O nás

Vízia: Byť tu pre každého klienta so službou tak individuálnou, ako je on sám v kontexte komplexnosti našich služieb.

Misia: Podporiť človeka, ktorý je závislý, k dosiahnutiu pozitívnej zmeny vo svojom živote a prispieť tak k uzdraveniu jeho samotného a k uzdraveniu jeho rodiny a blízkych.

Ciele: Rozvoj profesionálnych, inovatívnych, komplexne poskytovaných služieb v oblasti závislostí s dôrazom na využitie multidisciplinárneho prístupu.

Vzdelávať klientov, zamestnancov, študentov venujúcich sa danej problematike a tiež širokú verejnosť a priblížiť im problematiku závislostí v našej spoločnosti.

Podporovať výskum a publikačnú činnosť v tejto oblasti. Predchádzať rozvoju závislosti u mladých ľudí, ktorí experimentujú s psychoaktívnymi látkami aj nelátkovými javmi, ktoré môžu viesť ku závislosti.

Byť oporou pre všetky vekové kategórie, pre jednotlivcov, rodiny, skupiny, ktorých sa téma závislosti týka bezprostredne, ale i nepriamo.

Napomôcť klientovi k pochopeniu súvislostí jeho choroby, podporiť ho k aktívnemu riešeniu životnej situácie prostredníctvom účasti na skupinových stretnutiach a zapojenia sa do komunity.

Spolupracovať so subjektmi verejnej správy, školstvom, organizáciami z tretieho sektoru vytvárať systémové opatrenia a stratégie, ktoré eliminujú zneužívanie psychoaktívnych látok a nelátkové negatívne fenomény vedúce k závislosti.

Vitajte v našej organizácii

BUDÚCNOSŤ, n.o. je akreditovaným subjektom od 17.12.2007 rozhodnutím MPSVaR č. 28181/2007-1/25, MPSVaR č.17187/2013-M_OSSODRAK, MPSVaR č.17187/2013-M_OSSODRAK na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately:
· podľa § 13 ods. 1 a §12 ods.1 písm.c) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
· podľa § 11 ods.1 písm. a),b), c), d), e) a f) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
· Podľa § 11 o dst. 2 a odst. 3 písm .b),c),d),
· podľa § 17 ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
· podľa § 45 odst. 1 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Svoje aktivity vykonáva tiež podľa § 47 ods. 3 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, ôsmeho a desiateho až trinásteho bodu, písm. b) štvrtého bodu, písm. C) prvého a piateho bodu, v prostredí podľa § 4 ods. 1, písm. a),b),c) d) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Spoznajte našich pracovníkov

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD

je absolventkou Katedry sociálnej práce PdF Univerzity Komenského v Bratislave, absolvovala dlhodobý dynamický výcvik orientovaný na prácu v skupine a komunite a ďalšie sebarozvojové tréningy. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží v terapeutickej komunite pre závislé osoby, ktorú spolu s tímom odborníkov zakladala. Následne pracovala ako vysokoškolská učiteľka na KSP UKF v Nitre a UK v Bratislave,  tiež ako riaditeľka Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Pedagogickej Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti sociálnej práce sa  profiluje v oblasti riešenia závislostí. Je autorkou viac ako 100 vedeckých a odborných statí z oblasti komunitnej sociálnej práci, sociálneho poradenstva v oblasti závislostí a resocializácie. V súčasnej dobe pracuje ako riaditeľka neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ v Nitre, odborne garantuje Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ v Nitre, ktoré ako akreditovaný subjekt zabezpečuje sociálne poradenstvo v oblasti závislostí a násilia v kontexte závislostí.  Rozvíja komplexné ambulantné programy orientované na systémovú prácu so závislými osobami a ich rodinami. Angažuje sa tiež  v oblasti sebarozvoja študentov a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách, členkou profesijnej rady Slovenskej komory SP a ASP. Je zodpovednou  riešiteľkou viacerých významných úspešných vedeckých projektov k resocializácii závislých, delikvencii mládeže a násilia v kontexte závislostí, v ktorých bola hlavnou riešiteľkou.

PhDr. Petra Balážiová, PhD

v roku 2003 ukončila vysokoškolské štúdium na UK Bratislava v oblasti sociálna práca. Viac ako  14 rokov pracovala v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie na pozícii sociálny pracovník, kde poskytovala sociálne poradenstvo, participovala na terapii závislých pacientov, spolupracovala s resocializačnými strediskami. 10 rokov pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Má za sebou publikačnú činnosť odborných článkov, zameraných hlavne na závislosť, spoluzávislosť, doliečovanie, resocializáciu závislých ako aj ich kvalitu života.  Bola súčasťou  tímu expertov na vzdelávacie programy pre zamestnancov rezortu MPSVR. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách. V Centre poradensko – intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n. o.  sa angažovala ako dobrovoľníčka od jeho založenia a poskytuje sociálne poradenstvo osobám ohrozených násilím v kontexte závislosti a závislým osobám a tiež ich rodinným príslušníkom. Od roku 2017 pôsobí  ako manažérka projektu „Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti.“ 

Mgr.Kristína Langheiterová

pracuje v CPIS BUDÚCNOSŤ, n.o. ako sociálna pracovníčka od roku 2017, participuje na  sociálno-výchovnom programe pre deti a rodičov (detská skupina „ZMENA“ a skupina rodičov), ktorí sú ohrození závislosťou (na psychoaktívnych látkach, závislosťou na herných automatoch a i.). Zároveň pôsobí aj ako poradca pre klientov v doliečovacom procese v rámci socioterapeutickej svojpomocnej skupiny. Pôsobila v neziskovom sektore na pozícii sociálny pracovník a koordinátor Detskej linky záchrany, v Krízovom stredisku pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti ako sociálna pracovníčka a koordinátorka strediska a v Zariadení sociálnych služieb „Môj domov“ ako sociálna pracovníčka a koordinátorka oddelenia.

Mgr. Lucia Obertová, PhD

začala pôsobiť v CPIS BUDÚCNOSŤ n. o. v pozícii sociálneho pracovníka v projekte „Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti“ a zároveň pôsobí ako poradca pre klientov v doliečovacom procese závislostí v svojpomocnej socioterapeutickej skupine.

Pracovala od r. 2009 na Linke detskej istoty pri SV pre Unicef a spolupracovala pri realizácii projektu pre soc. znevýhodnené rodiny v evidencii ÚPSVaR Bratislava.

Mgr. Anna Moravčíková

V roku 2015 ukončila vysokoškolské štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor Psychológia. V rámci ďalšieho svojho vzdelávania absolvovala krátkodobý výcvik v symbolicko-relaxačnej psychoterapii v Košiciach. Dva a pol roka pracovala ako psychológ na dvoch stredných školách, kde poskytovala odborné psychologické služby žiakom, ich rodičom a učiteľom. Od decembra 2018 pôsobí v CPIS BUDÚCNOSŤ, n.o. na pozícii psychológ.

Bc. Alexandra Kaňuchová

pracuje v neziskovej organizácií BUDÚCNOSŤ na pozícií asistent sociálnej práce. Súčasne je študentkou Univerzity Komenského v Bratislave na katedre sociálnej práce. Z hľadiska vzdelávania sa zúčastnila vzdelávacieho pobytu v resocializačnom zariadení, taktiež absolvovala teoretický aplikačný výcvik v oblasti Harmreduction ,ktorého hlavným cieľom je znižovanie rizík a minimalizácia zdravotných a ekonomicko-sociálnych poškodení spojených s užívaním drog.

Mgr. Peter Sitáš

v roku 2010 ukončil magisterské štúdium sociálnej práce. V neskoršom období sa zameral aj na oblasť zdravotníctva a ukončil strednú zdravotnú školu. V súčasnosti pôsobí v našej organizácií a uplatňuje svoje vedomosti aj zručnosti ako z oblasti sociálnej práce tak aj z oblasti zdravotníctva.  

Mgr. Stanislav Morávek

pracuje v neziskovej organizácií BUDÚCNOSŤ na pozícií podpora komunikácie organizácie s verejnosťou. Od ukončenia vysokoškolského štúdia sociálnej práce v roku 2010 sa danému odboru profesne aj intenzívne venuje. Viacero rokov pôsobil a stále pôsobí v mimovládnom sektore zameranom na sociálne a verejnoprospešné služby, v ktorom sa špecializoval na projektovú činnosť, získavanie finančných zdrojov a vedenie (mentorovanie) dobrovoľníkov.

Kontaktujte nás alebo sa zastavte osobne. Sme tu pre vás.

0908 022 452

info@buducnost.eu

Wilsonovo nábrežie 159/82, 949 01, Nitra

Share This