujeme na 3 – 4 dňových terénnych pobytoch 4 x ročne.
Podmienky na rozvoj kultúrnej činnosti máme vytvorené na základe spolupráce s nitrianskym Divadlom Andreja Bagara, vďaka ktorej pravidelne pozývame našich klientov na divadelné predstavenia, ktoré sa odohrávajú na doskách DAB. Vďaka týmto kultúrnym skvostom podporujeme rozvoj kultúrnych hodnôt a aktivít.
Každý klient má zabezpečené podmienky na prejavovanie náboženského vyznania a viery, je rešpektovaný a má právo verejne medzi ostatnými členmi skupiny prejavovať svoje zmýšľanie. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Toto právo mu okrem základných  ľudských práv a slobôd zabezpečuje Ústava SR a v našom centre má na tieto práva automatický nárok.

14. Práva  dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby
Práva dieťaťa a dospelej fyzickej osoby, ktoré sú klientmi výkonu opatrení nášho centra sú zabezpečené základným a zároveň najvyššie postaveným právnym predpisom, ktorý je platný v našej republike a to Ústavou SR, ktorý Centrum pre deti a rodinu akceptuje v plnej miere. Ďalej špeciálne práva detí – klientov nášho centra sú garantované Dohovorom o právach dieťaťa, ktorý je pre SR platný od roku 1991.
Vo vzťahu k výchovným opatreniam má dieťa alebo plnoletá osoba právo na: život, nedotknuteľnosť jeho súkromia, zabránenie neľudskému zaobchádzaniu, právo na osobnú slobodu, zákaz nútených prác alebo služieb, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, listové tajomstvo, sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, právo zmeniť náboženské vyznanie a vieru, verejne prejavovať svoje zmýšľanie, náboženstvo, vieru, zúčastňovať sa náboženských obradov, vyučovania náboženstva, organizácia cirkví (tieto práva je možné obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na  ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných); na mlčanlivosť.
Dieťa alebo plnoletá osoba – klient výkonu opatrení sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že sa obráti na iný orgán ohľadom riešenia jeho vlastnej situácie a to spôsobom písomným alebo osobne návštevou jednotlivých orgánov:

orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
jednotlivé ÚPSVaR v rámci SR

verejný ochranca práv
http://www.vop.gov.sk/- , podnet@vop.gov.sk, Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. , verejná ochrankyňa práv, Sekretariát: Tel: (+421) 2 323 63 701/702, E-mail: sekretariat@vop.gov.sk

komisár pre deti
https://komisarpredeti.sk/, Úrad komisára pre deti, Odborárske námestie 3, 811 07
Bratislava,.   Nonstop: +421 (0) 950 439 342; Tel: +421 (0)2/ 32 19 16 91 Mail:
info@komisarpredeti.sk

jednotlivé súdy a prokuratúry v rámci SR.

Povinnosti  dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby
Povinnosťou plnoletých fyzických osôb nášho centra, je pred začiatkom výkonu opatrení oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom centra a prejaviť písomný slobodný súhlas s poskytnutím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Za neplnoletú fyzickú osobu podpisuje uvedený súhlas zákonný zástupca.
Ďalej povinnosťou klientov špecializovaného centra je disciplinované správanie, rešpektovanie prevádzkových hodín centra, zachovávanie dohodnutého času a dňa realizácie služby, uvádzať pravdivé údaje,  zachovávať mlčanlivosť o iných klientoch ohľadom informácií získaných na skupinových aktivitách, využívať priestory určené pre klientov, postupovať v zmysle pokynov zamestnancov centra.

 

 

V Nitre, dňa 8.11.2021                                           doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

                                                                         riaditeľka/ štatutárna zástupkyňa
BUDÚCNOSŤ, n.o.

Príloha 1 Súhrn vykonávaných programov:

NÁZOV PROGRAMU

VYKONÁVANÉ OPATRENIA

ČASOVÁ DOTÁCIA

 1. VSTUP

Diagnostický program

§ 12 ods. 1 písm.  b)

 § 11 ods. 3) písm. b) bod 5 Zákona č. 305/2005 Z.z o SPODaSK

20-26 hodín

 1. KROK

Podporný program

§ 11 ods. 2, písm. a) b) c)

§ 45 ods.1 písm. c) Zákona č. 305/2005 Z.z o SPODaSK

§ 37 ods. 2, písm d) Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.

 1. hodín
 1. ZVON

Poradenský program

 

určený okrem klientov CDR BUDÚCNOSŤ 

aj  pre klientov iných CDR.

 

§ 11 ods. 3, písm. b), bod 2, 3, 4  

§ 45 ods.1 písm. c)  Zákona č. 305/2005 Z.z  o SPODaSK

§ 37 ods. 2, písm d) Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.

40-52 hodín pre klientov CDR BUDÚCNOSŤ

 

35 hodín pre klientov iných CDR

 1. MOST

Intervenčný  program

§ 11 ods. 2, písm. a) b) c) 

§ 11 ods. 3, písm. b), bod 2, 3, 4  a písm. d)  

§ 45 ods.1 písm. c)  Zákona č. 305/2005 Z.z o SPODaSK

§ 37 ods. 2, písm .d) Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.

  1. hodín
 1. ZMENA

Výchovný/sociálny

 program

§ 12 ods. 1 písm.  d)  

§ 12 ods. 3. 

§ 45 ods.1 písm. b)  Zákona č. 305/2005 Z.z o SPODaSK

§ 37 ods. 2, písm d) Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.

78 hodín

 

Príloha 2 Plán vykonávaných opatrení – vzor

Plán vykonávania opatrení ambulantnou alebo terénnou formou s dieťaťom, jeho rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa

 

Odporúčanie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny …………………………. zo dňa …………….
doručené Centru pre deti a rodiny BUDÚCNOSŤ, dňa ……………..

Identifikačné údaje:

 

 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia:

Obvyklý pobyt dieťaťa:

 

Matka, meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Obvyklý pobyt :

 

Otec, meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Obvyklý pobyt:

 

Osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Obvyklý pobyt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ (cieľ plánu vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou je totožný s cieľom sociálnej práce s dieťaťom):

 

 

 

 

 

Odborné metódy: (uviesť odborné metódy na dosiahnutie cieľa):

 

Odborná metóda

Podrobnosti ich vykonávania

Výkon realizuje psychológ,

soc. pracovník*

 

Plánovaný počet hodín priameho výkonu práce s rodinou)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Výkon odbornej metódy realizuje soc. pracovník/asistent soc. práce/psychológ (uviesť všetkých zamestnancov, ktorí budú realizovať jednotlivé odborné metódy).
**Uviesť počet hodín x počet osôb, ktorí budú realizovať danú odbornú metódu/ak sa na danej odbornej metóde podieľajú viacerí odborní zamestnanci.

 

Zamestnanec zodpovedný za vykonávanie opatrení pre fyzické osoby:

titl. meno a priezvisko :

pracovné zaradenie:

tel. kontakt a e-mail:

 

Na vykonávaní opatrení sa budú spolupodieľať:

 

(titl. meno a priezvisko, pracovné zaradenie a kontakt)

(titl. meno a priezvisko, pracovné zaradenie a kontakt)

 

 

Spôsob a časový harmonogram priebežného hodnotenia vykonávania opatrení, priebežné hodnotenie vykonávaných opatrení ambulantnou alebo terénnou formou v centre

 

ako – akým spôsobom, kedy – v akých časových intervaloch a záznamy* z priebežného hodnotenia:

 

 

 

 

 

 

 

*záznamy môžu byť vypracované ako samostatné dokumenty, ktoré sú však povinnou
súčasťou tohto plánu.

 

Spôsob, termín záverečného hodnotenia vykonávania opatrení a záverečné hodnotenie vykonávaných opatrení ambulantnou alebo terénnou formou:

 

ako – akým spôsobom, kedy a záznam (záverečná správa)* záverečného hodnotenia vykonávaných opatrení:

 

 

*záznam (záverečná správa) môže byť vypracovaný ako samostatný dokument, ktorý je však povinnou súčasťou tohto plánu.

 

Dôvody ukončenia vykonávania opatrení v centre (vypĺňa sa pri akomkoľvek dôvode skončenia vykonávania opatrení):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnanec zodpovedný za vykonávanie opatrení pre fyzické osoby:

 

Príloha 3 Prevádzkový poriadok

Centrum pre deti a rodiny BUDÚCNOSŤ
Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra
prevádzkované organizáciou BUDÚCNOSŤ n.o.
IČO: 42052581

 

 

Prevádzkový poriadok

 

 

S platnosťou od 1.1. 2019

 

Charakteristika a druh organizácie
BUDÚCNOSŤ, n.o. poskytuje svoje služby ambulantnou formou, terénnou formou pre klientov z územia Slovenskej republiky v Centre pre deti a rodiny BUDÚCNOSŤ (ďalej „centrum“) na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len SPODaSK) v kontexte závislostí na Wilsonovom nábreží 82 v Nitre, alebo v teréne.

Poskytované služby
Centrum vo svojej činnosti poskytuje na základe akreditácie tieto druhy služieb:
a.) komplexné programy na výkon opatrení SPODaSK v kontexte zneužívania psychoaktívnych látok a riešenia problémov s nimi spojených v oblasti primárnej, sekundárnej, terciárnej prevencie
b.) komplexné programy na výkon opatrení SPODaSK na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov
c.) základné, odborné a špecializované sociálne a psychologické poradenstvo
d.) sociálnu a psychologickú diagnostiku s využitím metód individuálnej, skupinovej a komunitnej práce

Cieľové skupiny
Centrum sa vo svojej činnosti zameriava na tieto cieľové skupiny:
a) maloleté dieťa
b) plnoletá fyzická osoba – rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará
c) rodina maloletého dieťaťa ako celok

Forma poskytovania služieb
Forma poskytovania služieb v centre je ambulantná.
Časový priebeh poskytovaných služieb

Pracovná doba centra:
PO: 7:00 – 15:30
UT: 7:00 – 17:30
ST: 7:00 – 17:30
ŠT: 7:00 – 15:30
PI: 7:00 – 15:30

Aktivity v centre sú:
zamerané na rozvoj, úpravu a podporu vzťahov v rodine, rodičovských zručností a kompetencií na riešenie výchovných problémov
zamerané na rozvoj komunikácie, sebaúcty, sebahodnoty, asertivity, motivácie, tolerancie i zdravého životného štýlu klientov
zamerané na navodenie žiadúcich zmien v správaní a prežívaní klientov
zamerané na posilňovanie zvládacích mechanizmov, silných/pozitívnych stránok osobnosti klientov
vykonávané individuálnou alebo skupinovou prácou s klientmi

Poplatok za služby
V centre sú všetky služby poskytované pre klientov bezplatne.

Podávanie sťažnosti
Prevádzka má knihu želaní a sťažností. Kniha želaní a sťažností sa nachádza na dostupnom mieste v priestoroch centra. Do knihy sťažností klient/-ka zapíše svoju sťažnosť, želanie, resp. informáciu, ktorou vyjadruje spokojnosť resp. nespokojnosť s prijímanou službou a všetkými jej zložkami. Pri zapisovaní sa uvádza dátum a svoj podpis a adresu. Meno a adresa sa uvádzajú len v prípade ak má klient/-ka záujem byť informovaný o výsledku resp. vybavení jeho želania, sťažnosti. Sťažnosť sa môže podať aj ústne alebo formou emailu či listu. Vybavovanie sťažností prebieha v lehote 5 pracovných dní, ktorá umožňuje rýchle a zodpovedajúce riešenie. Informácia o riešení sťažnosti je v písomnej forme a je evidovaná v spise klienta/-ky.

Evidencia dochádzky pracovníkov/-čiek
Prevádzka má evidenciu príchodov a odchodov pracovníkov/-čiek.

Pitný režim a stravovanie
Spôsob zabezpečovania pitného režimu počas dňa – V centre sa na požiadanie podáva klientom/-kám pitná voda. Pitná voda je zabezpečená z verejného vodovodu a za jej kvalitu zodpovedá mesto.
Spôsob zabezpečovania stravovania – V centre sa stravovanie klientom/-kám neposkytuje, nakoľko ide o ambulantnú formu poskytovania služieb. Stravovanie pracovníkov/-čok je zabezpečené individuálne.

Osvetlenie miestností
Je zabezpečené denným osvetlením a v prípade potreby umelým osvetlením.

Protiepidemické opatrenia na prevenciu prenosných ochorení a starostlivosť o čistotu a údržbu jednotlivých priestorov zariadenia
Upratovanie centra si zabezpečujú pracovníci/-čky, prípadne osoby distribuované prostredníctvom ÚPSVaR Nitra. Je vypracovaný harmonogram upratovania v priestoroch centra, ktorý je vyvesený na nástenke. Centrum disponuje funkčným a čistým WC pre klientov/-ky a  funkčným a čistým WC pre pracovníkov/-čky. Obe toalety sú vybavené umývadlom s tekutým mydlom a jednorazovými papierovými utierkami.
Opatrenie proti prenosným chorobám – pracovníci/-čky sú informovaní, aby používali prezuvky, dodržiavajú osobnú hygienu. Teplá voda je zabezpečovaná ohrevom v elektronickom bojleri. Vznikajúci pevný komunálny odpad počas prevádzky poradenského centra je zhromažďovaný do odpadových, ľahko umývateľných a dezinfikovateľných nádob, ktoré sú opatrené jednorazovými PVC vreckami. Centrum zabezpečuje recykláciu odpadu (papier a plast).
Po skončení pracovnej doby sú odpadové nádoby vyprázdňované. Raz týždenne alebo podľa aktuálnej potreby je vykonaná ich vlhká mechanická očista a dezinfekcia. Zvoz a likvidáciu zabezpečuje firma na to oprávnená – Nitrianske komunálne služby.
Čistenie prevádzky denné – je zabezpečené rýchlym čistením používaných podláh a WC, vetraním priestorov z dôvodu predchádzania vzniku chorôb a predčasnej únavy a tiež utieraním prachu vlhkou handričkou.
Čistenie prevádzky týždenne – je zabezpečené prostredníctvom utierania prachu, doplnením zásobníkov pre osobnú hygienu, umývaním, dezinfikovaním podláh a utieraním stoličiek.
Čistenie prevádzky štvrťročné – sa realizuje umývaním okien a čistením stien, generálnym upratovaním skríň, kuchynského zariadenia, čistením osvetlenia, dezinfekciou zariadenia, tepovaním a čistením okolia prevádzky.
Metodika sanitácie – na upratovanie a dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prípravky registrované v SR. Dezinfekčný roztok sa pripravuje vždy čerstvý, čo najkratší čas pred použitím, presne podľa návodu výrobcu, t.j. dodržiava sa výrobcom odporúčaná koncentrácia a expozičný čas. Rešpektuje sa zásada striedania dezinfekčných prípravkov s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku.
Starostlivosť o vonkajšie priestory – pravidelná starostlivosť o čistenie dvora, zametanie, v zimných mesiacoch odhŕňanie snehu.
Telefónne čísla tiesňových volaní a zoznam najdôležitejších inštitúcií
Záchranný systém – tiesňová linka 112
Hasiči a hasičská stanica 150, 112
Zdravotnícka záchranná služba 155, 112
Linka záchrany 0850 111 313
Polícia 158, 112
Mestská polícia 159
Mestský úrad 037 6502 111
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 037 6922 911
Elektrická energia – dispečing ZSE 0850 111 567
Plyn dispečing – región Západ – RC BA 02 5341 1902
Toxikologické informačné centrum 02/5477 4166
Letecká záchranná služba 18 155

Zákaz fajčenia
V centre je zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. ochrane nefajčiarov  o zmene a doplnení niektorých zákonov. Klienti sú na zákaz fajčenia upozornení písomným oznamom, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste – nástenke.
Pravidlá a postupy pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Tieto pravidlá vymedzuje Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon upravuje práva a povinnosti zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), oboznamovanie zamestnancov, postup pri pracovnom úraze, inom úraze ako pracovnom úraze a nebezpečnej udalosti, postavenie zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Lekárnička
V centre je k dispozícii lekárnička s predpísaným obsahom. Obsah lekárničky rieši príslušná smernica, ktorá je v súlade s aktuálnou legislatívou.
Povinnosti zamestnancov
Vykonávať prácu osobne podľa pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase, s náplňou práce v súlade s pracovnou zmluvou a dodržiavať pracovnú disciplínu.
Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností.
Plniť pokyny nadriadených vydaných v súlade s právnymi predpismi.
Zvyšovať celkovú úroveň svojej práce, vzdelávať sa samoštúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania prostredníctvom kurzov a školení organizovaných priamo na pracovisku alebo mimo pracoviska.
Dodržiavať mlčanlivosť v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)
Dodržiavať princípy etického kódexu sociálnych pracovníkov a pridružených profesií spolupracujúcich na chode prevádzky.
Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými centrom.
Strážiť a ochraňovať majetok organizácie pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím. V prípade zavinenej poruchy alebo poškodenia sa vyvodzuje zodpovednosť a následné finančné odškodnenie.
Nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami organizácie.
Neprítomnosť v centre z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť vedeniu centra.
Pracovníci/-čky sú povinní pri používaní techniky a zariadení plne rešpektovať odporúčané návody výrobcu.
Pracovníci/-čky musia byť zaškolení bezpečnostnými opatreniami v poradenskej práci (viď Príloha č.1). Zaškolenie vykonáva vedenie centra.

Povinnosti klientov centra:
Pred začiatkom využívania služieb centra písomne udeliť informovaný súhlas klienta v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)
Pred začiatkom využívania služieb oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom centra.
Postupovať v zmysle pokynov zamestnancov.
Správať sa disciplinovane.
Rešpektovať prevádzkové hodiny centra.
Zachovávať dohodnutý čas a deň realizácie služby.
Uvádzať pravdivé údaje.
Využívať len tie priestory, ktoré sú určené pre klientov/-ky.

Záverečné ustanovenia
Pracovníci/-čky musia byť oboznámení s ustanoveniami prevádzkového poriadku centra najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Zamestnanci, ktorí nastupujú do zamestnania musia byť oboznámení s prevádzkovým poriadkom v deň nástupu do zamestnania.
Zamestnanci sa oboznamujú aj s prípadnými zmenami ako aj s doplnkami.
Tento prevádzkový poriadok bol zverejnený na viditeľnom mieste v priestoroch organizácie centra.

V Nitre dňa 22.6. 2021 doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. štatutárny zástupca

 

 

Príloha k Prevádzkovému poriadku

 

 

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V CENTRE PRI PRÁCI S KLIENTOM/KLIENTMI
Vstup klienta:
– ak je poradca/poradkyňa v centre sám (bez inej ďalšej osoby), vonkajšie dvere (mrežové) sa zamykajú a odomykajú po zazvonení klienta,
– ak na základe pozorovania z kontaktu príp. zo stručného rozhovoru s klientom cez uzamknuté mrežové vchodové dvere je pravdepodobné, že klient je rizikový (aktuálne pod vplyvom drog a i.), klient bude objednaný na termín, kedy v centre nebude iba pracovník/-níčka sám/-a, ale aj iné osoby (poradcovia, skupina atď.),

Počas konzultácie s klientom:
a) kľúč z poradenskej miestnosti je vždy zvnútra,
b) v poradenskej miestnosti v zásuvke je k dispozícii služobný mobilný telefón,
c) svoj osobný telefón máte k dispozícii tak, aby ho klient nevidel (napr. vo vrecku na tichý mód),
d) okrem zimného obdobia, je v poradenskej miestnosti pootvorené okno,
e) ochranné/obranné alebo bezpečnostné prostriedky sú funkčné a umiestnené za policou tak, aby neboli pre klienta viditeľné.
Základná bezpečnostná inštruktáž k použitiu obranného spreja a elektrického paralyzéra (bližšie pozri inštrukcia v návode):
PARALYZÉR:
– najvhodnejšie na čistú pokožku (nie cez viacvrstvový odev – vetrovka, kožuch), napr. na ruky alebo časť krku, príp. cez tričko na hruď a i.
SPREJ:
– celý obsah do tváre
Z legislatívy:
Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákono

 

 

PROGRAM VYKONÁVANÝCH OPATRENÍ AMBULANTNOU FORMOU

Zazmluvnené programy Ústredím PSVaR na rok 2021:

Počet hodín pramej práce s klientom pre Sociálny program CESTA:

 • Sociálny program individuálny 96 h
 • Sociálny program skupinový 150 h

Počet hodín priamej práce s klientom pre Podporný program MOST:

 • Podporný program individuálny 96 h
 • Podporný program skupinový 150 h

Počet schválených hodín priamej práce s klientom pre jednotlivé ÚPSVaR-y

§ 11 ods. 3) písm.

b) bod 3.

§ 12 ods. 1) písm.

d)

priamy kontakt osobohodiny priamy kontakt osobohodiny
Nitra 264 528 150 300
Zlaté Moravce 244 488 80 160
Nove Zámky 244 488 180 360

Naša pomoc začína tu

Zaregistrujte si stretnutie, je to zadarmo a vždy bude.

alebo nám zavolajte — 0908 022 452

0908 022 452

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

info@buducnost.eu

Share This